Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informácie o projekte a jeho aktivitách

Názov aktivity:  Budovanie a rozvoj špecializovaných administratívnych kapacít – časť Správne právo a jeho aplikácia v podmienkach Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
 

V dňoch 13.2.2019, 20.2.2019, 21.2.2019, 6.3.2019, 7.3.2019, 13.3.2019, 14.3.2019 a 27.3.2019 sa konalo v Bratislave, Žiline a Košiciach vzdelávanie zamestnancov Regulačného úradu pre oblasť správneho práva a aplikácie správneho poriadku.  

Obsahom bolo:

opravné prostriedky riadne (rozklad, odvolanie) a mimoriadne (obnova konania, protest prokurátora, konanie mimo odvolacieho konania)

 • dokazovanie spojené s náležitosťami správneho rozhodnutia s prepojením na sankcie podľa zákona o elektronických komunikáciách
 • úvod do problematiky správneho konania, zásady správneho konania, subjekty, účastníci a zastupovanie.
 • doručovanie listín a  problémy s podaním, náležitosťami a postupom správneho orgánu (prerušenie a zastavenie správneho konania).

 

3 vzdelávacie cykly pre zamestnancov ústredia úradu – správne konanie so zameraním na aplikačné problémy vyplývajúce z praxe zúčastneného odboru a 5 vzdelávacích cyklov pre zamestnancov Krajských pracovísk úradu – správne konanie so zameraním na aplikačné problémy vyplývajúce z praxe daného Krajského pracoviska. Každý cyklus trval 8 hodín a podieľali sa na ňom 4 školitelia – zamestnanci Odboru legislatívy a práva.
 
Celkovo sa vzdelávania zúčastnilo 86 zamestnancov odboru správy frekvenčného spektra, odboru ekonomickej regulácie, odboru technickej regulácie, odboru štátneho dohľadu – krajské pracovisko Bratislava, Nitra a Trnava, Žilina a Banská Bystrica, Košice a Prešov a odboru regulácie poštových služieb.
 

Názov aktivity: Budovanie a rozvoj špecializovaných administratívnych kapacít – časť Špecializované vzdelávanie v oblasti cenových a nákladových kalkulácií
 

V dňoch 28. – 31. 1. 2019 sa na pôde Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Továrenská 7 v Bratislave konal vzdelávacích program zameraný na zvyšovanie kompetencií štátnych zamestnancov v oblasti cenových a nákladových kalkulácií.
 
Obsahom vzdelávacieho programu bolo: 

 1. metóda LRIC (Long Run Incremental Cost) a jej variácie (LRIC+, LRIC++, BU LRIC, LRAIC), prístupy „bottom-up“ a „top-down“,
 2. metóda FAHC (Fully Allocated Historical Cost),
 3. metóda Retail Minus,
 4. metóda ABC (Activity Based Costing).

 

Školenia, ktoré trvalo 4 dni (32 hodín) sa zúčastnilo 6 štátnych zamestnancov Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z Odboru regulácie poštových služieb a Odboru ekonomickej regulácie, oddelenia cien. Vzdelávanie bolo realizované formou kontaktnej skupinovej výučby v podobe prednášok, interaktívnej diskusie a názorovej výmeny medzi lektorom a frekventantmi.


Názov aktivity: Budovanie a rozvoj špecializovaných administratívnych kapacít – časť Špecializované vzdelávanie v oblasti regulácie elektronických komunikácií a poštových služieb, Téma: Digitálna ekonomika
 

V dňoch 27. – 28. 11. 2018 sa v Bruseli konal posledný cyklus vzdelávacích programov zameraných na zvyšovanie kompetencií štátnych zamestnancov v oblasti regulácie elektronických komunikácií a poštových služieb. V tomto cykle bolo vzdelávanie zamerané na zvyšovanie kompetencií štátnych zamestnancov Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb v oblasti digitálnej ekonomiky.

 

Obsahom vzdelávacieho programu bolo: 

 • základné tézy a pravidlá EÚ v oblasti Digitálnej agendy,
 • elektronický obchod, platby a ochrana užívateľa,
 • ukladanie regulačných povinností pre operátorov poskytujúcich služby OTT (over-the-top) a služby prístupu na internet,
 • ochrana dát a bezpečnosť užívateľov v digitálnej ekonomike,
 • cloudové služby a aplikácie.

Odborné vzdelávanie v rozsahu 16 hodín absolvovalo 7 zamestnancov Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z odboru technickej regulácie, odboru správy frekvenčného spektra a odboru legislatívny a práva. Vzdelávanie bolo realizované formou kontaktnej skupinovej výučby v podobe prednášok, interaktívnej diskusie a názorovej výmeny medzi lektormi a frekventantmi.

Názov aktivity: Budovanie a rozvoj špecializovaných administratívnych kapacít – časť Špecializované vzdelávanie v oblasti regulácie elektronických komunikácií a poštových služieb, Téma: Siete novej generácie
 
V dňoch 13. – 14. 11. 2018 sa v Bruseli konal ďalší cyklus vzdelávacích programov zameraných na zvyšovanie kompetencií štátnych zamestnancov v oblasti regulácie elektronických komunikácií a poštových služieb. Účelom tohto vzdelávania je zvýšenie kompetencií, profesionality, posilnenie odborných poznatkov a analytických  schopností odborných zamestnancov Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. V tomto cykle bolo vzdelávanie zamerané na zvyšovanie kompetencií štátnych zamestnancov Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb v oblasti elektronických komunikačných sietí novej generácie, tzv. siete NGN.

Odborné vzdelávanie v rozsahu 16 hodín absolvovalo 6 zamestnancov Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z odboru technickej regulácie a odboru legislatívny a práva. Vzdelávanie bolo realizované formou kontaktnej skupinovej výučby v podobe prednášok, interaktívnej diskusie a názorovej výmeny medzi lektormi a frekventantmi.

Názov aktivity: Budovanie a rozvoj špecializovaných administratívnych kapacít – časť Špecializované vzdelávanie v oblasti regulácie elektronických komunikácií a poštových služieb, Téma: Právo v regulácií elektronických komunikácií
 

V dňoch 25. – 26. 10. 2018 sa v Bruseli konala ďalší cyklus vzdelávacích programov zameraných na zvyšovanie kompetencií štátnych zamestnancov v oblasti regulácie elektronických komunikácií a poštových služieb. Účelom tohto vzdelávania je zvýšenie kompetencií, profesionality, posilnenie odborných poznatkov a analytických  schopností odborných zamestnancov Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačného úradu). V tomto cykle bolo vzdelávanie zamerané na zvyšovanie kompetencií štátnych zamestnancov Regulačného úradu v oblasti súťažného práva fungujúceho pri regulácií v elektronických komunikáciách.
 
Obsahom vzdelávacieho programu bolo: 

 • vzťah medzi hospodárskym právom a reguláciou trhu elektronických komunikácií,
 • smernice a odporúčania Európskej komisie a ich aplikácia pri regulácii elektronických komunikácií,
 • fúzie a akvizície podnikov na trhu elektronických komunikácií.

Odborné vzdelávanie v rozsahu 16 hodín absolvovalo 5 zamestnancov Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z odboru legislatívny a práva. Vzdelávanie bolo realizované formou kontaktnej skupinovej výučby v podobe prednášok, interaktívnej diskusie a názorovej výmeny medzi lektormi a frekventantmi.

Názov aktivity: Budovanie a rozvoj špecializovaných administratívnych kapacít – časť Špecializované vzdelávanie v oblasti regulácie elektronických komunikácií a poštových služieb, Téma: Regulácia poštových služieb
 

V dňoch 2. – 3. 10. 2018 sa v Bruseli konal ďalší cyklus séria vzdelávacích programov zameraných na zvyšovanie kompetencií štátnych zamestnancov v oblasti regulácie elektronických komunikácií a poštových služieb. Účelom tohto vzdelávania je zvýšenie kompetencií, profesionality, posilnenie odborných poznatkov a analytických  schopností odborných zamestnancov Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z odboru regulácie poštových služieb (Regulačného úradu). V tomto prípade bolo špecializované vzdelávanie zamerané na zvyšovanie kompetencií štátnych zamestnancov Regulačného úradu v oblasti regulácie poštových služieb.
 
Obsahom vzdelávacieho programu bolo: 

 • trhová regulácia,
 • liberalizácia poštového trhu,
 • modely konkurencie pri poskytovaní poštových služieb,
 • univerzálna poštová služba,
 • európsky poštový regulačný rámec a pravidlá,
 • regulácia balíkovej služby a služieb e-commerce poštových operátorov.

 
Odborné vzdelávanie v rozsahu 16 hodín absolvovali štyria zamestnanci Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z odboru regulácie poštových služieb zo Stáleho pracoviska v Žiline. Vzdelávanie bolo realizované formou kontaktnej skupinovej výučby v podobe prednášok, interaktívnej diskusie a názorovej výmeny medzi lektormi a frekventantmi.

 

Názov aktivity: Budovanie a rozvoj špecializovaných administratívnych kapacít - časť Špecializované vzdelávanie v oblasti frekvenčného spektra, téma: Metódy kalkulácie a koordinácie rádiových liniek
 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačný úrad) ako prijímateľ NFP z Operačného programu Efektívna verejná správa realizoval v dňoch 10. - 14.09.2018 odborné vzdelávanie v oblasti frekvenčných pásiem. Vzdelávanie sa konalo v priestoroch spoločnosti LS Telcom v nemeckom Lichtenau. Obsahom vzdelávania boli metódy kalkulácií a výpočtov rádiových liniek v oblasti mikrovlnných pásiem.

Diskutovanými témami boli:

 • výpočet rádiovej linky - vstupné dáta, nastavenie požadovaných parametrov linky, kalkulačné analýzy,
 • koordinácia rádiových liniek,
 • plánovanie FWA a WiMAX rádiových liniek.
 • šírenie vĺn v mikrovlnnom pásme,
 • kalkulácia mikrovlnnej linky, technické parametre antén a mikrovlnných zariadení,
 • odborná činnosť pri navrhovaní linky a frekvencií, a kapacity komplexných prenosových sietí typu bod - bod a bod - multibod.

 
Špecializované odborné vzdelávanie absolvovali 4 zamestnanci Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z odboru správy frekvenčného spektra v celkovom rozsahu 40 hodín.
 
Vzdelávanie bolo realizované formou kontaktnej skupinovej výučby v podobe prednášok, softvérového modelovania rádiových liniek, interaktívnej diskusie a názorovej výmeny medzi lektormi a frekventantmi.

Názov aktivity: Budovanie a rozvoj špecializovaných administratívnych kapacít - vzdelávanie v oblasti frekvenčných pásiem pre neverejné služby
 
V dňoch 6. – 9. 8. 2018 sa v priestoroch Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačného úradu) na Továrenskej 7 v Bratislave konal ďalší vzdelávací a školiaci program zameraný na zvyšovanie kompetencií štátnych zamestnancov v oblasti regulácie elektronických komunikácií. Obsahom vzdelávania bol frekvenčný manažment neverejných služieb a pohľad na ich reguláciu. V rámci vzdelávacieho programu sa účastníci oboznámili so softvérovým nástrojom SPECTRAemc pomocou ktorého môže regulátor efektívnejšie spravovať frekvenčné spektrum vyhradené neverejným službám.
 

Primárnymi témami vzdelávacieho programu boli:

 • všeobecné vlastnosti systému SPECTRAemc,
 • modely šírenia vĺn,
 • technické nastavenia nástroja a testovacie objekty,
 • pokrytie a výpočty pre jednotlivé oblasti,
 • analýza vplyvov rušenia,
 • prideľovanie frekvencií,
 • možnosti vizualizácie pri návrhu spektra,
 • medzinárodná notifikácia pásiem,
 • ukážka nástroja Land Mobile Wizard,
 • koordinácia HCM LM.

Vzdelávací program v rozsahu 32 hodín absolvovalo 5 zamestnancov Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z odboru správy frekvenčného spektra. Vzdelávanie bolo realizované formou kontaktnej skupinovej výučby v podobe prednášok, interaktívnej diskusie a názorovej výmeny medzi lektorom (Alexei Burlak) a zamestnancami Regulačného úradu.

 

Názov aktivity: Budovanie a rozvoj špecializovaných administratívnych kapacít - vzdelávanie v oblasti poštových služieb
 

V dňoch 25.06. – 29.06.2018 a 09.07. – 13.07.2018 sa v priestoroch Stáleho pracoviska pre oblasť poštových služieb na ul. 1. mája 16 v Žiline konal vzdelávací a školiaci program zameraný na zvyšovanie kompetencií štátnych zamestnancov v oblasti regulácie poštových služieb. Vzdelávanie prebiehalo v dvoch cykloch a jeho obsahom boli aktuálne témy z oblasti poskytovania poštových služieb:

 • legislatívne podmienky poskytovania poštových služieb s porovnaním ich aplikácie na slovenskom poštovom trhu a na poštovom trhu iných krajín EÚ,
 • aplikácia a hodnotenie uplatňovania Smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/67/ES o spoločných pravidlách rozvoja vnútorného trhu poštových služieb spoločenstva a zlepšovaní kvality služieb v platnom znení,
 • univerzálna poštová služba so zameraním na súčasný trend a vývoj u poskytovateľov univerzálnej služby vrátane porovnania slovenského poštového trhu a poštového trhu ostatných krajín EÚ,
 • spôsoby financovania univerzálnej poštovej služby a ich aplikácia v jednotlivých krajinách EÚ,
 • aktuálne otázky a rozvoj v oblasti cezhraničného doručovania balíkových zásielok,
 • pohľad na trendy a vývoj v oblasti verejnej poštovej siete u poskytovateľov univerzálnej služby. 

Vzdelávací program v rozsahu 80 hodín absolvovali zamestnanci Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z odboru regulácie poštových služieb. Vzdelávanie bolo realizované formou kontaktnej skupinovej výučby vo forme prednášok, prezentácií, interaktívnej diskusie a názorovej výmeny medzi lektormi a zamestnancami Regulačného úradu.

Názov aktivity: Budovanie a rozvoj špecializovaných administratívnych kapacít - vzdelávanie v oblasti služieb Over-the-top (OTT)
 
V dňoch 26. – 28. 6. 2018 sa v priestoroch Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačného úradu) na Továrenskej 7 v Bratislave konala vzdelávací a školiaci program zameraný na zvyšovanie kompetencií štátnych zamestnancov v oblasti regulácie elektronických komunikácií. Obsahom vzdelávania bola aktuálna téma poskytovania tzv. služieb OTT (Over-the-top) v elektronických komunikáciách a pohľad na ich reguláciu.

Primárnymi témami vzdelávacieho programu boli:

 • Základná charakteristika služieb OTT
 • Technické aspekty služieb OTT
 • Kvalita služby pre OTT
 • Regulačný rámec pre služby OTT
 • Business model pre OTT. 

Vzdelávací program v rozsahu 24 hodín absolvovali 25 zamestnanci Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z odboru legislatívny a práva, odboru ekonomickej regulácie, odboru štátneho dohľadu a odboru technickej regulácie. Vzdelávanie bolo realizované formou kontaktnej skupinovej výučby v podobe prednášok, interaktívnej diskusie a názorovej výmeny medzi lektorom (Ing. Juraj Perényi) a zamestnancami Regulačného úradu.

 

Názov aktivity: Budovanie a rozvoj špecializovaných administratívnych kapacít - časť Špecializované vzdelávanie v oblasti frekvenčných pásiem pre 5G
 

V dňoch 12. – 13. 6. 2018 sa v priestoroch Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačného úradu) na Továrenskej 7 v Bratislave konal tretí zo série vzdelávacích programov zameraných na zvyšovanie kompetencií štátnych zamestnancov v oblasti regulácie elektronických komunikácií a poštových služieb. Účelom vzdelávania je zvýšenie kompetencií, profesionality, posilnenie odborných poznatkov a analytických schopností odborných zamestnancov Regulačného úradu.
 
Obsahom vzdelávacieho programu bola problematika súvisiaca s nastupujúcou piatou generáciu mobilných komunikácií:

 • odhad budúcich potrieb dátových služieb,
 • očakávaná potreba spektra pre dátové služby,
 • nové pásma pre 5G,
 • pokrytie pásiem nad 6 GHz určených pre 5G;

Špecializované vzdelávanie v rozsahu 16 hodín absolvovali 10 zamestnanci Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z odboru správy frekvenčného spektra, odboru štátneho dohľadu a odboru technickej regulácie. Vzdelávanie bolo realizované formou kontaktnej skupinovej výučby v podobe prednášok, interaktívnej diskusie a názorovej výmeny medzi lektorom a účastníkmi.

 

Názov aktivity: Budovanie a rozvoj špecializovaných administratívnych kapacít - časť Špecializované vzdelávanie v oblasti frekvenčného spektra, téma: Frekvenčné plánovanie vysielacích zariadení
 

V dňoch 23. – 24. 4. 2018 sa v nemeckom Lichtenau konal druhý zo série vzdelávacích programov zameraných na zvyšovanie kompetencií štátnych zamestnancov v oblasti regulácie elektronických komunikácií a poštových služieb. Účelom vzdelávania je zvýšenie kompetencií, profesionality, posilnenie odborných poznatkov a analytických  schopností odborných zamestnancov RÚ.
 
Obsahom vzdelávacieho programu bolo frekvenčné plánovanie vysielacích zariadení:

 • plánovanie výberu vhodných lokalít a pokrytia,
 • výpočet účinkov elektromagnetických polí a analýza rušivých signálov v digitálnych terestriálnych sieťach (DAB+, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 LITE, ISDB-T),
 • plánovanie prenosného a mobilného príjmu a zisku siete.

Súčasťou vzdelávacieho programu bola aj praktická časť frekvenčného plánovania vysielacích zariadení formou softvérového modelovania v prostredí CHIRplus_BC.
 
Špecializované vzdelávanie v rozsahu 16 hodín absolvovali 3 zamestnanci Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z odboru správy frekvenčného spektra.
 
Vzdelávanie bolo realizované formou kontaktnej skupinovej výučby v podobe prednášok, interaktívnej diskusie a názorovej výmeny medzi lektormi a frekventantmi.


Názov aktivity: Budovanie a rozvoj špecializovaných administratívnych kapacít – časť Špecializované vzdelávanie v oblasti regulácie elektronických komunikácií a poštových služieb, Téma: Regulácia elektronických komunikácií

 

V dňoch 13. – 15. 3. 2018 sa v Bruseli konal prvý zo série vzdelávacích programov zameraných na zvyšovanie kompetencií štátnych zamestnancov v oblasti regulácie elektronických komunikácií a poštových služieb. Účelom vzdelávania je zvýšenie kompetencií, profesionality, posilnenie odborných poznatkov a analytických  schopností odborných zamestnancov RÚ.

Obsahom vzdelávacieho programu bolo:
 

 • Proces liberalizácie telekomunikačného sektoru
 • Perspektívy regulácie (ciele a politiky Európskej únie, investície, regulácia mobilných služieb, prenositeľnosť čísla)
 • Politika EU a súčasné regulačné aktivity (Jednotný digitálny trh)
 • Trhové analýzy (definícia, podniky s významnou trhovou silou - SMP, relevantné trhy, budúcnosť)
 • Harmonizácia Rámcovej Smernice EÚ č. 2002/21 – článok 7 / 7A
 • Ukončovanie hovorov (prirodzené monopoly, symetria ukončovacích poplatkov, nákladové účtovníctvo)
 • Prístup v pevnom umiestnení (trh 3a - , trh 3b - veľkoobchodné služby centrálneho prístupu poskytované v pevnom umiestnení pre produkty určené na hromadný trh, trh 4 - veľkoobchodné služby vysokokvalitného prístupu poskytované v pevnom umiestnení, geografické trhy, prístup k sieťam novej generácie - NGN, prístup ku káblovým sieťam)
 • Prístup v mobilnom umiestnení (pasívne a aktívne zdieľanie infraštruktúry, národný roaming, virtuálni mobilní operátori - MVNO)
 • Sieťová neutralita
 • Medzinárodný roaming (cenové stropy, šoky z vysokých faktúr - bill shocks, zákaz uplatňovať roamingové príplatky).

 

Úvodné vzdelávanie v rozsahu 24 hodín absolvovalo desať zamestnancov Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z odborov regulácie, správy frekvenčného spektra a legislatívy a práva.

 Vzdelávanie bolo realizované formou kontaktnej skupinovej výučby v podobe prednášok, interaktívnej diskusie a názorovej výmeny medzi lektormi a frekventantmi, čím sa dosahuje prenos know-how zo školiteľov na účastníkov vzdelávania.