Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 

Činnosti súvisiace s normalizáciou vykonáva úrad na základe čl. 16, 17, 18 a 20 smernice č. 97/67/ES Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách rozvoja vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva a o zlepšovaní kvality služieb.

Normalizácia zahŕňa:

  • štandardizovanie postupov, požiadaviek a kritérií najmä v súvislosti s kvalitou univerzálnej služby (napr. určenie a aktualizovanie Požiadaviek na kvalitu univerzálnej služby (normy kvality, výnimky z univerzálnej služby), určenie princípov, pravidiel a národných podmienok pre metodiku merania kvality univerzálnej služby a pod.),
  • štátny dohľad pri implementácii európskych noriem (EN) v oblasti kvality univerzálnej služby,
  • technickú normalizáciu v oblasti poštovej služby.

 

Technická normalizácia

Technická normalizácia zahŕňa tvorbu, revízie a pripomienkovanie návrhov pôvodných STN a úlohy medzinárodnej normalizačnej spolupráce.

Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) vytvoril v roku 1996 Technickú komisiu CEN TC/331 so zameraním na poštové služby. Od 1.1.2003 je Slovenská republika riadnym členom CEN a z toho vyplýva povinnosť zúčastniť sa na procese tvorby európskych noriem podľa pravidiel CEN. SR zastupuje v CEN normalizácie Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR a z jeho poverenia je úrad spracovateľom úloh normalizačnej spolupráce s CEN v oblasti poštových služieb.

Medzi úlohy normalizačnej spolupráce s CEN patrí:

  • pripomienkovanie návrhov EN a ostatných dokumentov CEN,
  • hlasovanie o konečných návrhoch EN,
  • spolupráca pri vyhodnocovaní implementácie EN,
  • spolupráca pri vytváraní rámca a nových úloh technickej normalizácie.

 

Dôležitým prvkom štátneho dohľadu nad poskytovaním poštových služieb je kontrola kvality poštových služieb. Pravidlá na vykonávanie tejto činnosti sú obsahom skupiny európskych noriem zameraných na kvalitu poštových služieb. EN 13850 je pre krajiny EÚ záväzná.

Pôvodne platné STN:

Značka  

Názov  

STN 01 0141  

Terminológia poštovej prevádzky  

STN 01 0141/Z1  

Terminológia poštovej prevádzky Zmena 1  

STN 01 8032  

Poštové informačné symboly a značky  

STN 74 7640  

Domové listové schránky  

STN 88 5401  

Obaly a tlačivá na poštové zásielky. Poštové obálky a tašky  

STN 88 5401/Z1  

Obaly a tlačivá na poštové zásielky. Poštové obálky a tašky Zmena 1  

STN 88 5401/Z2  

Obaly a tlačivá na poštové zásielky. Poštové obálky a tašky Zmena 2  

STN 88 5420  

Obaly a tlačivá na poštové zásielky. Lístky a pohľadnice  

STN 88 5420/Z1  

Obaly a tlačivá na poštové zásielky. Lístky a pohľadnice Zmena 1  

STN 88 5420/Z2  

Obaly a tlačivá na poštové zásielky. Lístky a pohľadnice Zmena 2