Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Projekt rozvoja IS pre elektronické služby RÚ 

Prijímateľ: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Továrenská 7, P.O. Box 40, 828 55 Bratislava 24 
 
Partner projektu: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Štefánikova 882, 811 05 Bratislava 

Riadiaci orgán: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava 

Názov projektu: Projekt rozvoja IS pre elektronické služby RÚ 
 
Miesto realizácie projektu: Slovenská republika 
 
Celkový rozpočet: 4 574 484,77 EUR 
 
Spôsob financovania: nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ – Európsky fond regionálneho rozvoja 

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7 Informačná spoločnosť 
  
Stručný popis projektu:
Predmetom projektu je implementácia integrovaného systému pre reguláciu a dohľad elektronických komunikácií ako súčasť reformného zámeru, ktorého cieľom je významné posilnenie postavenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb („Úrad“) v oblasti výkonu regulácie a štátneho dohľadu s ohľadom na potrebu realizácie priorít Európskej komisie v oblasti jednotného digitálneho trhu a v súlade so závermi európskeho dokumentu Stratégia pre jednotný digitálny trh v Európe.  

Hlavné ciele projektu: 

  • zefektívniť procesy ich elektronizáciou a digitalizáciou, nahradiť papierovú formu evidencií a komunikácie  
  • zintenzívniť aktivity spojené s vykonávaním monitoringu, kontrol a dohľadu 
  • zvýšiť úroveň proklientskej orientácie činnosti Úradu – znížiť administratívne zaťaženie pri vybavovaní životných situácií 
  • rýchlejšie, kvalitnejšie a lacnejšie služby 
  • zvýšenie informovanosti 

Hlavné výstupy projektu: 

  • vybudovanie efektívnej informačno-komunikačnej technologickej platformy pre optimalizáciu procesov a správu údajov regulácie trhu elektronických komunikácií a poštových služieb v rozsahu definovanom platnou legislatívou 
  • digitalizácia a optimalizácia end-to-end procesov komunikácie medzi účastníkmi trhu elektronických komunikácií a poštových služieb a Úradom 
  • posilnenie analytických schopností Úradu pri ekonomických analýzach a zbere relevantných dát podnikov pri analýzach trhu, zvýšenie kvality analýz trhu pre spoločné regulačné orgány EÚ 
  • zvýšenie schopnosti Úradu reálne technicky kontrolovať dodržiavanie jeho rozhodnutí, požiadaviek a regulačných krokov účastníkmi trhu elektronických komunikácií a poštových služieb 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk