Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

ELEKTRONICKÝ ZBER ÚDAJOV

Vstup do on-line systému na zber údajov    Návod na prácu v on-line systéme (pdf)

Upozornenie v geografickej segmentácii (pdf)

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, odbor regulácie elektronických komunikácií (ďalej len „úrad“) je podľa §  4 ods. 5 písm. a) zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) národný regulátor pre odvetvie elektronických komunikácií, ktorý podľa tohto zákona vykonáva kompetencie regulátora trhu elektronických komunikácií ex ante v rozsahu potrebnom na zabezpečenie efektívnej a udržateľnej hospodárskej súťaže v záujme koncových užívateľov a rozvoja odvetvia, a ktorý podľa § 6 ods. 3 zákona poskytuje Európskej komisii a orgánu európskych regulátorov na základe odôvodnenej žiadosti informácie, ktoré Európska komisia alebo orgán európskych regulátorov požaduje na plnenie svojich úloh. Informácie zhromaždené úradom sú verejne dostupné okrem informácií, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva alebo utajovanou skutočnosťou.

V súlade s § 16 ods. 1 písm. b), d), e), f), h), j) a k) podnik je povinný na základe odôvodnenej žiadosti úradu, ktorej súčasťou je aj informácia o účele použitia požadovaných informácií, predložiť informácie v rozsahu špecifikovanom v žiadosti, v elektronicky dostupnom formáte a v primeranej lehote určenej úradom, ktoré sú primerané a objektívne potrebné na:

 • overovanie plnenia podmienok všeobecného povolenia pri prijatí podnetu alebo sťažnosti, návrhu na riešenie sporu, alebo pri zisťovaní skutkového stavu úradom z jeho vlastnej iniciatívy (§16 ods. 1 písm. b),
 • uverejňovanie prehľadov o kvalite a cenách služieb v záujme koncových užívateľov (§16 ods. 1 písm. d),
 • zhromažďovanie štatistických údajov alebo pre vypracovanie správ alebo štúdií (§16 ods. 1 písm. e),
 • vykonávanie cenovej regulácie a analýzy trhu vrátane údajov o nadväzujúcich trhoch alebo maloobchodných trhoch súvisiacich s trhmi, ktoré sú predmetom analýzy trhu (§16 ods. 1 písm. f),
 • vyhodnocovanie budúceho vývoja sietí alebo služieb (§16 ods. 1 písm. h),
 • monitorovanie trhu elektronických komunikácií (§16 ods. 1 písm. j),
 • odpovedanie na odôvodnené žiadosti orgánu európskych regulátorov o informácie (§16 ods. 1 písm. k).

 

Podľa § 3 písm. a) zákona sa podnikom na účely tohto zákona rozumie osoba, ktorá poskytuje siete alebo služby na základe všeobecného povolenia na poskytovanie sietí alebo služieb podľa § 8 poskytovanie siete alebo služby v oblasti elektronických komunikácií pre tretiu osobu je podnikaním (§ 2 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka). 

Elektronický zber dát (ďalej len „EZD“) pre analýzy, cenovú reguláciu a medzinárodné vykazovanie sa uskutočňuje dvakrát do roka, resp. polročne prostredníctvom on-line systému na zber dát www.ezd.sk (ďalej len „on-line systém): 

EZD za 1. polrok (k 30.6. príslušného roku) 

 • sa uskutočňuje v období od 1. júla do 31. júla.
 • dotazníky k EZD za 1. polrok sú k dispozícii až od 1. júla príslušného roku.
 • EZD za 1. polrok obsahuje 8 dotazníkov.
 • V dotazníkoch č. 1 - 7 je potrebné vyplniť údaje o poskytovaných službách za príslušný polrok, teda k 30.6.
 • V dotazníku č. 8 je potrebné vyplniť výnosy z poskytovaných služieb za celý predchádzajúci rok (napríklad v prípade dotazníka č. 8 za 1. polrok 2022 to budú výnosy za celý rok 2021).

 

EZD za 2. polrok (k 31.12. príslušného roku) 

 • sa uskutočňuje v období od 1. januára do 31. januára.
 • dotazníky k EZD za 2. polrok sú k dispozícii až od 1. januára príslušného roku.
 • EZD za 2. polrok obsahuje dotazníky č. 1 – 7. Údaje o poskytovaných službách je potrebné poskytnúť za príslušný polrok, teda k 31.12.

 

Do on-line systému na zber dát je možné vstúpiť len na základe prihlasovacích identifikátorov, ktoré sú zasielané poskytovateľom elektronických komunikačných sietí a služieb poštou do vlastných rúk, alebo prostredníctvom elektronickej schránky č. E0005755127 s názvom „Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb“. 

Návod na prácu v on-line systéme je k dispozícií na stiahnutie vpravo hore tejto stránky ako aj po prihlásení sa do on-line systému podniku v sekcii „Návod na prácu  v on-line systéme EZD“. 

Všetky dotazníky, ktoré nevyplníte je potrebné odovzdať prázdne. 

V prípade, že už neposkytujete siete, služby alebo siete a služby v oblasti elektronických komunikácií je potrebné to oznámiť úradu v zmysle § 10 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách. Formulár na splnenie oznamovacej povinnosti (zámeru, zmeny a ukončenia činnosti) nájdete na https://www.teleoff.gov.sk/predpisane-tlaciva-pre-obcanov-ktori-nekomunikuju-s-ru-elektronicky/. 

Uvedený formulár adresujte na: 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Odbor ekonomickej regulácie
Továrenská 7
P.O.BOX 40
828 55 Bratislava 24 

alebo prostredníctvom elektronickej schránky podniku na elektronickú schránku č. E0005755127 s názvom „Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb“. 

Ak ste si v zmysle § 10 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách splnili oznamovaciu povinnosť, ale v sledovanom období ste ešte neposkytovali žiadne siete alebo služby v oblasti elektronických komunikácií, žiadame Vás, aby ste dotazníky odovzdali prázdne a danú skutočnosť uviedli do poznámky ku všetkým dotazníkom.

Ak Vami poskytované služby nie sú predmetom zberu údajov, žiadame Vás, aby ste do poznámky ku všetkým dotazníkom uviedli stručný popis služieb, ktoré ste poskytovali v sledovanom období. 

Podľa § 124 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách úrad uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá porušila alebo nesplnila niektorú z povinností ustanovených týmto zákonom podľa  § 16 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách,  pokutu od 200 EUR do 5% z obratu podniku za predchádzajúce účtovné obdobie (§ 124 ods.  6 zákona). 

Podľa § 124 ods. 5 zákona ak právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ za predchádzajúce účtovné obdobie nemala žiadny obrat alebo jej obrat nemožno vypočítať ani na základe informácií, ktoré predložila úradu podľa § 16 ods. 1 písm. l) zákona, úrad uloží pokutu podľa odsekov 1 až 3 najviac do 300 000 eur. 

Vyplnenie tohto zberu dát Vás nezbavuje povinnosti vyplývajúcej zo všeobecného povolenia č. 1/2019 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb v platnom znení čl. IV, bod 1 ods. 2: " Na účely vydania rozhodnutia úradu o určení výšky administratívnej úhrady je podnik povinný predkladať vyhlásenie o presnej výške tržieb  za  poskytovanie sietí alebo služieb v Slovenskej republike za obdobie podľa odseku 1 a to každoročne najneskôr do 10. júla. Vyhlásenie o presnej výške tržieb musí byť podpísané štatutárnym zástupcom alebo osobou oprávnenou na tento úkon a urobené spôsobom podľa osobitného predpisu". 

Kontaktné osoby k elektronickému zberu dát: 

všetky dotazníky okrem dotazníka č. 5:
Mgr. Eva Janušková:             eva.januskova@teleoff.gov.sk                mobil: +421 903 424 985

Ing. Peter Jarábek:                peter.jarabek@teleoff.gov.sk                 mobil: +421 918 956 140

dotazník č. 5: 

Ing. Jakub Cíba, PhD.:          jakub.ciba@teleoff.gov.sk                       mobil: +421 907 934 376

Ing. Beáta Kratmüllerová:   beata.kratmullerova@teleoff.gov.sk   mobil: +421 918 642 633

 

Najčastejšie otázky k zberu dát

Ako sa dozviem, že bol spustený Elektronický zber dát?

Úrad zašle žiadosť všetkým podnikom, ktoré podľa evidencie podnikov vedenej úradom poskytujú elektronické komunikačné siete alebo služby. 

Ako často sa uskutočňuje Elektronický zber dát?

Elektronický zber dát sa uskutočňuje 2-krát do roka (za 1. polrok a za 2 polrok).

Je vyplnenie a odovzdanie dotazníkov Elektronického zberu dát povinné?

Áno. Povinnosť vyplýva zo zákona o elektronických komunikáciách. V prípade nesplnenia povinnosti úrad uloží pokutu.

Ak v rámci Elektronického zberu dát podnik vyplní výnosy z poskytovania elektronických komunikačných sietí alebo služieb, je povinný na úrad zaslať aj Vyhlásenie o presnej výške tržieb za predchádzajúce účtovné obdobie?

Áno. 

 

Nenašli ste odpoveď na Vašu otázku?

Napíšte nám e-mail na eva.januskova@teleoff.gov.sk alebo peter.jarabek@teleoff.gov.sk prípadne zavolajte na +421 903 424 985.

Naši kolegovia Vám radi odpovedia.