Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Stanovisko regulačného úradu k harmonizovaným službám sociálneho významu poskytovaných v množine harmonizovaných národných čísel 116 xxx

Podľa národnej a európskej legislatívy je Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „regulačný úrad“) ako národný regulátor zodpovedný za reguláciu elektronického komunikačného sektora. V súlade s touto reguláciou regulačný úrad vykonáva manažment a administráciu národného číslovacieho plánu. 

Európska Komisia (ďalej len „Komisia“) prijala dňa 25.11.2022 Vykonávacie rozhodnutie, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023D0468, ktorým sa mení  rozhodnutie 2007/116/EC  z februára 2007 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007D0116 s dodatkami 2007/698/EC a 2009/84/EC (ďalej len „rozhodnutie EC“), umožňujúce poskytovať harmonizované služby sociálneho významu v rámci všetkých členských štátov na princípe rovnaké číslo – rovnaká služba. Aktuálny regulačný rámec pre elektronické komunikácie, implementovaný do zákona 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách,   vyžaduje podporu týchto služieb členskými štátmi. 

Rozhodnutie, že v každom členskom štáte má byť rezervované rovnaké číslo na určitú službu, má zabezpečiť koordinovaný prístup k poskytovaniu harmonizovaných služieb sociálneho významu. Na základe tohto rozhodnutia členské štáty majú rezervované šesťmiestne čísla začínajúce trojčíslím 116 (ďalej len „čísla 116“) na služby sociálneho významu v Európe. Rozhodnutie EC ukladá členským štátom podniknúť všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby príslušné národné regulačné orgány mohli prideliť čísla uvedené v dodatkoch rozhodnutia EC. 

V záujme uľahčiť zavedenie harmonizovaných služieb na Slovensku regulačný úrad na tento účel rezervoval  Vyhláškou č. 286/2022 Z. z.  z 12. augusta 2022 o národnom  číslovacom pláne v znení vyhlášky 98/2023, https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/286/  číselnú množinu začínajúcu trojčíslím 116. Je dôležité zdôrazniť, že služby poskytované na týchto číslach nie sú poskytované komerčne, ale majú byť zamerané na sociálne potreby občanov a majú spĺňať špecifické spoločenské potreby, najmä také, ktoré prispievajú k pohode a bezpečnosti občanov a určitých skupín občanov, alebo pomáhajú občanom v núdzi. Občania pracujúci a cestujúci v rámci EÚ, ktorí sú oboznámení s týmito číslami resp. službami vo svojich vlastných štátoch, môžu tieto informácie využívať vo všetkých krajinách, kde sú harmonizované služby poskytované. 

V súčasnosti sú v dodatkoch rozhodnutia EC rezervované nasledujúce čísla s pridelenými službami: 

Číslo 

Druh služby 

Poznámka 

116 000 

Horúca linka pre nezvestné deti 

pridelené podniku Orange Slovensko, a.s. 

116 006 

Linka pomoci pre obete trestných činov 

  

116 016 

Linka pomoci obetiam násilia páchaného na ženách  

 

116 111 

Linka pomoci deťom 

pridelené podniku Orange Slovensko, a.s. 

116 117 

Poradenská lekárska pohotovostná služba 

  

116 123 

Linka dôvery poskytujúca 
emocionálnu podporu 

  


Účelom tohto stanoviska je zvýšiť informovanosť verejnosti o týchto službách a zároveň informovať o postupe, ktorým budú tieto služby na území Slovenskej republiky implementované.

Východiskový stav

V mnohých európskych krajinách sú poskytované niektoré služby sociálneho významu buď prostredníctvom bežného telefónneho čísla, čísla s pridanou hodnotou, alebo prostredníctvom zvláštneho skráteného čísla. Príkladmi sú horúce linky a linky pomoci pre ľudí v núdzi. V súčasnosti sú často čísla na rovnaké služby v jednotlivých členských štátoch Európskej únie rozdielne. Komisia prijala rozhodnutie EC, ktorého cieľom je harmonizácia služieb sociálneho významu. Na základe rozhodnutia EC sa rovnaké číslo 116 rezervuje na rovnakú službu v rôznych európskych krajinách. Jednotné číslo poskytne službe európsku identitu; uľahčí kampane určené na zvyšovanie povedomia a môže zvýšiť účinnosť a efektívnosť poskytovania služby na európskej úrovni. Táto iniciatíva bola vyvinutá v úzkej spolupráci s členskými štátmi a národnými regulačnými orgánmi v oblasti elektronických komunikácií. 

Zámerom je rezervovať ďalšie čísla na ďalšie služby. Rezervovaním čísla v rozhodnutí EC sa od členských štátov požaduje, aby umožnili poskytovanie uvedených služieb na špecifickom čísle 116, ale žiadnej strane sa neukladá povinnosť poskytovať predmetnú službu. V ideálnej situácii budú služby 116 dostupné v každom členskom štáte, avšak môže to trvať nejaký čas, kým sa v jednotlivých krajinách vytvorí dopyt alebo sa nájdu vhodní poskytovatelia takýchto služieb. 

Charakteristika harmonizovaných služieb

Charakteristika služieb, pre ktoré sa rezervoval číselný rozsah 116, je bližšie špecifikovaná v článkoch 2 a 4 rozhodnutia EC. „Harmonizovaná služba sociálneho významu“ je služba, ktorá je prístupná prostredníctvom bezplatného čísla, má potenciálny význam pre návštevníkov z iných krajín a spĺňa špecifickú spoločenskú potrebu, najmä takú, ktorá prispieva k pohode alebo bezpečnosti občanov alebo konkrétnych skupín občanov, alebo pomáha občanom v núdzi“. 

Podmienky spojené s právom používať tieto čísla sú nasledovné:
- služba poskytuje občanom informačný, asistenčný, alebo oznamovací prostriedok, prípadne ich ľubovoľnú kombináciu
- je prístupná všetkým občanom bez potreby predchádzajúcej registrácie
- nie je časovo obmedzená
- využívanie služby nie je podmienené nijakou úhradou ani záväzkom na úhradu.
- počas volania sú vylúčené tieto aktivity: reklama, zábava, marketing a predaj, využívanie hovoru na nasledujúci predaj komerčných služieb.


V rozhodnutí o pridelení čísla budú tieto podmienky pripojené k všeobecným podmienkam na používanie čísiel a zároveň budú pridané ďalšie špecifické podmienky na používanie harmonizovaného čísla, uvedené v príslušnom dodatku rozhodnutia EC.

Rezervácia a prideľovanie harmonizovaných čísel z rozsahu 116 xyz

     Prvým krokom implementácie harmonizovanej služby je priradenie konkrétneho čísla harmonizovanej službe na európskej úrovni. Útvary Komisie pri identifikácii ďalších služieb sociálneho významu v Európe, ktoré by mohli využívať jednotné európske bezplatné telefónne čísla začínajúce na 116 vyzvú zainteresované strany, aby prispeli svojimi názormi, návrhmi a príslušnými informáciami k harmonizácii ďalších služieb sociálneho významu.
Príspevky sa zasielajú prostredníctvom e-mailu do poštovej schránky
INFSO-116numbers@ec.europa.eu  

Účelom týchto konzultácií je umožniť útvarom Komisie identifikovať služby a pripraviť návrh nového rozhodnutia Komisie s cieľom aktualizovať zoznam rezervovaných čísel. Posúdenie vhodnosti navrhovanej služby a jej zaradenie do zoznamu harmonizovaných služieb je v kompetencii Komisie. Každé revidované rozhodnutie Komisie, ktorým sa aktualizuje zoznam rezervovaných čísel, je uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie. Zoznam obsahuje pre každé číslo 116xxx krátky popis druhu poskytovanej služby, pre ktorú je číslo rezervované, spolu s prípadnými podmienkami, ktoré sa na službu vzťahujú. 

 

Ak je číslo zaradené do zoznamu v prílohe rozhodnutia EC, členské štáty na vnútroštátnej úrovni zverejnia, že číslo je k dispozícii na poskytovanie príslušnej harmonizovanej služby sociálneho významu a že možno podávať žiadosti o povolenie využívania tohto čísla. Informácia je zverejňovaná na internetovej stránke regulačného úradu, prípadne inou vhodnou formou. Podobne je zverejnený a pravidelne aktualizovaný zoznam všetkých harmonizovaných čísel s priradenými harmonizovanými službami, ktoré sú poskytované na území Slovenskej republiky (ďalej len „SR“).  


Regulačný úrad má v súlade s článkom 3 rozhodnutia EC zabezpečiť, aby:
- sa čísla, ktorých zoznam je v prílohe, využívali len na služby, na ktoré boli rezervované;

- sa čísla v číselnom rozsahu 116, ktoré nie sú uvedené v zozname, nevyužívali;

- číslo 116112 nebolo pridelené ani ho nevyužívala nijaká služba.


Implementácia harmonizovaných služieb v Slovenskej republike


Druhým krokom implementácie je pridelenie čísla príslušnej organizácii na úrovni členského štátu. Číselná množina 116xxx je Vyhláškou č. 286/2022 Z. z.  zo dňa 12. augusta 2022 o národnom  číslovacom pláne v znení vyhlášky č. 98/2023, https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/286/ vyhradená na harmonizované služby sociálneho významu. 

Pri prideľovaní harmonizovaných čísel bude regulačný úrad uplatňovať nasledujúce zásady:
- Čísla z tejto množiny sú prideľované jednotlivo podnikom podľa zákona o elektronických komunikáciách, alebo priamo poskytovateľom obsahu služby, používanie týchto čísel na dané služby je bezplatné. Čísla z množiny 116xxx prideľuje regulačný úrad rozhodnutím o pridelení čísla podľa zákona 452/2021 Z. z o elektronických komunikáciách.
- Časť rozhodnutia regulačného úradu „osobitné podmienky na používanie pridelených čísel“ obsahuje podmienky uvedené v Článku 4 rozhodnutia EC – podmienky spájajúce sa s právom používať harmonizované čísla ako aj špecifické podmienky pre jednotlivé služby uvedené v príslušných prílohách rozhodnutia EC.

Poskytovateľ obsahu, ktorý chce poskytovať na území SR harmonizovanú službu sociálneho významu na čísle z množiny 116xxx, dohodne podmienky poskytovania harmonizovanej služby s poskytovateľmi elektronických komunikačných sietí (telekomunikačnými operátormi) tak, aby bola služba dostupná na celom území Slovenskej republiky. Dohoda o poskytovaní harmonizovanej služby sociálneho významu rešpektuje podmienky spájajúce sa s právom používať harmonizované čísla 116xxx, ktoré stanovuje rozhodnutie EC vrátane špecifických podmienok uvedených v prílohe rozhodnutia EC. 

Cena volania na číslo 116

Volania na čísla 116 sa spracovávajú rovnakým spôsobom ako volania na súčasné bezplatné čísla, pri ktorých väčšinu nákladov alebo celé náklady na hovor znáša volaná strana. Použitie tohto spôsobu spracovania volaní zaručuje bezproblémovú prevádzkyschopnosť služby. Rozhodnutie EC nezaväzuje sieťových operátorov umožňovať volania na čísla 116 na svoje vlastné náklady. Spoločnosti poskytujúce službu sociálneho významu pomocou čísla 116 musia byť preto pripravené riešiť problematiku úhrady nákladov na prichádzajúce hovory v súlade s ustanoveniami zmluvy uzavretej s poskytovateľom elektronických komunikačných sietí (telekomunikačným operátorom). 

Dovolateľnosť harmonizovaných služieb sociálneho charakteru

Je zrejmé, že harmonizované služby majú význam, len ak sú poskytované celospoločensky, to znamená, že prístup k tejto službe má byť dostupný pre ktoréhokoľvek užívateľa verejnej telefónnej služby. Regulačný úrad urobí všetky potrebné kroky v prípade neakceptovania tejto skutočnosti. 

Predpokladá sa, že väčšina hovorov na čísla 116 je realizovaná na národnej úrovni. V súlade s harmonizáciou týchto služieb je potrebné brať do úvahy možnosť, že časť týchto hovorov bude sprostredkovaná aj v rámci roamingu občanmi iných členských štátov, ktorí budú v prípade potreby volať rovnakú harmonizovanú službu akú poznajú z domáceho prostredia. V tomto prípade je nutné, aby poskytovatelia služby zabezpečili smerovanie takýchto hovorov na nadnárodnej úrovni a vo vzájomných dohodách riešili aj náklady s tým spojené.  

V júni 2008 pridelil TÚ SR spoločnosti Orange Slovensko, a.s. harmonizované čísla 116000 priradené službe horúca linka pre nezvestné deti a 116 111 priradené službe linka pomoci deťom. Ostatné schválené harmonizované čísla podľa vyššie uvedeného zoznamu sú pripravené na pridelenie záujemcom o poskytovanie príslušných harmonizovaných služieb. Povinnosť členských štátov monitorovať skutočné využívanie čísel z pohľadu obsahu služby je potrebné zabezpečiť v spolupráci s príslušnými kompetentnými subjektmi, pod ktoré jednotlivé služby obsahovo patria. 

Podľa prijímaných dodatkov k rozhodnutiu EC, regulačný úrad implementuje jednotlivé služby na domácej úrovni v spolupráci s kompetentnými autoritami a tak zabezpečuje hladký proces uvedenia harmonizovaných služieb na Slovensku.