Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Podnikatelia pozor: Kedy je povinnosť na propagáciu tovarov alebo služieb použiť číslo s predvoľbou (0)888?

Aktualizované  03.10.2022

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej úrad) informoval s Ministerstvom dopravy SR verejnosť, že od 19.8.2022 je v zmysle nového Zákona o elektronických komunikáciách v platnosti vyhláška o národnom číslovacom pláne. Tá priniesla aj dôležitú zmenu - zavedenie množiny milión čísel s predvoľbou (0)888 pre marketingové volania. Ak teda navolaný zákazník uvidí na svojom telefóne toto trojčíslie, sám sa rozhodne, či hovor prijme alebo nie, pretože pôjde o ponuku produktov, či služieb. Úrad však dáva do pozornosti verejnosti, kedy podnikatelia nie sú povinní túto predvoľbu (0)888 používať. 

Podľa § 116 ods. 12 Zákona č. 452/2021 o elektronických komunikáciách: „Osoba vykonávajúca priamy marketing prostredníctvom volania, automatických volacích a komunikačných systémov bez ľudského zásahu, telefaxu alebo služieb krátkych správ alebo osoba, ktorá získava predchádzajúci súhlas s volaním na účely priameho marketingu je povinná používať na účely priameho marketingu len čísla identifikované národným cieľovým kódom na tento účel v číslovacom pláne. Povinnosť podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na volania na účely priameho marketingu, ak sa vykonáva na zverejnené kontaktné údaje účastníka alebo užívateľa, ktorý je fyzickou osobou podnikateľom alebo právnickou osobou.“ 

Pokiaľ teda podnikateľ plánuje v rámci svojho podnikania realizovať priamy marketing, ponúkať tovary alebo služby prostredníctvom telefonovania, SMS-kami alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami (uvedenými vo  vyššie citovanom ustanovení), je povinný používať len čísla začínajúce predvoľbou (0)888. O získanie takýchto čísel môže žiadať niektorého z operátorov. Do dnešného dňa (30.9.2022) úrad pridelil číselné množiny s predvoľbou (0)888 týmto podnikom: O2 Business Services, Slovanet, Orange Slovensko, SWAN a Slovak Telekom. Aktualizovaný zoznam je uverejnený na webovej stránke úradu v časti Rozhodnutia. 

Úrad bude dodržiavanie vyhlášky kontrolovať od 1.10.2022 a v prípade porušenia udelí pokutu od 200 eur do 5 % z obratu za predchádzajúci rok. Úrad však upozorňuje verejnosť, že v zmysle Zákona o elektronických komunikáciách je niekoľko výnimiek, kedy podnikateľ nie je povinný predvoľbu (0)888 pri ponúkaní tovarov alebo služieb používať: 

  1. Ak vykonáva priamy marketing na zverejnené telefónne číslo fyzickej osoby podnikateľa (živnostník) alebo právnickej osoby (spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť atď.). 
    To znamená, že ak má podnikateľ alebo firma zverejnené svoje telefónne číslo či už na svojej webovej stránke alebo iným spôsobom, môže sa na uvedené číslo slobodne volať alebo poslať SMS za účelom priameho marketingu s ponukou tovarov alebo služieb a  nieje povinn používať predvoľbu (0)888. 
  2. Ak boli kontaktné údaje získané v súvislosti s predajom podobného tovaru alebo služieb alebo s ktorým je kontaktovaný zákazník v zmluvnom vzťahu. 
    Ak teda podnikateľ napríklad predal klientovi automobil na základe zmluvy, v ktorej sú uvedené jeho kontaktné údaje vrátane telefónneho čísla, a teda tieto kontaktné údaje boli získané v súvislosti s predajom automobilu, je možné klienta kontaktovať za účelom priameho marketingu s ponukou napríklad na predaj doplnkového sortimentu alebo rozšírenie služieb súvisiacich s predaným automobilom, pričom nie je potrebné použiť predvoľbu (0)888. Podmienkou uplatnenia tejto výnimky je teda existujúci zmluvný vzťah alebo preukázateľný doklad o poskytnutí podobných tovarov a služieb  zákazníkovi. 
  3. Ak si od podnikateľa klient vyslovene vyžiadal marketingovú komunikáciu (napr. ponuku tovaru alebo služieb). 
    V tomto prípade je nevyhnutné, aby sa osoba vykonávajúca priamy marketing vedela hodnoverne preukázať vyžiadaním marketingovej komunikácie od konkrétneho  záujemcu o tovary alebo služby. Ak teda podnikateľa niekto preukázateľne oslovil a požiadal napríklad o cenovú ponuku na výmenu plastových okien na jeho dome alebo o pravidelné informovanie o ponukách na last minute dovolenky, nie je povinný použiť na komunikáciu číslo s predvoľbou (0)888. 

Ak nie sú splnené vyššie uvedené podmienky na uplatnenie výnimky, všetci tí, ktorí vykonávajú priamy marketing spôsobom uvedeným v § 116 ods. 12 Zákona č. 452/2021 o elektronických komunikáciách sú povinní používať čísla s predvoľbou (0)888. 

POZOR: Ak má ktokoľvek zámer vykonávať priamy marketing prostredníctvom SMS, potrebuje naviac vopred daný a preukázateľný súhlas každého užívateľa, ktorého chce touto formou osloviť.