Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Geografický prieskum pokrytia územia sieťami

Úrad na základe § 31 ods. 1 a zákona o elektronických komunikáciách vykoná najneskôr do 21. decembra 2023 a potom najmenej každé tri roky geografický prieskum pokrytia územia Slovenskej republiky sieťami schopnými poskytovať širokopásmové pripojenie (ďalej len „širokopásmové siete“).

Geografický prieskum pokrytia územia sieťami:

  • Obsahuje informácie o miere pokrytia existujúcimi širokopásmovými sieťami celého územia Slovenskej republiky.
  • Vzťahuje sa na pevné aj na mobilné siete.
  • Vykonáva sa na základe informácií, ktoré musia byť primerane podrobné na miestnej úrovni a ktoré obsahujú dostatočné množstvo informácií o kvalite služby.

Podnik je povinný každoročne do konca marca poskytnúť úradu informácie o pokrytí širokopásmových sietí k 31. decembru predchádzajúceho roka.

Úrad je oprávnený určiť, že súčasťou geografického prieskumu je aj prognóza zavádzania širokopásmových sietí na celom území Slovenskej republiky.

Úrad pri vykonávaní geografického prieskumu prihliada na usmernenia prijaté orgánom európskych regulátorov (BEREC) týkajúce sa geografických prieskumov. 

Širokopásmovou sieťou sa na účely vykonania geografického prieskumu rozumie sieť, ktorá umožňuje rýchlosť sťahovania dát najmenej 2 Mbit/s.

Podľa § 31 ods. ods. 5 zákona o elektronických komunikáciách agregované výsledky geografického prieskumu úrad zverejní na svojom webovom sídle a môže na základe výsledkov geografického prieskumu vymedziť oblasti s jasnými územnými hranicami, v ktorých nie je prítomná vysokokapacitná sieť a ani sa v období určenej prognózy nepredpokladá jej zavedenie, významné zmodernizovanie alebo rozšírenie tak, aby umožňovala rýchlosť sťahovania dát najmenej 100 Mbit/s.

V rámci takto vymedzenej oblasti môže úrad vyzvať podniky a orgány verejnej správy, aby vyjadrili svoj zámer zaviesť v období trvania príslušnej prognózy vysokokapacitné siete. Ak na základe tejto výzvy podnik alebo orgán verejnej správy oznámi svoj úmysel urobiť tak, úrad môže vyžadovať, aby iné podniky a orgány verejnej správy oznámili akýkoľvek zámer zaviesť vysokokapacitné siete alebo významne zmodernizovať či rozšíriť svoju sieť tak, aby umožňovala rýchlosť sťahovania dát najmenej 100 Mbit/s v tejto oblasti. Úrad špecifikuje, ktoré informácie majú byť súčasťou predkladaných zámerov, aby sa zaručila podobná úroveň podrobností, aká sa zohľadňuje pri vypracúvaní akejkoľvek prognózy. Úrad tiež informuje každý podnik alebo orgán verejnej správy, ktorý prejavil záujem, o tom, či na základe výsledkov geografického prieskumu vymedzená oblasť je alebo pravdepodobne bude pokrytá prístupovou sieťou novej generácie, ktorá umožňuje rýchlosť sťahovania dát nižšiu ako 100 Mbit/s.

Podrobnosti týkajúce sa rozsahu, štruktúry, formy a spôsobu poskytovania informácií ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.