Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Sieťová neutralita 

Čo znamená sieťová neutralita? 

Sieťová neutralita znamená, že v zásade všetky dáta sú pri prenose v sieťach spracúvané rovnako. Koncoví užívatelia majú právo na prístup k informáciám a obsahu a právo šíriť informácie a obsah, využívať a poskytovať aplikácie a služby a využívať koncové zariadenie podľa vlastného výberu, bez ohľadu na umiestnenie koncového užívateľa alebo poskytovateľa, alebo na umiestnenie, pôvod či určenie informácie, obsahu, aplikácie alebo služby prostredníctvom služby prístupu k internetu. 

Sieť dodržujúca pravidlá sieťovej neutrality tiež neblokuje jednotlivé webové stránky, služby alebo aplikácie. 

Čo sieťová neutralita predstavuje pre užívateľa? 

Keď chce užívateľ používať internet, kúpi si od poskytovateľa internetových služieb službu prístupu k internetu. Táto služba obsahuje prísľub ohľadom prenosovej rýchlosti. Táto prenosová rýchlosť je užívateľovi k dispozícii pre všetky druhy použitia. Užívateľ si môže slobodne zvoliť, po ktorých webových stránkach na internete bude surfovať a s akými koncovými zariadeniami (PC, smartfón, tablet, laptop a pod.) bude používať službu prístupu k internetu, ktoré programy bude spúšťať a aké aplikácie si nainštaluje a bude používať. 

Takto môžu všetci poskytovatelia obsahu, aplikácii alebo služieb ponúkať svoje produkty zákazníkom za rovnakých podmienok. 

Predpisy 

V Európskej únii revízia regulačného rámca pre elektronické komunikácie z roku 2009 zaviedla prvé ustanovenia týkajúce sa sieťovej neutrality, najmä požiadavky na zvýšenú transparentnosť, právomoci regulátorov v tejto oblasti a pod. 

Nakoľko v rámci Európskej únie nebol prijatý žiadny jednotný, harmonizovaný prístup k problematike sieťovej neutrality, navrhla Európska komisia súbor nariadení, ktoré obsahovali ustanovenia týkajúce sa sieťovej neutrality. Táto iniciatíva viedla v novembri 2015 k publikovaniu Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2120 z 25. novembra 2015, ktorým sa ustanovujú opatrenia týkajúce sa prístupu k otvorenému internetu a ktorým sa mení smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb a nariadenie (EÚ) č. 531/2012 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie. 

Uvedené nariadenie je dostupné na webe RÚ - zákony a predpisy. 

BEREC (Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie) po porade so zainteresovanými stranami a v úzkej spolupráci s Európskou komisiou vydal v auguste 2016 Usmernenia orgánu BEREC pre implementáciu pravidiel európskej neutrality siete národnými regulátormi, ktorým určil usmernenia na vykonávanie povinností národných regulačných orgánov za účelom jednotného uplatňovania daného nariadenia. 

Uvedené usmernenie je dostupné na webe RÚ - zákony a predpisy. 

Najdôležitejšie body nariadenia 

Nariadenie č. 2120/2015 zavádza hlavné princípy otvoreného Internetu a sieťovej neutrality do európskej legislatívy: 

 • Rovnaké a nediskriminačné zaobchádzanie s internetovou prevádzkou.
 • Práva všetkých koncových užívateľov distribuovať a pristupovať k informáciám a obsahu podľa vlastného výberu.
 • Primerané riadenie prevádzky poskytovateľov internetových služieb je prípustné len v obmedzenom špecifikovanom počte prípadov a nesmie sa zakladať na komerčných dôvodoch.
 • Poskytovatelia internetových služieb nesmú blokovať alebo obmedzovať prevádzku siete (alebo určité kategórie prevádzky) okrem presne vymedzených prípadov.
 • Okrem poskytovania služby prístupu k internetu, poskytovatelia internetových služieb môžu ponúkať služby, ktoré musia byť zasielané optimalizovaným spôsobom, aby splnili určité špecifické požiadavky (tzv. špecializované služby ako sú IPTV alebo VoIP), za predpokladu, že tieto špecializované služby nemajú negatívny vplyv na dostupnosť alebo všeobecnú kvalitu služieb prístupu k internetu.
 • Obchodné praktiky poskytovateľov internetových služieb sú predmetom monitorovania, dohľadu a kontroly, najmä pokiaľ ide o tzv. „balíčkové online služby
 • Poskytovatelia internetových služieb podliehajú novým, prísnejším povinnostiam v oblasti transparentnosti.

 

Kedy je prípustné obmedzovať prevádzku siete? 

Poskytovatelia služieb prístupu k internetu môžu vykonávať opatrenia na riadenie prevádzky, teda môžu blokovať, spomaľovať, meniť, obmedzovať, narúšať, znehodnocovať alebo diskriminovať špecifický obsah, aplikácie alebo služby alebo ich špecifické kategórie iba ak je to potrebné a iba tak dlho, ako je potrebné, len v nasledujúcich prípadoch: 

 • za účelom dodržania vnútroštátnych právnych predpisov, vrátane rozhodnutí súdov alebo orgánov verejnej moci,
 • za účelom zachovania integrity a bezpečnosti siete a služieb,
 • za účelom predchádzania hroziacemu preťaženiu.

 

Povinnosti poskytovateľov internetových služieb v oblasti transparentnosti: 

Podrobnejšie informácie v zmluvách s koncovými užívateľmi (t.j. podľa článku 4 ods. 1, každá zmluva musí obsahovať aspoň tieto informácie): 

 • možný vplyv opatrení na riadenie prevádzky siete používaných poskytovateľom internetových služieb na kvalitu poskytovaných služieb, na súkromie koncových užívateľov a na ochranu osobných údajov,
 • informácie, ako môže akékoľvek obmedzenie objemu rýchlosti a iné parametre týkajúce sa kvality služby v praxi ovplyvniť služby prístupu k internetu, a najmä využívanie obsahu, aplikácií a služieb,
 • informácie, ako by mohli akékoľvek iné služby, ktoré si koncový užívateľ predplatil, v praxi vplývať na služby prístupu k internetu,
 • špecifikácie minimálnej, bežne dostupnej, maximálnej a proklamovanej rýchlosti sťahovania a odosielania dát v rámci služieb prístupu k internetu v prípade pevných sietí,
 • špecifikácie odhadovanej maximálnej a proklamovanej rýchlosti sťahovania a odosielania dát v rámci služieb prístupu k internetu v prípade mobilných sietí,
 • vysvetlenie nápravných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii spotrebiteľovi v súlade s vnútroštátnym právom v prípade akejkoľvek nepretržitej alebo pravidelne sa opakujúcej nezrovnalosti medzi skutočnou výkonnosťou služby prístupu k internetu, pokiaľ ide o rýchlosť alebo iné parametre kvality služby.

 

Postupy vybavovania sťažností koncových užívateľov (článok 4, ods. 2) 

 • zavedenie transparentných, jednoduchých a účinných postupov vybavovania sťažností koncových užívateľov.

 

Aktivácia nápravných prostriedkov (článok 4, ods. 4) 

 • v prípade ak koncový užívateľ zistí akékoľvek významné, nepretržité alebo pravidelne sa opakujúce nezrovnalosti medzi skutočnou výkonnosťou služby prístupu k internetu, pokiaľ ide o rýchlosť alebo iné parametre kvality služby, a výkonnosťou, ktorú uvádza poskytovateľ služieb prístupu k internetu v súlade s článkom 4, ods. 1 písm. a) až d), sa v prípade, ak sa príslušné skutočnosti konštatujú na základe monitorovacieho mechanizmu certifikovaného národným regulačným orgánom (RÚ), považujú sa tieto za nedodržanie požiadaviek na výkonnosť a za týmto účelom môže prísť k aktivácii nápravných prostriedkov, v súlade s vnútroštátnym právom.

 

Špecifikácia požiadaviek na rýchlosti – odporúčanie RÚ 

Za účelom jednotného postupu podnikov poskytujúcich služby prístupu k internetu pri uvádzaní prenosových rýchlostí v zmluvách s koncovými užívateľmi v pevných a mobilných sieťach podľa článku 4 ods. 1 písm. d) nariadenia vydal RÚ odporúčanie: 

Link na odporúčanie 

RÚ pri určovaní rýchlosti prístupu k internetu vo svojom odporúčaní vychádza z oboch vyššie uvedených dokumentov (t.j. nariadenia a usmernenia). 

Účelom odporúčania RÚ je spresniť spôsoby uvádzania prenosových rýchlosti služby prístupu k internetu poskytovateľmi v zmluvách s koncovými užívateľmi tak, aby sa vylúčila akákoľvek možná viacznačnosť výkladu článku 4 ods. 1 písm. d) nariadenia, ktorý stanovuje pre podniky povinnosti ohľadom uvádzania prenosových rýchlostí v zmluvách s koncovými užívateľmi. 

Ročná správa o monitorovaní Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2120 

Na základe článku 5 ods. 1 nariadenia „národné regulačné orgány podrobne monitorujú dodržiavanie článkov 3 a 4 a zabezpečujú súlad s nimi“ a „každoročne uverejňujú správy o ich monitorovaní a súvisiacich zisteniach.“ 

Vzhľadom na uvedené, RÚ zverejňuje ročnú správu: