Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Nevyžiadané volania pod svojou kontrolou: Zaregistrujte sa do zoznamu a vyjadrite tak nesúhlas s prijímaním marketingových volaní

Aktualizované  29.11.2022

Dôležitá zmena - zavedenie množiny čísel s predvoľbou (0)888 pre marketingové volania je platná od 19.8.2022. Ide o novú vyhlášku o národnom číslovacom pláne v zmysle Zákona o elektronických komunikáciách. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej úrad) dal verejnosti do pozornosti, že ak kontaktovaný zákazník uvidí na svojom telefónnom displeji trojčíslie (0)888, má vedieť, že ide o marketingový hovor s ponukou na produkty, či služby a on sám sa rozhodne, či hovor prijme alebo nie. Novinkou od 1.11.2022 je, že zákazník sa dokonca sám môže rozhodnúť, z ktorej marketingovej oblasti chce byť kontaktovaný. Do novovytvoreného zoznamu na webovej adrese nevyziadanevolania.sk zaregistruje svoje telefónne číslo a sám sa rozhodne, v ktorých marketingových oblastiach chce byť oslovovaný formou telefonických ponúk, a v ktorých si to neželá. 

Úrad si v zmysle nového Zákona o elektronických komunikáciách plní ďalšiu povinnosť a od 1.11.2022 spustil Zoznam telefónnych čísel pre zamedzenie nevyžiadaných marketingových volaní (ďalej len zoznam). Ten je verejnosti prístupný na webovej adrese nevyziadanevolania.sk alebo priamo na webovom sídle úradu www.teleoff.gov.sk v ľavom stĺpci, kde je banner s názvom Nevyžiadané volania. Aktualizácia účinnosti telefónnych čísel registrovaných v zozname bude prebiehať pravidelne vždy k 1. a 16. dňu v kalendárnom mesiaci. 

Do tohto zoznamu je možné zaregistrovať každé slovenské telefónne číslo za účelom vyjadrenia nesúhlasu s prijímaním marketingových volaní. Nerozhoduje, či je telefónne číslo registrované na fyzickú alebo právnickú osobu. „Zákazník sa pri registrácii v zozname môže sám rozhodnúť, či zamedzí všetky marketingové volania na svoje telefónne číslo alebo si  vyberie len konkrétne marketingové oblasti, z ktorých si neželá byť s ponukami telefonicky kontaktovaný,“ povedal predseda úradu Ing. Ivan Marták. Môže tak zamedziť marketingovému kontaktovaniu napríklad len z oblasti gastronómie alebo poisťovníctva. „Druhou stranou mince je, že všetky subjekty, ktoré vykonávajú telemarketing, sú povinné overovať si v tomto zozname registrované telefónne čísla a dodržiavať vôľu zákazníka,“ dodal predseda úradu Ing. Ivan Marták. 

Úrad bude vykonávať kontrolu dodržiavania ustanovení Zákona o elektronických komunikáciách z vlastnej iniciatívy, zároveň podozrenia z porušenia môže ktokoľvek poslať aj na e-mailovú adresu podnety@teleoff.gov.sk. V prípade, že subjekty si nebudú plniť zákonné povinnosti a nebudú sa pred marketingovým kontaktovaním riadiť týmto zoznamom a porušia pravidlá, úrad subjektom vykonávajúcim priamy marketing udelí pokutu od 200 eur do 5% z obratu za predchádzajúce účtovné obdobie. 

Úrad dáva do pozornosti verejnosti, že existuje niekoľko výnimiek, kedy je možné zavolať s marketingovou ponukou aj na telefónne číslo, ktoré je registrované v zozname: 

1. V prípade ak ide o priamy marketing vlastných podobných tovarov a služieb subjektu, ktorý kontaktné údaje získal v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb.  
Ak teda bude niekomu volať napríklad zástupca e-shopu, v ktorom nedávno zákazník nakúpil a uviedol svoje kontaktné údaje, e-shop mu môže zavolať za účelom predstavenia ponuky podobných tovarov alebo služieb, napríklad doplnkového sortimentu. V takomto prípade nejde o porušenie a e-shop môže  svojmu zákazníkovi zavolať aj napriek tomu, že číslo uviedol v zozname. Je samozrejme možnosť toto volanie priamo počas telefonátu alebo aj inou formou namietať a volajúci subjekt je zo zákona povinný námietku preukázateľne potvrdiť a viac túto osobu telefonicky nekontaktovať. 

2. V prípade ak je osoba v zmluvnom vzťahu s konkrétnym subjektom. 
Ak má napríklad konkrétna osoba uzatvorenú zmluvu s mobilným operátorom, môže mobilný operátor tejto osobe zavolať napriek tomu, že uviedla svoje číslo v zozname. Aj v tomto prípade tiež platí právo toto volanie priamo počas telefonátu, alebo aj inou formou namietať a mobilný operátor je zo zákona povinný námietku preukázateľne potvrdiť a viac svojho zákazníka telefonicky nekontaktovať s marketingovou ponukou. 

3. V prípade, ak si účastník alebo užívateľ marketingovú komunikáciu vyslovene vyžiadal. 
Napríklad ak niekto požiadal o cenovú ponuku na zimnú dovolenku, môže mu cestovná kancelária zavolať bez toho, aby si overovala, či telefónne číslo záujemcu je registrované v zozname.