Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Schválené a publikované európske normy a ostatné dokumenty CEN/TC 331 Poštové služby

Výsledkom technických prác Európskeho výboru pre normalizáciu CEN sú európske normy (EN), technické špecifikácie (TS) a technické správy (TR). Pôvodne vydané predbežné európske normy (ENV) sa nahrádzajú technickými špecifikáciami.

Povinnosťou SR ako člena CEN je prebratie dokumentov CEN do sústavy STN (ako STN EN, STN P CEN/TS) do 6 mesiacov od ich vydania. Technické správy CEN a iné informatívne dokumenty sa do sústavy STN preberajú, ak je to potrebné, ako technické normalizačné informácie. Dokumenty možno prebrať prekladom do slovenského jazyka, prebratím originálu alebo oznámením vo vestníku.

Značka  

Názov  

EN 14508  

Postal services – Quality of service – Measurement of the transit time of end-to-end services for single piece non-priority mail and second class mail  

Poštové služby. Kvalita služby. Meranie času prepravy medzi koncovými bodmi pre jednotlivo podávané neprioritné zásielky a zásielky druhej triedy  

EN 14012  

Postal services – Quality of service – Complaints handling principles  

Poštové služby. Kvalita služby. Princípy vybavovania sťažností  

EN 14534  

Postal services – Quality of service – Measurement of the transit time of end-to-end services for bulk mail  

Poštové služby. Kvalita služby. Meranie času prepravy medzi koncovými bodmi pre hromadne podávané zásielky  

EN 13850  

Postal services – Quality of service – Measurement of the transit time of end-to-end services for priority mail and first class mail  

Poštové služby. Kvalita služby. Meranie času dopravy medzi koncovými bodmi pre jednotlivo podávané prioritné zásielky a zásielky prvej triedy  

CEN/TS 14014  

Postal services – Hybrid mail – XML definition of encapsulation of letters for automated postal handling  

Poštové služby. Hybridná pošta. XML definícia enkapsulácie správ pre automatizované poštové spracovanie  

(Pozn.: Enkapsulácia je použitie údajov aj algoritmov v jednom objekte)  

EN 13619  

Postal services – Mail item processing – Optical characteristics for processing letters  

Poštové služby. Spracovanie zásielok. Optické charakteristiky pre spracovanie zásielok  

CEN/TS 14442  

Postal services – Automated processing of mail items – Facing identification marks  

Poštové služby. Automatizované spracovanie zásielok. Čelné identifikačné značky  

CEN/TS 14441  

Postal services – Mail aggregates – Creation, processing and tracking  

Poštové služby. Súhrny zásielok. Tvorba, spracovanie a sledovanie  

EN 14142-1  

Postal services – Address databases – Part 1: Components of postal addresses  

Poštové služby. Databázy adries, Časť 1: Komponenty poštových adries  

CEN/TS 14567  

Postal services – Automated processing of mail items – Address block locator  

Poštové služby. Automatizované spracovanie zásielok. Lokalizátor adresových blokov  

EN 14482  

Postal services – Trays for international letter mail – Test methods and performance requirements  

Poštové služby. Prepravky pre medzinárodné listové zásielky. Metódy skúšania a technické požiadavky  

EN 13724  

Postal services – Apertures of private letter boxes and letter plates – Requirements and test methods  

Poštové služby. Vhadzovacie otvory pre domové listové schránky a listové panely. Požiadavky a metódy skúšania  

CEN/TS 14631  

Postal services. Automatic identification of receptacles and containers. Receptacle asset numbering  

Poštové služby. Automatická identifikácia prepraviek a kontajnerov. Majetkové súhrny  

CEN/TS 14773  

Postal services – Quality of service – Measurement of loss and substantial delay in priority and first class single piece mail using a survey of test letters  

Poštové služby. Kvalita služby. Meranie stratovosti a podstatného oneskorenia jednotlivo podávaných prioritných zásielok a zásielok prvej triedy pomocou prieskumu s použitím kontrolných zásielok  

EN 14615  

Postal services – Digital postage marks – Applications, security and design  

Poštové služby. Digitálne poštové značky. Návrh, bezpečnosť a použitie  

CEN/TR 15472  

Postal services – Measurement of the transit times service for parcels by the use track and trace system  

Poštové služby. Meranie časov prepravy pre balíky pomocou systému sledovania trasy prepravy  

CEN/TS 15130  

Postal services – DPM infrastructure - Messages supporting DPM applications  

Poštové služby. Infraštruktúra DPM (digitálne poštové značky). DPM aplikácie pre podporu informácií  

CEN/TS 14826  

Postal services – Automatic identification of items – Two dimensional bar code symbol print quality specification for machine readable Digital Postage Marks  

Poštové služby. Automatická identifikácia zásielok. Špecifikácia kvality tlače dvojrozmerných značiek čiarových kódov  

CEN/TS 15523  

Postal service – Statement of mailing submission  

Poštové služby. Špecifikácia súhrnov zásielok  

CEN/TS 15525  

Postal Services – Standard Interfaces – Interface between Machine Control and Bar Code Printers  

Poštové služby. Štandardné rozhrania. Rozhranie medzi riadiacim zariadením a tlačiarňami čiarového kódu  

CEN/TS 15448  

Postal services – Open standard interface between image controller and enrichment devices (OCRs, video coding systems, voting systems)  

Poštové služby. Štandardné otvorené rozhranie medzi obrazovým ovládačom a zariadením na generovanie informácií o zásielke (OCR, video-kódovacie systémy, voliče – systémy na výber najvhodnejších informácií  

CEN/TS 15511  

Postal services – Quality of service – Information available on postal services  

Poštové služby. Kvalita služby. Dostupnosť informácií o poštových službách  

CEN/TR 15735  

Postal services – Quality of service – Distance to access points  

Poštové služby. Kvalita služby. Vzdialenosť k prístupovým miestam  

CEN/TS 15873  

Postal services – Open Standard Interface – Address Data File Format for OCR/VCS Dictionary Generation  

Poštové služby. Štandardné otvorené rozhranie. Formát súboru adresových údajov pre generáciu OCR/VCS slovníka  

CEN/TS 15121-1  

Postal services – Hybrid Mail - Part 1: Secured electronic postal services (SePS) interface specification – Concepts, schemas and operations  

Poštové služby – Hybridná pošta. Časť 1: Špecifikácia rozhrania zabezpečených elektronických poštových služieb. Koncepcia, schémy a prevádzková činnosť  

CEN/TS 15844-1  

Postal services – ID-tagging of letter mail items – Part 1: ID-tag structure, message and binary representations  

Poštové služby. ID označovanie listových zásielok. Časť 1: Štruktúra ID-značky, správa a binárne zobrazenia  

CEN/TS 15844-2  

Postal services – ID-tagging of letter mail items – Part 2: BNB-78 Encoding Specification  

Poštové služby. ID označovanie listových zásielok. Časť 2: Špecifikácia BNB-78 kódovania  

CEN/TS 15844-3  

Postal services – ID-tagging of letter mail items – Part 3: BNB-62 Encoding Specification  

Poštové služby. ID označovanie listových zásielok. Časť 3: Špecifikácia BNB-62 kódovania  

CEN/TS 15844-4  

Postal services – ID-tagging of letter mail items – Part 4: State encoding specification for flats  

Poštové služby. ID označovanie listových zásielok. Časť 4: Špecifikácia kódovania pre veľké listy  

CEN/TS 15844-5  

Postal services – ID-tagging of letter mail items – Part 5: 4-state encoding specification for small letters  

Poštové služby. ID označovanie listových zásielok. Časť 5: Štvormiestna špecifikácia kódovania pre malé listy  

CEN/TS 16238  

Postal services – Open Interface between Machine Control and Reading Coding System – MC/RC-Interface  

Poštové služby. Otvorené rozhranie medzi riadiacim zariadením a systémom čítania kódov. MC/RC rozhranie  

CEN/TS 16316  

Postal services – Open interface – Sortplan  

Poštové služby. Otvorené rozhranie. Triediaci plán  

CEN/TS 16326  

Postal Services – Hybrid Mail – Functional Specification for postal registered electronic mail  

Poštové služby. Hybridná pošta. Funkčná špecifikácia pre elektronické poštové doporučené zásielky  

CEN/TS 15121-2  

Postal Services – Hybrid Mail – Part 2: Secured electronic postal services (SePS) interface specification – ECPM Service  

Poštové služby. Hybridná pošta. Časť 2: Špecifikácia rozhrania zabezpečených elektronických poštových služieb (SePS). ECPM služby  

CEN/TS 16819  

Postal Services – Parcel boxes for end use – technical features  

Poštové služby. Balíkové schránky na koncové použitie. Technické parametre  

CEN/TS 16735  

Postal Services – Extensible Common Structure and Representation for Postal Rates – EPR  

Poštové služby. Rozšíriteľné spoločné usporiadanie a vyjadrenie pre poštové sadzby  

CEN/TR 16706  

Postal Services – Quality of Service – Measurement of incorrect delivery – Feasibility report  

Poštové služby. Kvalita služby. Meranie nesprávneho doručenia. Realizačná správa  

CEN/TR 16894  

Postal Services – Quality of delivery: reforwarding  

Poštové služby. Kvalita doručovania: Doposlanie  

CEN/TS 16919  

Postal Services – Interface and data transfer format for capturing postal automation events IDT-PAE  

Poštové služby. Rozhranie a formát prenosu dát na zachytenie prípadov poštovej automatizácie IDT-PAE  

CEN/TR 16915  

Postal Services – Quality of service – Damage to postal items  

Poštové služby. Kvalita služby. Poškodenie poštových zásielok  

EN ISO 19160-4  

Addressing – Part 4: International postal address components and template languages  

Adresovanie – Časť 4: Komponenty medzinárodných poštových adries a jazyky vzorov  

CEN/TS 17073  

Postal Services – Interfaces for cross border parcels  

Poštové služby. Rozhrania pre balíky v cezhraničnom styku