Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Všeobecné informácie zo zákona 

Postup pri vybavovaní žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) 

Podateľňa pre žiadosti o sprístupnenie informácií (Továrenská č. 7, Bratislava, okienko na prízemí) je otvorená podľa otváracích hodín. 

Žiadosti o ústne sprístupnenie informácií a sprístupnenie informácií nahliadnutím do spisu sa vybavujú v pracovných dňoch v čase od 8:30 hod do 13:30 h. 

Žiadosti o sprístupnenie informácií možno podať: 

 • ústne na: Továrenská č. 7, Bratislava 
 • telefonicky na čísle: 
  02/57 88 1360,
  0905/924 187 
 • poštou na adresu: 
  Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 
  Továrenská č. 7 
  P. O. Box 40 
  828 55 Bratislava 24 
 • na e-mailovú adresu:
  info@teleoff.gov.sk 
 • alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.       

 Podľa zákona zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje. 

  Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, povinná osoba (úrad) môže podľa zákona bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich dní od podania žiadosti, namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámiť údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie. 

  Žiadosť o sprístupnenie informácií povinná osoba vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme. Zo závažných dôvodov môže povinná osoba predĺžiť lehotu, najviac však o osem pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme.   

Sadzobník úhrad nákladov v súvislosti s poskytovaním informácií 

Informácie podľa tlačového zákona poskytuje tlačový hovorca RÚ bez zbytočného odkladu.
E-mail: adriana.volfova@teleoff.gov.sk

Podnet na vykonanie kontroly môžete podať prostredníctvom tlačiva "Podnet",  poslať na  
e-podatelna@teleoff.gov.sk

Ak máte občiansky preukaz s čipom, tak podnet môžete podať pomocou elektronickej schránky https://www.slovensko.sk/sk/detail-sluzby?externalCode=App.GeneralAgenda (Elektronická schránka č. E0005755127 s názvom "Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb"). V prípade, že nechcete podnet podať elektronicky, tak ho môžete poslať na poštovú adresu: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Odbor štátneho dohľadu elektronických komunikácií, Továrenská 7, P.O. Box 40, 828 55 Bratislava 24. 

Podávanie žiadostí, návrhov, podnetov, sťažností (voči zamestnancom úradu) a iných podaní je možné uskutočniť osobne do podateľne úradu (viď informácie vyššie) alebo písomne na adresu: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Továrenská č. 7, P.O. BOX 40, 828 55 Bratislava 24. Postup a lehoty sa riadia príslušnými zákonmi.