Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Poštová licencia

Poštová licencia je rozhodnutie úradu, ktorým sa udeľuje právo alebo ukladá povinnosť poskytovať univerzálnu službu a určuje rozsah a podmienky jej poskytovania. Poštovou licenciou sa môže uložiť povinnosť vykonávať poštový platobný styk.

Za udelenie poštovej licencie a zmenu poštovej licencie na základe ohlásenia poskytovateľa univerzálnej služby sa vyberá správny poplatok. Výška správneho poplatku v konaní o udelenie poštovej licencie je stanovená zákonom NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, v Sadzobníku správnych poplatkov, časť XXI. Poštová činnosť, položka 270 písm. a) vo výške 50 000 eur.

Zmena údajov poštovej licencie podlieha správnemu poplatku v zmysle položky 270 písm. b) zmena poštovej licencie na základe ohlásenia poskytovateľa univerzálnej služby, časť XXI. Poštová činnosť Sadzobníka správnych poplatkov.

V prípade podania žiadosti elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom sa uplatňuje ustanovenie § 6 ods. 2 zákona NRSR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov: „Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami alebo prostredníctvom poštového podniku vykonávajúceho činnosť osvedčujúcej osoby a ak tento zákon pri jednotlivých položkách sadzobníka neustanovuje inak, sadzba poplatku je 50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka; v týchto prípadoch sa však poplatok znižuje najviac o 50 eur. Ak sú súčasťou návrhu prílohy, uplatní sa znížená sadzba poplatkov podľa prvej vety len vtedy, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe.

Správny poplatok:

  • Zmena poštovej licencie na základe ohlásenia poskytovateľa univerzálnej služby – 250 eur
  • Zmena poštovej licencie na základe ohlásenia poskytovateľa univerzálnej služby – elektronické podanie – 200 eur

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb podľa § 45 ods. 2 písm. b), § 47 a § 67 ods. 1 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udelil Slovenskej pošte, a. s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, na obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2027 Poštovú licenciu č. 7338/ORPS/2022-25092 zo dňa 8. septembra 2022 na poskytovanie univerzálnej služby a vykonávanie poštového platobného styku.

Poštová licencia na poskytovanie univerzálnej služby a vykonávanie poštového platobného styku účinná od 1.1.2023:

 

Poštová licencia na poskytovanie univerzálnej služby a vykonávanie poštového platobného styku účinná od 1.1.2013 do 31.12.2022: