Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Štátny dohľad

Štátny dohľad nad poskytovaním poštových služieb vykonáva úrad podľa § 59 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poštových službách“) prostredníctvom svojich poverených zamestnancov z vlastnej iniciatívy alebo na podnet tretej osoby.

Štátny dohľad zahŕňa:

 • kontrolu plnenia povinnosti poštového podniku a podmienok poskytovania poštových služieb a poštového platobného styku podľa zákona o poštových službách, vydaného všeobecného povolenia alebo registrácie,
 • kontrolu plnenia povinnosti poskytovateľa univerzálnej služby a podmienok poskytovania univerzálnej služby a poštového platobného styku, najmä kontrolu dodržiavania kvalitatívnych a rozvojových podmienok určených pre univerzálnu službu v poštovej licencii,
 • cenovú kontrolu týkajúcu sa poštových sadzieb,
 • kontrolu plnenia povinností poskytovať úradu informácie, podklady alebo dôkazy podľa osobitného predpisu,
 • nariaďovanie odstránenia zistených nedostatkov a upustenia od činnosti, ktorá je v rozpore so zákonom o poštových službách, všeobecným povolením, registráciou alebo poštovou licenciou a overovanie plnenia uložených opatrení na nápravu zistených nedostatkov,
 • prejednávanie správnych deliktov a ukladanie sankcií za ich spáchanie. Poverený zamestnanec je pri výkone štátneho dohľadu oprávnený najmä:
  • vstupovať do objektov, zariadení a prevádzok, na pozemky a do iných priestorov, v ktorých kontrolovaná osoba vykonáva alebo zabezpečuje výkon svojej činnosti a ktoré bezprostredne súvisia s predmetom kontroly,
  • vyžadovať od kontrolovanej osoby:
   1. potrebné informácie a údaje súvisiace s poskytovaním poštových služieb,
   2. prvopisy dokladov, písomných dokumentov a iných materiálov, vecí, informácií potrebných na výkon štátneho dohľadu,
   3. vysvetlenia, vyjadrenia, ústne a písomné informácie k predmetu štátneho dohľadu a k zisteným nedostatkom,
  • kontrolovať splnenie povinnosti registrácie poštového podniku,
  • kontrolovať prevádzkovanie poštovej siete a verejnej poštovej siete,
  • kontrolovať plnenie podmienok poskytovania poštových služieb alebo poštového platobného styku,
  • ukladať povinnosť kontrolovanej osobe, aby v lehote určenej v zápise o priebehu a výsledku štátneho dohľadu odstránila zistené nedostatky a podala správu o ich odstránení.

Kontrolovaná osoba je povinná umožniť výkon štátneho dohľadu a na požiadanie povereného zamestnanca alebo úradu poskytnúť súčinnosť potrebnú na výkon štátneho dohľadu. Výkon štátneho dohľadu sa začína dňom, keď poverení zamestnanci predložia kontrolovanej osobe písomne poverenie na vykonanie štátneho dohľadu a pri výkone štátneho dohľadu postupujú poverení zamestnanci v súlade s ustanovením § 60 zákona o poštových službách.

Podanie podnetu:

Okrem podnetov na vykonanie kontroly/štátneho dohľadu úrad prijíma a vybavuje petície, podnety a iné podania týkajúce sa poskytovania poštových služieb.

Tieto môžete poslať e-mailom na adresu elektronickej pošty úradu postovesluzby@teleoff.gov.sk.

Ak máte občiansky preukaz s čipom, podnet môžete podať prostredníctvom elektronickej schránky  (Elektronická schránka č. E0005755127 s názvom "Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb").

V prípade, že nechcete podnet podať elektronicky, môžete ho poslať poštou alebo doručiť osobne na adresu:

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Stále pracovisko pre oblasť poštových služieb
Ulica 1. mája 16
010 01  Žilina