Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Zriadenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb  (ďalej len "úrad") bol zriadený k 1.1.2014 zákonom č. 402/2013 Z. z.  o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Regulačný úrad je rozpočtová organizácia zapojená finančnými vzťahmi na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). 

Sídlom úradu je Bratislava. Sídlom stáleho pracoviska úradu pre oblasť poštových služieb je Žilina. Úrad môže mimo svojho sídla a mimo sídla stáleho pracoviska zriaďovať aj ďalšie pracoviská. 

Organizačnú štruktúru úradu ustanovuje organizačný poriadok úradu, ktorý vydáva úrad sám. 

Pôsobnosť úradu 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

 1. je regulačným a cenovým orgánom a vykonáva štátny dohľad v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb v rozsahu a za podmienok ustanovených vyššie spomenutým zákonom a osobitnými predpismi, 
 2. spolupracuje s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, orgánmi Európskej únie a s inými medzinárodnými orgánmi alebo organizáciami v oblasti svojej pôsobnosti, 
 3. vykonáva ďalšiu pôsobnosť podľa osobitných predpisov.  

Úrad pri výkone svojej regulačnej a cenovej pôsobnosti postupuje nestranne a nezávisle. Štátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej moci ani ďalšie osoby nesmú ovplyvňovať regulačný úrad pri vykonávaní jeho regulačnej a cenovej pôsobnosti.      

Úrad je národný regulátor a cenový orgán v oblasti elektronických komunikácií, ktorý podľa zákona o elektronických komunikáciách 

 1. vykonáva reguláciu elektronických komunikácií, 
 2. zabezpečuje medzinárodné vzťahy v oblasti elektronických komunikácií na úrovni regulačných orgánov, aktívne sa podieľa na činnosti Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (ďalej len „orgán európskych regulátorov“), pričom podporuje jeho ciele súvisiace s presadzovaním väčšej koordinácie a konzistentnosti pri regulácii, 
 3. spolupracuje s ministerstvom pri vypracúvaní návrhu národnej tabuľky frekvenčného spektra a vykonáva správu frekvenčného spektra, 
 4. chráni záujmy koncových užívateľov s ohľadom na kvalitu a ceny služieb, 
 5. plní povinnosti podporujúce efektívnu hospodársku súťaž, efektívne investície a inovácie, rozvoj spoločného trhu Európskej únie, záujmy všetkých občanov členských štátov na území Slovenskej republiky, zodpovedajúci prístup k sieťam, prepojenie sietí a interoperabilitu služieb a chráni slobodu výberu prevádzkovateľa, 
 6. vydáva všeobecne záväzné právne predpisy podľa tohto zákona, 
 7. vydáva Vestník Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, 
 8. určuje administratívne úhrady, 
 9. vedie alternatívne riešenie sporov, 
 10. poskytuje informácie koncovým užívateľom v súvislosti so službami, vykonáva užívateľské prieskumy, zverejňuje ich a využíva ich vo svojej činnosti, 
 11. plní úlohy súvisiace s obmedzením vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na využívanie nehnuteľností na účely zabezpečenia služieb a s obmedzením vlastníckeho práva k hnuteľným veciam obmedzením alebo zákazom používania vysielacích telekomunikačných zariadení a okruhov v čase vojny a vojnového stavu, 
 12. vykonáva štátny dohľad nad plnením povinností ustanovených zákonom o elektronických komunikáciách, 
 13. ukladá sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom, 
 14. uznáva osobitnú odbornú spôsobilosť na obsluhu vybraných rádiových zariadení podľa osobitného predpisu, 
 15. rozhoduje spory medzi podnikmi alebo medzi podnikmi a prevádzkovateľmi sietí, ktoré súvisia s 
  1. prístupom k existujúcej fyzickej infraštruktúre, 
  2. poskytovaním informácií o dostupnosti fyzickej infraštruktúry, 
  3. koordináciou výstavby, 
  4. poskytovaním informácií o plánovaných stavbách a 
  5. prístupom k fyzickej infraštruktúre v budovách, 
 16. vykonáva ďalšie činnosti podľa osobitných predpisov.  

Úrad v oblasti poštových služieb vykonáva:  

 • štátnu reguláciu poštových služieb a poštového platobného styku,  
 • štátny dohľad nad poskytovaním poštových služieb a poštového platobného styku,  
 • spoluprácu s regulačnými orgánmi iných štátov v oblasti poštových služieb,   
 • funkciu notifikačného orgánu v oblasti štátnej regulácie voči orgánom Európskej únie a voči príslušným orgánom členských štátov Európskej únie a členským štátom Európskeho združenia voľného obchodu,  
 • ďalšie činnosti podľa zákona,  
 • štatistické zisťovanie pre oblasť poštových služieb.