Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Obsah

Verejná diskusia k príprave výberových konaní na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 900 MHz a 2100 MHz a obnove práv na používanie frekvencií z frekvenčného úseku 3600 - 3800 MHz

Aktualizované  12.12.2022

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“) ako národný regulátor a cenový orgán v oblasti elektronických komunikácií zodpovedný, okrem iného, aj za správu frekvenčného spektra, pripravuje vyhlásenie výberového konania na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 900 MHz a 2100 MHz. ]

Úrad zároveň zvažuje možnosti ako sprístupniť frekvencie z frekvenčného úseku 3600 - 3800 MHz v období po skončení platnosti súčasných povolení (31.12.2024) a pred začiatkom platnosti nových individuálnych povolení (1.9.2025). 

Frekvencie z frekvenčného pásma 900 MHz, 2100 MH a 3600 MHz sú určené pre pozemské systémy schopné poskytovať elektronické komunikačné služby. 

Úrad uskutočňuje túto Verejnú diskusiu s cieľom zistiť názory trhu, ako aj širokej verejnosti na priebeh a podmienky pripravovaného výberového konania ako aj názory verejnosti na možnosť využívania frekvencií z frekvenčného pásma 3600 MHz pred začatím platnosti nových individuálnych povolení. 

Úrad zároveň plánuje zrealizovať on-line workshop s dotknutými držiteľmi individuálnych povolení ako aj ostatnými záujemcami z radov širokej verejnosti na ktorom bližšie vysvetlí svoje zámery prezentované v tomto dokumente. On-line workshop sa uskutoční 14.12.2022 o 10:00. Pripojovací link bude zaslaný všetkým aktuálnym držiteľom individuálnych povolení na používanie frekvencií v diskutovaných frekvenčných pásmach 900 MHz, 2100 MHz a 3700 MHz. Ostatným záujemcom bude zaslaný len na vyžiadanie. Svoju žiadosť môže každý záujemca adresovať na emailovú adresu: 
Dominika.GIGLEROVA@teleoff.gov.sk

Svoje stanoviská k otázkam formulovaným úradom, ako aj pripomienky a návrhy nad rámec týchto otázok, predložte v písomnej forme na adresu: 
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 
Továrenská 7, 
P. O. Box 40 
828 55 Bratislava 24 

alebo v elektronickej forme na e-podatelna@teleoff.gov.sk v termíne do 31.01.2023 

Viac informácií nájdete: