Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informácie o fyzickej infraštruktúre

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb plní funkciu jednotného informačného miesta, ktorého úlohou je zhromažďovať, spracovávať a uchovávať informácie podľa § 25 ods. 3 písm. a) a § 25 ods. 3 písm. b) zákona o elektronických komunikáciách, teda informácie o existujúcej a plánovanej infraštruktúre a tieto informácie na základe žiadosti bezplatne poskytuje podnikom za primeraných, nediskriminačných a transparentných podmienok.

Zákon o elektronických komunikáciách určuje okruh subjektov, ktoré majú povinnosť poskytovať informácie o existujúcej a plánovanej fyzickej infraštruktúre jednotnému informačnému miestu.

Informácie o existujúcej infraštruktúre, teda informácie o dostupnosti fyzickej infraštruktúry a nenasvietených optických vlákien, ktoré prevádzkovateľ siete ponúka alebo plánuje ponúknuť na sprístupnenie podnikom poskytujú:

  • orgány verejnej správy, ak nimi disponujú z dôvodu plnenia svojich úloh a majú tieto informácie v elektronickej podobe,
  • prevádzkovatelia sietí, ak majú tieto informácie v elektronickej podobe.

Informácie o plánovaných stavbách a prebiehajúcich stavebných prácach poskytujú:

  • prevádzkovatelia siete, ak majú tieto informácie v elektronickej podobe.

Prevádzkovateľom siete je:

  • poskytovateľ siete,
  • osoba, ktorá prevádzkuje alebo poskytuje sieť určenú na poskytovanie iných služieb; sieť určená na poskytovanie iných služieb je sieť určená na služby výroby, prepravy alebo distribúcie plynu, výroby, prenosu alebo distribúcie elektriny, zabezpečovania verejného osvetlenia, výroby, distribúcie alebo dodávky tepla, prevádzkovania verejnej kanalizácie a prevádzky železničnej a cestnej infraštruktúry, prístavov a leteckej infraštruktúry.

 

Fyzická infraštruktúra je akýkoľvek prvok siete alebo prvok siete určenej na poskytovanie iných služieb, do  ktorej alebo na ktorú je možné umiestniť vedenie alebo telekomunikačné zariadenie bez toho, aby sa sama stala aktívnym prvkom siete. Súčasťou fyzickej infraštruktúry sú najmä chráničky, mikrotrubičky, rúry, multirúry, stožiare, káblovody, kontrolné komory, vstupné šachty, rozvodné skrine, budovy alebo vstupy do budov, nosiče, inštalácie antén a anténnych systémov, veže a stĺpy. Fyzickou infraštruktúrou sú aj rúry, stožiare, káblovody, kontrolné komory, vstupné šachty, rozvodné skrine, budovy alebo vstupy do budov, nosiče, inštalácie antén a anténnych systémov, veže a stĺpy, ktoré nie sú súčasťou siete alebo siete určenej na poskytovanie iných služieb. Káble, nenasvietené optické vlákna, ako aj verejné vodovody a ich časti nie sú fyzickou infraštruktúrou podľa tohto zákona.

Poskytovanie informácií jednotnému informačnému miestu

Orgány verejnej správy sú povinné poskytovať jednotnému informačnému miestu informácie podľa § 25 odseku 3 písm. a), ak nimi disponujú z  dôvodu plnenia svojich úloh a majú tieto informácie v elektronickej podobe a prevádzkovatelia sietí sú povinní poskytovať jednotnému informačnému miestu informácie podľa § 25 odseku 3 písm. a) a b), ak majú tieto informácie v elektronickej podobe prostredníctvom informačného systému MSRŠD.

Sprístupňovanie informácií z jednotného informačného miesta

Informácie z jednotného informačného miesta sa poskytujú bezplatne na základe žiadosti výlučne podnikom.

Ďalšie informácie v súvislosti s fyzickou infraštruktúrou sú dostupné na:  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/452/20230901

Informácie o podmienkach a postupoch vzťahujúcich sa na udeľovanie povolení na stavebné práce, ktoré sú potrebné na účely budovania vysokorýchlostných sietí  

V zmysle § 25 ods. 6 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov jednotné informačné miesto zverejňuje na svojom webovom sídle príslušné informácie o podmienkach týkajúcich sa vydania stavebného povolenia a územného rozhodnutia, ohlásenia stavebnému úradu a všetkých ostatných podmienkach potrebných pre umiestnenie vedení alebo telekomunikačných zariadení vysokorýchlostných sietí.  

Informácie o podmienkach a postupoch vzťahujúcich sa na udeľovanie povolení na stavebné práce, ktoré sú potrebné na účely budovania vysokorýchlostných sietí sú dostupné na:  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1976/50/20230701.html  

V zmysle § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) je stavebným úradom obec.  Pôsobnosť stavebného úradu je preneseným výkonom štátnej správy. V zmysle § 117 ods. 2 stavebného zákona obec, ktorá je sídlom spoločného obecného úradu, oznámi krajskému stavebnému úradu jeho zriadenie, ako aj zoznam obcí, pre ktoré spoločný obecný úrad plní úlohy na úseku územného konania a stavebného poriadku; Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky zverejňuje zoznam prostredníctvom siete internetu.  

Zoznam spoločných obecných úradov je dostupný na:  

https://stavebnyurad.gov.sk/vystavba/agenda-vystavby

Ďalšie informácie o podmienkach a postupoch vzťahujúcich sa na udeľovanie povolení na stavebné práce môžete získať aj na Úrade pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, v časti – Výstavba:  

https://stavebnyurad.gov.sk/vystavba  

Stanovisko Ministerstva dopravy SR, sekcie elektronických komunikácií a poštových služieb a Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb k odstraňovaniu vedení, telekomunikačných zariadení alebo iných vecí bez súhlasu alebo iného právneho titulu