Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Zoznam podnikov

Elektronické komunikácie:
 

Zoznam podnikov (.ods, 40kB),   Zoznam podnikov (.xlsx, 52kB) 
 

Aktualizovaný zoznam podnikov v zmysle VP 01/2023 (.ods, 100kB),   Aktualizovaný zoznam podnikov v zmysle VP 01/2023 (.xlsx, 100kB)
 

 

Predpísané tlačivá k oznamovacej povinnosti:

 Splnenie oznamovacej povinnosti (.docx)


Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) oznamuje, že dňom 13.11.2014 uznáva „Potvrdenie pre evidenciu poplatku“, ktoré môžete zakúpiť na poštách. Zoznam pôšt predávajúcich kolkové známky/Potvrdenia E-KOLOK je dostupný na https://eposta.posta.sk/ekolok/ - informácia sa otvára v novom okne

 V prípade plnenia oznamovacej povinnosti je postup nasledovný: Úrad na základe doručenia úplného oznámenia zaeviduje oznamovateľa, ak je oznámenie neúplné, regulačný úrad vyzve oznamovateľa na doplnenie alebo opravu oznámenia. V prípade, že záujemca potrebuje aj písomné potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti, úrad mu ho vystaví na základe žiadosti. Na vydanie potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti sa vzťahuje správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. Z. o správnych poplatkoch v platnom znení. K žiadosti je potrebné priložiť doklad o zaplatení správneho poplatku. Ak je žiadosť podávaná v listinnej forme, výška správneho poplatku je 25,00 eur, ak v elektronickej 12,50 eur.  

 

Kontakty: 

+421  918 630 229

+421  918 335 990

+421  918 335 102

 

Najčastejšie otázky:

Pošle úrad podniku žiadosť o zaslanie Vyhlásenia o presnej výške tržieb?

Nie. Povinnosť zaslať Vyhlásenie o presnej výške tržieb vyplýva podniku zo  Všeobecného povolenia  č. 1/2023. V prípade nesplnenia povinnosti úrad uloží pokutu.

Aký je termín na odovzdanie Vyhlásenia o presnej výške tržieb za predchádzajúce účtovné obdobie?

Termín je do 10. júla. 

Vo Vyhlásení o presnej výške tržieb je podnik povinný uviesť celý obrat podniku?

Nie, podnik je povinný vo Vyhlásení o presnej výške tržieb uviesť iba tržby (bez DPH) z poskytovania elektronických komunikačných sietí alebo služieb na  území SR za predchádzajúce účtovné obdobie.

Na aký účel slúži Vyhlásenie o presnej výške tržieb?

Na účely vydania rozhodnutia úradu o určení výšky administratívnej úhrady na základe všeobecného povolenia.

Ako úrad vypočíta výšku administratívnej úhrady na základe všeobecného povolenia?

Úhrada je vypočítaná ako 0,08 % z ročných tržieb z poskytovania sietí alebo služieb v  Slovenskej republike za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom sa Vyhlásenie o presnej výške tržieb predkladá.

Má podnik povinnosť odovzdať Vyhlásenia o presnej výške tržieb za predchádzajúce účtovné obdobie aj v prípade, ak podnik nemal žiadne tržby?

Áno.

Ak podnik nemá žiadne tržby, platí administratívnu úhradu?

Áno. Najnižšia úhrada je 150 eur, a to aj vtedy, ak podnik nemal žiadne tržby.

Ako je to s povinnosťou predložiť Vyhlásenie o presnej výške tržieb v prípade, že podnik ukončí poskytovanie sietí alebo služieb?

Ak podnik oznámi ukončenie poskytovania všetkých elektronických komunikačných sietí alebo služieb v priebehu roka skôr ako 10. júla, je povinný predložiť úradu Vyhlásenie o presnej výške tržieb samostatne za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka a samostatne za časť roka, v ktorom poskytoval siete alebo služby a v ktorom ukončil ich poskytovanie. Ak podnik oznámi ukončenie poskytovania  všetkých elektronických komunikačných sietí alebo služieb v priebehu roka po 10. júli, predloží Vyhlásenie o presnej výške tržieb iba za časť roka, v ktorom poskytoval siete alebo služby a v ktorom ukončil ich poskytovanie, a to najneskôr do 10. júla kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom ukončil poskytovanie sietí alebo služieb.

Ako má oznamovateľ postupovať v prípade, ak nesplní dátum, ktorý pri splnení oznamovacej povinnosti uviedol v oznámení o zámere začať poskytovať elektronické komunikačné siete alebo služby alebo v oznámení o zmene v poskytovaní elektronickej komunikačnej siete alebo služby? 

Za dátum začatia poskytovania siete alebo služby sa považuje deň uvedený v oznámení. V prípade, že oznamovateľ tento dátum nesplní, je povinný oznámiť túto skutočnosť ako zmenu predtým oznámeného dátumu začatia poskytovania siete alebo služby v lehote do 7 dní od tejto zmeny.