Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Budovanie a prevádzka bezdrôtových prístupových bodov s malým dosahom

Podľa § 53 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách sú orgány verejnej správy na účely budovania bezdrôtových prístupových bodov s malým dosahom povinné vyhovieť všetkým písomným žiadostiam podniku o prístup k akejkoľvek fyzickej infraštruktúre vrátane pouličného zariadenia, ako sú:

  • Stĺpy verejného osvetlenia,
  • Dopravné značky,
  • Semafory,
  • Reklamné a informačné tabule,
  • Zastávky hromadnej dopravy,

ktorú priamo alebo prostredníctvom ovládanej osoby vlastnia alebo prevádzkujú, a ktorá je technicky vhodná ako hostiteľská infraštruktúra pre bezdrôtové prístupové body s malým dosahom alebo ktorá je nevyhnutná na pripojenie takýchto prístupových bodov k chrbticovej sieti za primeraných, nediskriminačných a transparentných podmienok vrátane ceny.

Na poskytnutie a odmietnutie prístupu sa primerane použijú ustanovenia týkajúce sa prístupu k fyzickej infraštruktúre podľa § 25 až 30 zákona o elektronických komunikáciách.

Orgány verejnej správy sú povinné zverejniť podmienky prístupu prostredníctvom jednotného informačného miesta.

Podrobnosti týkajúce sa rozsahu infraštruktúry vhodnej pre umiestnenie bezdrôtových prístupových bodov s malým dosahom, technických a obchodných podmienok prístupu a spôsobu poskytnutia podmienok prístupu jednotnému informačnému miestu ustanoví všeobecne záväzný predpis, ktorý vydá úrad.