Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Poplatky

1. Správne poplatky stanovené zákonom č. 145/1995 Z.z. v platnom znení

2. Úhrady za právo používať frekvencie 

3. Úhrady za používanie čísla

 

Správne poplatky ("kolky") - informácie o spôsobe úhrady nájdete na predpísaných tlačivách

Správne poplatky uhradí poplatník  prostredníctvom elektronických kolkov - Potvrdenie o úhrade správneho poplatku (eKolok). Bližšie informácie sú na stránke Slovenskej pošty: https://www.posta.sk/sluzby/platobny-system-e-kolok


Čísla účtov, IČO a DIČ

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačný úrad – RÚ)
IČO: 42355818, DIČ: 2024003729 
ktorý vznikol v súlade so zákonom č. 402/2013 Z.z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ďalej Regulačný úrad od 1.1.2014 používa pre platobný styk nižšie uvedené účty:


A: pre platby zo SR: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

1. administratívne úhrady z individuálnych rozhodnutí a všeobecných povolení
Číslo účtu: 7000499747/8180
IBAN SK45 8180 0000 0070 0049 9747

2. pokuty
Číslo účtu: 7000499739/8180
IBAN SK67 8180 0000 0070 0049 9739

3. kompenzačný fond – poštové služby
Číslo účtu: 7000499771/8180
IBAN SK76 8180 0000 0070 0049 9771
 

B: pre platby zo zahraničia (okrem správnych poplatkov - bod 4) platia vyššie uvedené bankové účty vo forme IBAN:

1. Platby v cudzej mene aj v eurách, ak Vaša banka neprešla na SEPA platby použite SWIFT Všeobecnej úverovej banky, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovakia. 

SWIFT CODE: SUBASKBX

2. Platby v cudzej mene aj v eurách, ak Vaša banka prešla na SEPA platby použite SWIFT Štátnej pokladnice, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia.

BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX


účel platby: Variabilný symbol (VS): číslo rozhodnutia


Upozornenie:
Prípadné administratívne úhrady, ktoré partneri Regulačného úradu uhradia na účty Telekomunikačného úradu SR boli v priebehu roku 2014 prenášané na účty Regulačného úradu. Od 1.1.2015 sú všetky takéto úhrady vrátené platiteľovi.
Regulačný úrad nie je platiteľom DPH.

Výdavkový účet Regulačného úradu
7000499755/8180
IBAN SK23 8180 0000 0070 0049 9755

Platobná inštrukcia – SEPA úhrady
cez európsky platobný systém STEP2/via pan-European automated clearing house STEP2

Údaje potrebné pre vykonanie SEPA úhrady* v prospech účtu klienta Štátnej pokladnice prostredníctvom platobného systému STEP2 – povinné údaje** / Data needed for routing purposes for SEPA Credit Transfer to a client of the STATNA POKLADNICA – mandatory data**
Banka príjemcu/Beneficiary´s bank:
STATNA POKLADNICA
Radlinského 32
810 05 Bratislava
Slovakia

BIC/SWIFT**:SPSRSKBAXXX

Číslo účtu príjemcu/Beneficiary´s account number IBAN**:SK 8180 xxxx xxxx xxxx xxxx
(v prípade potreby použite validátor IBAN / if necessary use the IBAN validator)
Názov účtu príjemcu/Beneficiary´s account name
(overte u príjemcu/verify with the beneficiary – payment receiver)
Adresa príjemcu/Beneficiary´s address
Kód krajiny/Country code: SK
Účet prevodu/Remittance information

(napr. číslo faktúry, VS, KS, SS atď. / for example invoice number, VS, KS, SS etc.)

*SEPA úhrada – úhrada v mene EUR, s uvedeným správnym BIC kódom banky príjemcu, s uvedeným účtom príjemcu v správnom tvare IBAN, s inštrukciou pre poplatky SHA – platiteľ/príjemca, banka platiteľa zapojená do SEPA Credit Transfer schémy.
SEPA krajiny – členské krajiny EÚ, zmluvné krajiny EHP, územia ktoré sú považované za súčasť EÚ (čl. 299 Rímska zmluva) a krajiny, ktoré sa dobrovoľne pristúpili k SEPA
Upozornenie: SEPA úhradu po 1.2.2014 bude možné prijať na účet klienta Štátnej pokladnice len s použitím BIC: SPSRSKBAXXX