Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Postup pri vyplňovaní žiadosti - skúšky

Na vykonanie skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti potrebujete:
1. Žiadosť o vydanie osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti
2. Fotografie – podľa typu osvedčenia (zasiela sa spolu so žiadosťou)
3. Správny poplatok pre vydanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti - zasiela sa spolu so žiadosťou
4. Písacie potreby – priebeh skúšky nájdete v opatrení č. O-27/2011
5. Doklad totožnosti

Osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti vydávané Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

A všeobecné osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby
B obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby I
C obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby II
D všeobecné osvedčenie operátora plavebnej pohyblivej služby
E obmedzené osvedčenie operátora plavebnej pohyblivej služby
F všeobecné osvedčenie rádiotelefonistu pre plavebnú pohyblivú službu
G obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu pre plavebnú pohyblivú službu
H obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu pre vnútrozemské vodné cesty
I osvedčenie pozemného rádiotelegrafistu
J osvedčenie operátora amatérskych staníc (triedu Novice alebo Extra)
K osvedčenie operátora plavebnej pohyblivej služby LRC
L osvedčenie operátora plavebnej pohyblivej služby SRC


 


Postup pri vyplňovaní a zasielaní žiadosti o vydanie osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti

Postup pri vyplňovaní žiadosti

1. Vyplňte typ osvedčenia – podrobnosti o jednotlivých osvedčeniach nájdete v opatrení č. O-27/2011 o podrobnostiach o vybraných rádiových zariadeniach, o zriaďovaní skúšobnej komisie, o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky a o osvedčeniach osobitnej odbornej spôsobilosti. Druh osvedčenia uvedený v doručenej žiadosti o vydanie osvedčenie osobitnej odbornej spôsobilosti je záväzný, nie je ho možné zmeniť!

2. Uveďte Vaše meno, priezvisko, titul
3. Uveďte Váš dátum narodenia
4. Uveďte Váš trvalý pobyt v tvare – ulica, číslo domu, PSČ a mesto
5. Uveďte kontaktnú poštovú adresu – vyplňte v prípade, že Vám má byť pozvánka na skúšky zaslaná na inú poštovú adresu ako je adresa trvalého pobytu.
6. Uveďte miesto a deň vyplnenia žiadosti
7. Uveďte Váš vlastnoručný podpis.

K žiadosti je potrebné zaslať aj prílohy!!!!

Prílohy k žiadosti:
1. Fotografia: (podľa typu osvedčenia)

• dve rovnaké fotografie rozmerov 3 x 3,5 cm (osvedčenia A až H, K, L)
• jedna fotografia rozmerov 3 x 3,5 cm (osvedčenie J)

Neretušovaná, farebne ostrá fotografia, s rozmermi 3 x 3,5 cm na hladkom, lesklom fotografickom papieri, zobrazujúca súčasnú podobu tváre, v čelnom pohľade na svetlom, jednotnom pozadí, v občianskom odeve, bez okuliarov s tmavými sklami a bez prikrývky hlavy.


2. Potvrdenie o zaplatení správneho poplatku pre vydanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti
• pre osvedčenia A, B, C, F, G, H, J – v hodnote 20 eur
• pre osvedčenia D, E, I, K, L – v hodnote 30 eur


Potvrdenie o úhrade správneho poplatku je možné zakúpiť na pobočkách Slovenskej pošty alebo prostredníctvom Mobilnej alebo Webovej aplikácie eKolok.

 

https://www.posta.sk/sluzby/platobny-system-e-kolok


Zasielanie žiadostí
Prílohy na žiadosť NELEPTE.

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb odporúča do zásielky k žiadosti priložiť zoznam (čo zásielka obsahuje).

 

Vyplnenú žiadosť zasielajte na adresu: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, odbor správy frekvenčného spektra, Továrenská 7, P. O. Box 40, 828 55 Bratislava 24.