Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Povinnosti poštového podniku

Registrovanému poštovému podniku poskytujúcemu poštové služby vyplývajú zo zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poštových službách“), zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej štatistike“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/644 z 18. apríla 2018 o službách cezhraničného dodávania balíkov (ďalej len „nariadenie“), ak spadá do rozsahu jeho pôsobnosti, povinnosti, medzi ktoré patrí najmä:

  • do 31. januára každého kalendárneho roka – predložiť úradu verejný zoznam sadzieb platný k 1. januáru príslušného kalendárneho roka (povinnosť vyplývajúca z nariadenia);

Nariadenie sa vzťahuje na poskytovateľov služieb dodávania balíkov, ak poskytujú služby aspoň v jednej etape poštového dodávacieho reťazca. Služby vybrania, triedenia a distribúcie, vrátane služieb súvisiacich so zberom zásielok, by sa mali považovať za služby dodávania balíkov aj v prípade, keď ich zabezpečujú poskytovatelia expresných a kuriérskych služieb, ako aj prevádzkovatelia zberných služieb, a to v súlade so zaužívanou praxou (recitál 17 nariadenia). Nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch EÚ. Služby dodávania balíkov sú služby, ktoré zahŕňajú vybranie, triedenie, prepravu a distribúciu balíkov, t. j. poštových zásielok, ktoré obsahujú tovar s obchodnou hodnotou alebo bez nej, iné než zásielka s korešpondenciou, ktorých hmotnosť nepresahuje 31,5 kg.

Pre poskytovateľov služieb dodávania balíkov vyplývajú z nariadenia (čl. 4 a čl. 5 nariadenia) povinnosti predkladať úradu údaje týkajúce sa poskytovania služieb dodávania balíkov. Pre potreby predkladania informácií podľa čl. 4 ods. 1 a 3 nariadenia bolo prijaté Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1263 z 20. septembra 2018, ktorým sa stanovujú formuláre na predkladanie informácií poskytovateľmi služieb dodávania balíkov podľa nariadenia (ďalej len „vykonávacie nariadenie“). Uvedené sa nevzťahuje na poskytovateľov služieb dodávania balíkov, pre ktorých v predchádzajúcom kalendárnom roku pracovalo v priemere menej ako 50 osôb zapojených do poskytovania služieb dodávania balíkov.

  • do 28. februára každého kalendárneho roka – predložiť úradu štatistické výkazy, a to PO (RÚ) 1-01 za predchádzajúci kalendárny rok a PO (RÚ) 2-02 za druhý polrok predchádzajúceho kalendárneho roka (povinnosť vyplývajúca zo zákona o štátnej štatistike);
  • do 31. marca každého kalendárneho roka – predložiť úradu informáciu o zverejnení správy o reklamáciách (povinnosť vyplývajúca zo zákona o poštových službách);

Podľa ustanovenia § 28 ods. 6 zákona o poštových službách je poštový podnik povinný viesť evidenciu o podaných reklamáciách, ich obsahu a spôsobe vybavenia, pričom správu o ich vyhodnotení každoročne zverejňuje a úradu poskytuje zákonom stanovené údaje.

  • do 30. apríla každého kalendárneho roka – predložiť úradu štatistický výkaz PO (RÚ) 3-02 za druhý polrok predchádzajúceho kalendárneho roka (povinnosť vyplývajúca zo zákona o štátnej štatistike);
  • do 30. júna každého kalendárneho roka – predložiť úradu informácie podľa čl. 4 ods. 3 nariadenia (povinnosť vyplývajúca z nariadenia);
  • do 30. augusta každého kalendárneho roka – predložiť úradu štatistické výkazy, a to PO (RÚ) 2-02 za prvý polrok príslušného kalendárneho roka a PO (RÚ) 3-02 za prvý polrok príslušného kalendárneho roka (povinnosť vyplývajúca zo zákon o štátnej štatistike);
  • predložiť zmeny poštových podmienok – podľa ustanovenia § 27 ods. 2 zákona o poštových službách poštový podnik písomne predkladá úradu na vedomie návrh zmeny poštových podmienok najneskôr 15 pracovných dní pred dňom účinnosti uvedenej zmeny;
  • ohlásiť zmeny údajov podľa čl. 4 ods. 1 nariadenia – poskytovatelia služieb dodávania balíkov informujú úrad o každej zmene informácií uvedených v čl. 4 ods. 1 nariadenia do 30 dní od zmeny, pričom údaje sa predkladajú podľa prílohy I vykonávacieho nariadenia;
  • ohlásiť zmeny údajov registrácie – podľa ustanovenia § 20 ods. 1 písm. a) zákona o poštových službách je poštový podnik povinný do desiatich pracovných dní odo dňa, keď k zmene došlo, ohlásiť úradu zmenu identifikačných údajov poštového podniku alebo orgánov poštového podniku, ktoré boli obsahom prihlášky na registráciu.

Podľa § 20 ods. 2 zákona o poštových službách ohlásenie zmeny musí byť písomné, musí obsahovať identifikačné údaje poštového podniku v rozsahu prihlášky na registráciu a identifikáciu skutočností, v ktorých došlo k zmene. Ak došlo k zmene v osobách, vo vzťahu ku ktorým sa pri registrácii preukazuje bezúhonnosť alebo odborná spôsobilosť, prílohou ohlásenia sú vždy údaje alebo doklad podľa § 19 ods. 3 zákona o poštových službách preukazujúci bezúhonnosť alebo doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť nových osôb.

Ohlásenie zmien v registri poštových podnikov, ktoré sa podáva na tlačive uvedenom v prílohe č. 3 všeobecného povolenia, sa týka zmeny údajov obchodného mena, adresy, IČO, identifikačných orgánov podniku a zmeny orgánov podniku, zmeny poskytovaných služieb, ako aj spôsobu označovania poštových zásielok.