Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Zmena údajov registrácie

Formulár zmeny údajov registrácie určený na ďalšie spracovanie/vyplnenie:

Poštový podnik je povinný ohlásiť zmenu registrovaných údajov do 10 pracovných dní odo dňa, keď došlo k zmene:

  • identifikačných údajov poštového podniku, ktoré sú obsahom prihlášky na registráciu,

  • orgánov poštového podniku,

  • podmienok na vybranie a dodanie úradných zásielok a poštového platobného styku, ktoré určuje všeobecné povolenie a na základe ktorých bola vykonaná registrácia,

  • poskytovania zameniteľných služieb.

Poštový podnik registrovaný na poskytovanie inej poštovej služby, ako je vybranie a dodanie úradných zásielok alebo poštový platobný styk, je povinný pred začatím ich poskytovania podať úradu žiadosť o zmenu registrácie.

Zmena údajov registrácie poštového podniku sa môže podať písomne alebo elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom. Zmena údajov registrácie poštového podniku podlieha správnemu poplatku v zmysle položky č. 269 písm. b) zmena registrovaných údajov poštového podniku, časť XXI. Poštová činnosť Sadzobníka správnych poplatkov.

V prípade ohlásenia zmeny údajov registrácie elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom sa uplatňuje ustanovenie § 6 ods. 2 zákona NRSR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov: „Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami alebo prostredníctvom poštového podniku vykonávajúceho činnosť osvedčujúcej osoby a ak tento zákon pri jednotlivých položkách sadzobníka neustanovuje inak, sadzba poplatku je 50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka; v týchto prípadoch sa však poplatok znižuje najviac o 50 eur. Ak sú súčasťou návrhu prílohy, uplatní sa znížená sadzba poplatkov podľa prvej vety len vtedy, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe.

Správny poplatok:

  • Zmena registrovaných údajov poštového podniku – 50 eur
  • Zmena registrovaných údajov poštového podniku – elektronické podanie – 25 eur