Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Uvádzanie zariadení na trh

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“) podľa zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“) nevykonáva dohľad kontrolou dodržiavania podmienok sprístupnenia alebo uvádzania telekomunikačných zariadení a zariadení, ktoré môžu byť zdrojom elektromagnetického rušenia do prevádzky.

Podľa § 122 ods. 7 zákona o elektronických komunikáciách, ak úrad pri výkone dohľadu nad dodržiavaním povinností týkajúcich sa ochrany proti rušeniu zistí, že zariadenie nespĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov (napríklad zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a zmene a doplnení niektorých zákonov, 127/2016 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky zo 17. februára 2016 o elektromagnetickej kompatibilite v znení neskorších zmien), upovedomí o tom orgán, ktorý vykonáva dohľad nad sprístupňovaním zariadenia na trhu.     

Bližšie informácie a predpisy k uvádzaniu zariadení na trh:

​​​Nariadením vlády č. 193/2016 Z.z.  o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu bola implementovaná SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/53/EÚ zo 16. apríla 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania rádiových zariadení na trh, ktorou sa zrušuje smernica 1999/5/ES.

Informácie, príručky a ďalšie dokumenty týkajúce sa tejto smernice sú dostupné na:


DECT (bezdrôtové) telefóny pre americký trh - úrad upozorňuje záujemcov o kúpu DECT telefónnych prístrojov, aby nakupovali len také zariadenia, ktoré majú vyhlásenie o zhode a sú označené znakom zhody (CE). Telefónne prístroje určené pre americký trh pri ich používaní na európskom trhu môžu spôsobovať rušenie iných služieb, v niektorých prípadoch až do vzdialenosti cca 2 km od základňovej stanice. V Slovenskej republike a v Európe je možné prevádzkovať len tie DECT prístroje, ktoré spĺňajú podmienky uvedené vo Všeobecnom povolení č. VPR-05/2012 na používanie frekvencií vo frekvenčnom pásme 1880-1900 MHz pri prevádzke bezšnúrových telefónov, pobočkových ústrední a zariadení na prenos dát podľa štandardu DECT alebo inom všeobecnom povolení, ktoré ho v budúcnosti nahradí.

Rušičky signálov - uvádzanie akýchkoľvek rušičiek na trh, ich distribúcia a prevádzka sú v členských štátoch Európskej únie, vrátane Slovenskej republiky zakázané. Podľa § 108 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách, prevádzkovať možno len také elektrické zariadenie alebo elektronické zariadenie, ktorého úroveň rušenia vznikajúceho pri prevádzke neprekračuje úroveň, nad ktorou iné zariadenie nemôže fungovať v súlade s jeho určením, a ktoré je skonštruované tak, aby malo primeranú vlastnú odolnosť proti elektromagnetickému rušeniu, ktorá mu umožní byť v prevádzke v súlade s jeho určením. 

Opakovače (repeatre) mobilných sietí - opakovače je možné dať do prevádzky len so súhlasom prevádzkovateľa siete, t.j. príslušného mobilného operátora. Mobilní operátori majú od Regulačného úradu pridelené tieto frekvencie a zodpovedajú za dodržiavanie podmienok povolenia, resp. zákona o elektronických komunikáciách. 

Prevádzka dronov a iných rádiových zariadení - úrad upozorňuje záujemcov o kúpu takýchto zariadení, aby si pred kúpou overili, či ide o zariadenie určené pre trh Európskej únie (EÚ) a spĺňa predpísané parametre. Pri kúpe v zahraničí alebo cez internet sa stáva, že si záujemca obstará zariadenia určené pre ázijský alebo americký trh, ktoré majú iné technické parametre a nie je povolené používať ich v krajinách EÚ. V prípade používania nepovolených zariadení hrozí vzájomné rušenie s povolenými zariadeniami. Okrem toho hrozí, že v dôsledku rušenia môže v niektorých prípadoch dôjsť k strate kontroly nad letiacim zariadením, zariadenie sa môže zrútiť a spôsobiť škody alebo zranenie tretím osobám.

V Slovenskej republike je prevádzkovanie rádiových zariadení možné iba na základe individuálneho povolenia alebo na základe všeobecného povolenia na používanie frekvencií.

Ako kupujúci zistí, že zariadenie spĺňa predpísané parametre? Predávajúci je podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (konkrétne § 11 ods. 1) povinný pri predaji informovať kupujúceho o vlastnostiach predávaného výrobku, o spôsobe použitia, montáže a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia, montáže alebo údržby, o podmienkach uchovávania a skladovania, ako aj o riziku súvisiacom s poskytovanou službou. Ak je to potrebné s ohľadom na povahu výrobku, spôsob a dobu jeho používania, je predávajúci povinný zabezpečiť, aby tieto informácie zrozumiteľne obsahoval aj priložený písomný návod. Na základe uvedeného úrad kupujúcim odporúča, aby si nekupovali také rádiové zariadenia, pri ktorých nie je uvedené, za akých podmienok môžu byť tieto rádiové zariadenia v Slovenskej republike používané. O tom, či je možné rádiové zariadenie prevádzkovať na základe všeobecného povolenia na používanie frekvencií, sa môže kupujúci i predajca dozvedieť z textu všeobecného povolenia na používanie frekvencií.

Všeobecné povolenia na používanie frekvencií sú dostupné na webovom sídle úradu.

Rozhodnutie Dopravného úradu č. 1/2015 z 19.08.2015, ktorým sa určujú podmienky vykonania letu lietadlom spôsobilým lietať bez pilota vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky (drony), je dostupné na http://nsat.sk/uradna-tabula/