Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informácie o prideľovaní čísiel

 

Individuálne povolenie na používanie čísel

 • Individuálne povolenie na používanie čísel je rozhodnutie úradu o pridelení čísel v súlade s Vyhláškou Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb  č. 286/2022 Z. z. o národnom číslovacom pláne v znení vyhlášky č. 98/2023 Z. z. (ďalej len „národný číslovací plán“ ). 

 • Úrad pridelí čísla z národného číslovacieho plánu na účel, ktorý je v súlade s účelom uvedeným v národnom číslovacom pláne, na základe žiadosti podniku, ktorý poskytuje verejnú sieť alebo verejne dostupné služby, osoby, ktorá chce poskytovať verejnú sieť alebo verejne dostupné služby a požiadala o pridelenie čísel najskôr jeden mesiac pred predpokladaným dátumom začatia poskytovania sietí alebo služieb uvedeným v žiadosti, alebo subjektu podľa § 55 odsek 3 zákona 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v aktuálnom znení, (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“) alebo na základe žiadosti osoby požadujúcej pridelenie harmonizovaného európskeho čísla sociálneho významu na účely poskytovania harmonizovaných služieb sociálneho významu, a to do troch týždňov od doručenia úplnej žiadosti, ktorá obsahuje všetky zákonom stanovené náležitosti.

 • Držiteľ individuálneho povolenia na používanie čísel je povinný platiť za každé pridelené číslo ročnú opakovanú úhradu podľa sadzobníka úhrad. Sadzobník úhrad ustanovil všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydal úrad.

 • Držiteľ individuálneho povolenia na používanie čísel nesmie diskriminovať iné podniky, pokiaľ ide o číselné množiny umožňujúce prístup k ich službám.

 

Obsah žiadosti

Žiadosť o pridelenie čísel obsahuje:
 • údaje žiadateľa v rozsahu podľa § 10 ods. 2 písm. a)b) zákona o elektronických komunikáciách,

 • údaje o požadovaných číslach,

 • účel použitia čísel,

 • čas používania čísel,

 • prílohu, ktorou sú doklady o splnení podmienok na pridelenie harmonizovaného európskeho čísla sociálneho významu podľa osobitného predpisu, ak sa požaduje takéto číslo.

 

Obsah povolenia

Individuálne povolenie na používanie čísel môže obsahovať len:
 • identifikačné údaje držiteľa individuálneho povolenia na používanie čísel,

 • pridelené čísla a určenie služby, na ktorú sa majú čísla používať, vrátane požiadaviek spojených s poskytovaním tejto služby a povinností súvisiacich s používaním pridelených čísel pri poskytovaní tejto služby,

 • zásady tvorby cien a maximálne ceny služieb poskytovaných prostredníctvom špecifických čísel alebo číselných množín, ak je to potrebné na ochranu spotrebiteľov,

 • zásady efektívneho využívania čísel,

 • požiadavky na prenositeľnosť čísel,

 • povinnosť poskytovať údaje o koncových užívateľoch pre potreby zabezpečenia informačnej služby o telefónnych číslach,

 • maximálnu dobu, na ktorú sa čísla prideľujú, pričom zmena tejto doby závisí od zmien v národnom číslovacom pláne; pri určení doby úrad zohľadní službu, s ktorou je spojené používanie čísla a lehotu potrebnú na zabezpečenie návratnosti investícií spojených s poskytovaním služby a používaním čísla,

 • podmienky prevodu práva na používanie čísel iniciovaného držiteľom individuálneho povolenia na používanie čísel vrátane požiadaviek, podľa ktorých sú podmienky uvedené v individuálnom povolení na používanie čísel záväzné pre všetky subjekty, na ktoré sa toto právo prenáša,

 • opakovanú úhradu za pridelené čísla a spôsob jej platenia,

 • záväzky vyplývajúce z medzinárodných dohôd týkajúcich sa používania čísel,

 • povinnosti, ktorými sa pri číslach pridelených na základe individuálneho povolenia na používanie čísel, ktoré je možné používať mimo územia Slovenskej republiky, zabezpečí dodržiavanie pravidiel ochrany spotrebiteľa a pravidiel používania čísel platných v členskom štáte, v ktorom sa tieto čísla používajú, 

 • povinnosť každoročne v lehote uvedenej v individuálnom povolení na používanie čísel predkladať úradu správu o používaní čísel.

 

Nepridelenie čísel

Úrad čísla nepridelí, ak:
 • to vyžaduje dodržanie záväzku Slovenskej republiky vyplývajúceho z medzinárodnej zmluvy alebo z členstva v medzinárodnej organizácii,

 • pridelenie čísel neumožňuje národný číslovací plán,

 • požadované čísla nie sú k dispozícii,

 • žiadateľ o pridelenie harmonizovaného európskeho čísla sociálneho významu nespĺňa podmienky na pridelenie čísel podľa osobitného predpisu),

 • žiadateľovi v posledných troch rokoch zrušil individuálne povolenie na používanie čísel alebo rozhodol o odobratí prideleného čísla z dôvodu podľa § 55 ods. 13 písm. a) prvého až tretieho bodu zákona o elektronických komunikáciách,

 • to nie je v záujme efektívneho využívania čísel.

 

Zmena prideleného čísla 

Úrad rozhodne o zmene prideleného čísla, ak
 1. ak je to nevyhnutné na dodržanie záväzku Slovenskej republiky vyplývajúceho z medzinárodnej zmluvy alebo z členstva v medzinárodnej organizácii,

 2. ak je to nevyhnutné z hľadiska obrany štátu, bezpečnosti štátu a ochrany verejného poriadku,

 3. ak je to nevyhnutné v záujme zachovania bezpečnosti verejnej prevádzky z technických alebo prevádzkových dôvodov,

 4. v záujme prispôsobenia požiadavkám trhu alebo požiadavkám užívateľov,

 5. ak došlo ku zmene skutočností, na ktorých základe sa rozhodovalo o pridelení čísla,

 6. na základe odôvodnenej žiadosti držiteľa individuálneho povolenia na používanie čísel.

 

Zrušenie individuálneho povolenia 

Úrad zruší individuálne povolenie alebo rozhodne o odobratí prideleného čísla, ak:

a) držiteľ individuálneho povolenia na používanie čísel,

 1. neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo individuálnym povolením na používanie čísla vrátane jeho zmien, hoci bol na možnosť odobratia čísla písomne upozornený a nevykonal nápravu v určenej lehote; to neplatí pre ročnú úhradu za pridelené čísla,

 2. najmenej 6 mesiacov od pridelenia čísla toto číslo nepoužíval alebo ak prestal pridelené číslo používať najmenej počas 3 mesiacov,

 3. neuhradil opakovanú úhradu za pridelené čísla do troch mesiacov odo dňa jej splatnosti,

 4. prestal spĺňať podmienky na používanie prideleného harmonizovaného európskeho čísla sociálneho významu podľa osobitného predpisu, 

 5. nevyužíva alebo nepreukáže zámer využívať číslo s účelom jeho využitia podľa národného číslovacieho plánu, alebo

b) je to nevyhnutné z hľadiska obrany štátu, bezpečnosti štátu alebo ochrany verejného poriadku. 

 

Strata platnosti individuálneho povolenia

Individuálne povolenie na používanie čísel stráca platnosť dňom:
 1. uplynutia lehoty, na ktorú bolo číslo pridelené,

 2. doručenia oznámenia držiteľa individuálneho povolenia na používanie čísel o vrátení čísel úradu,

 3. doručenia oznámenia podniku o zrušení poskytovania siete alebo služby úradu,

 4. právoplatnosti rozhodnutia o odobratí čísla,

 5. zániku držiteľa individuálneho povolenia na používanie čísel; to neplatí, ak má držiteľ právneho nástupcu,

 6. právoplatnosti rozhodnutia o zákaze poskytovať siete alebo služby. 

Kontaktná adresa:
 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Odbor regulácie elektronických komunikácií

Ing. Beata Ďurecová
Zvolenská cesta 20
974 05 Banská Bystrica

Telefón: +421 905 653 776
e-mail: beata.durecova@teleoff.gov.sk