Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.


                                                                                                     

                                                                                                       

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na http://www.reformuj.sk/

 

Názov a sídlo prijímateľa: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Továrenská 7, P.O. Box 40, 828 55 Bratislava 24
Názov a sídlo partnera: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Pribinova 25, 811 09 Bratislava

Názov projektu: Posilnenie výkonu regulácie a štátneho dohľadu elektronických komunikácií a poštových služieb a zlepšenie dostupnosti  broadbandu


Miesto realizácie projektu: Celé územie Slovenskej republiky

Trvanie projektu: 11/2019 – 10/2021

Celkový rozpočet: 4 390 000,00 EUR

Spôsob financovania: nenávratná dotácia z fondov EÚ – Európsky sociálny fond
 
Stručný popis projektu:
 

Národný projekt predstavuje sériu aktivít s cieľom reformovať a posilniť výkon štátneho regulátora pre elektronické komunikácia a poštové služby (ako prijímateľa projektu) a tiež aj Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ako partnera projektu).


Aktualizácia zo dňa 27.4.2022

Na základe súhlasu Ministerstva vnútra SR ako riadiaceho orgánu pre tento národný projekt sa zmenil termín ukončenia projektu, znížila suma projektu a zmenil sa aj názov partnera projektu, pričom došlo aj k presunutiu niektorých kompetencií na prijímateľa projektu.

Trvanie projektu: 11/2019 – predĺžené do 11/2023

Celkový rozpočet: 4 058 803, 98 EUR
 
Stručný popis projektu: 
Národný projekt predstavuje sériu aktivít s cieľom reformovať a posilniť výkon štátneho regulátora pre elektronické komunikácie a poštové služby, a zefektívniť riadenie broadbandu (ako prijímateľa projektu), a tiež aj Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ako partnera projektu). 

 
Konkrétne ide o:

  • reformu procesov  Regulačného úradu v oblasti elektronizácie služieb poskytovaných Reg. úradom;
  • reformu procesov  Regulačného úradu v oblasti výkonu štátneho dohľadu;
  • nastavenie procesov Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky;
  • optimalizáciu sektorových politík v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb, najmä formou komparatívnych štúdií a tvorbou ekonomických modelov potrebných na efektívnu reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb;
  • metodickými postupmi potrebnými na efektívny výkon štátneho dohľadu nad poskytovanými službami elektronických komunikácií zo strany telekomunikačných operátorov;
  • školiacimi aktivitami pre štátnych zamestnancov s cieľom aplikovať procesné a metodické inovácie do životnej praxe štátnych zamestnancov RÚ a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Projekt je navrhnutý s dobou trvania hlavných aktivít na 24 mesiacov a podporných aktivít na 27 mesiacov. Celkovo tak má projekt trvanie 27 mesiacov.

 

Realizácia hlavných aktivít projektu Prijímateľa RÚ  ako aj Partnera projektu MIRRI bola riadne a včas  ukončená dňom  30.11.2023, v súlade so Zmluvou o NFP  o čom bolo prostredníctvom ITMS 2014+ odoslané Hlásenie o skončení hlavných aktivít projektu.

Merateľné ukazovatele boli naplnené na 100 %, okrem merateľného ukazovateľa partnera projektu MIRRI P0595  Počet zrealizovaných školení, kurzov, seminárov a iných vzdelávacích aktivít. 

Merateľný ukazovateľ P0595 Počet zrealizovaných školení, kurzov, seminárov a iných vzdelávacích aktivít za partnera MIRRI bol naplnený na 92,8571 % ( vzhľadom na daný počet zúčastnených zamestnancov sa ukázalo u partnera MIRRI vzhľadom na počet zúčastnených ako dostatočný počet školení 4 namiesto navrhovaných 5 ).

 

Link na priebežné informácie o projekte: bude  priebežne  aktualizovaný