Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Trieda N

Otázky z predpisov


 

   1.Definícia amatérskej služby a amatérskej družicovej služby
   2.Definícia amatérskej stanice
   3.Rádiokomunikačný poriadok Medzinárodnej telekomunikačnej únie – článok 25
   4.Rozdelenie sveta na regióny podľa ITU
   5.Odporúčanie ECC (05)06
   6.Krátkodobé používanie amatérskej stanice v krajinách CEPT , ktoré prijali odporúčanie ECC(05)06
   7.Krátkodobé používanie amatérskej stanice v nečlenských krajinách CEPT , ktoré prijali odporúčanie ECC(05)06
   8.Povoľovací orgán
   9.Podmienky pre vydanie povolenia , kto môže byť držiteľom povolenia, žiadosť
  10.Osobitná odborná spôsobilosť
  11.Skúška osobitnej odbornej spôsobilosti, jej priebeh, skúšobné predmety
  12.Opakovaná a opravná skúška
  13.Triedy operátorov, prechod z triedy N do triedy E - podmienky
  14.Povolenie na používanie frekvencií – obsah povolenia
  15.Platnosť povolenia
  16.Zrušenia  a strata platnosti povolenia
  17.Správne delikty
  18.Povoľovacie podmienky, ich pôsobnosť a základné pojmy amatérskej služby
  19.Zodpovednosť za prevádzkovanie amatérskej stanice
  20.Prevádzka amatérskych staníc, prevádzka pri katastrofických situáciách
  21.Prevádzkovanie amatérskej stanice právnickej osoby inými osobami
  22.Prevádzkovanie amatérskej stanice fyzickej osoby inými osobami
  23.Obsah vysielania, čo je zakázané vysielať
  24.Vysielanie mimo trvalého stanovišťa
  25.Staničný denník
  26.Technické ustanovenia povoľovacích podmienok
  27.Povolené frekvenčné pásma v triede N, povolené druhy prevádzky , maximálna šírka pásma a výkony

 
 

Otázky z prevádzky


 

1.Hláskovacia tabuľka slovenská a anglická
 
2.Q – kódy.

Príloha č. 1

3.Skratky používané v amatérskej službe

Príloha č. 2

4.Volacie znaky

- identifikácia amatérskych staníc

- používanie volacích znakov

- tvorba volacích znakov

medzinárodné volacie znaky  Príloha č. 3

   5.Základná skladba spojenia telefónneho, telegrafného, kedy považujeme spojenie za   platné

   6.Základné znalosti spojenia s DX stanicou, prevádzka simplex a split
   7.Základné znalosti spojenia cez kozmické prevádzače
   8.Hamspirit, základné pravidlá slušnej prevádzky, zásady rádioamatérskej disciplíny
   9.Prevádzka CQ, volanie stanice, QSY, QSX
  10.Prevádzka BK, kontestové spojenia, používanie a význam skratiek K, KN, SK, CL, BK, AR
  11.Spôsob prevádzky cez amatérske prevádzače, ich význam, kanály prevádzačov
  12.Systém RST a RS
  13.Technické vyjadrenie stupnice S
  14.Základné znalosti šírenia KV a VKV vĺn, ionosferické vrstvy Zeme ,11 ročný cyklus
  15.Základné znalosti šírenia KV vĺn vo dne a v noci počas ročných období
  16.Základné znalosti šírenia VKV vĺn, tropo, Es, aurora, MS, EME, vlnovody, inverzia atmosféry
  17.Majáky na KV a VKV, ich účel a využívanie na sledovanie podmienok
  18.Základné znalosti celosvetovej siete majákov IBK na KV
  19.Rádioamatérske preteky národné a medzinárodné na KV a VKV (podmienky pretekov, denník z pretekov, formáty CABRILO, ADIF, EDI)
  20.QSL lístky, spôsob odosielania
  21.QSL služba, sieť QSL služieb na svete, výrazy LoTW, EQSL,SAE, SASE, IRC
  22.Rádioamatérske diplomy

 

Otázky z elektrotechniky

 

1.      Teória elektrotechniky a rádiotechniky

1.1.Základné elektrotechnické veličiny a jednotky


      -  vodič, polovodič, izolant

      -  prúd, napätie, odpor

      -  jednotka ampér, volt, ohm

      -  Ohmov zákon

      -  elektrický výkon

      -  jednotka watt

1.2.Zdroje napätia

      -  batéria a sieť

1.3.Rádiové vlny

      -  rádiové vlny ako elektromagnetické vlny

      -  rýchlosť šírenia elektromagnetických vĺn, vzťah frekvencie a vlnovej dĺžky

      -  polarizácia

      -  jednotka frekvencie

1.4.Nízkofrekvenčné a digitálne signály

      -  nízkofrekvenčný signál

      -  digitálny signál

1.5.Modulované signály

      -  amplitúdová modulácia

      -  modulácia s jedným postranným pásmom SSB

      -  frekvenčná modulácia

      -  nosná frekvencia, postranné pásma, šírka pásma

1.6.Príkon a výkon

      -  jednosmerný príkon a vysokofrekvenčný výstupný výkon

 

2.   SÚČIASTKY

2.1.Rezistor

      -  rezistancia

      -  jednotka ohm

      -  stratový výkon

      -  farebné značenie

     - rezistory v sériovom a paralelnom zapojení  

2.2.Kondenzátor

      -  kapacita

      -  jednotka farad

      -  typy kondenzátorov

      -  kondenzátory v sériovom a paralelnom zapojení

2.3.Cievka

      -  jednotka henry

2.4.Transformátor

      -  použitie transformátorov

2.5.Dióda

      -  použitie a aplikácia diódy

      -  usmerňovacia dióda, zenerova dióda

2.6.Tranzistor

      -  jeho použitie ako zosilňovač alebo oscilátor

 

3.   OBVODY

3.1.Ladené obvody

      -  funkcia paralelného a sériového ladeného obvodu

3.2.Filtre

      -  dolná priepusť, horná priepusť, pásmová priepusť, pásmová zádrž

 

4.   PRIJÍMAČE

4.1.Typy prijímačov

      -  priamozosilňujúci

      -  priamozmiešavajúci

      -  jednoduchý superheterodyn

4.2.Blokové schémy

      -  CW prijímač

      -  AM prijímač

      -  SSB prijímač

      -  FM prijímač

4.3.Činnosť a funkcia jednotlivých stupňov

      -  VF zosilňovač

      -  oscilátor (pevný a premenlivý)

      -  zmiešavač

      -  medzifrekvenčný zosilňovač

      -  detektor

      -  záznejový oscilátor

      -  nízkofrekvenčný zosilňovač

-  napájanie

      -  umlčovač šumu

 

5.   VYSIELAČE

5.1.Blokové schémy

      -  CW vysielač

      - SSB vysielač

      -  FM vysielač

5.2.Činnosť a funkcia jednotlivých stupňov (len blokové schémy)

      -  zmiešavač

      -  oscilátor

      -  oddeľovač

      -  budič

      -  násobič frekvencie

      -  výkonový zosilňovač

      -  výstupný filter

      -  frekvenčný modulátor

      -  SSB modulátor

      -  napájanie

5.3.Vlastnosti vysielačov

      -  frekvenčná stabilita

      -  vf. šírka pásma

      -  postranné pásma

      -  výstupný výkon

      -  nežiadúce vyžarovanie, harmonické frekvencie

 

6.   ANTÉNY A PRENOSOVÉ VEDENIA

6.1.Typy antén (mechanická konštrukcia, smerové vlastnosti, polarizácia)

      -  polvlnová anténa napájaná v strede

      -  polvlnová anténa napájaná na konci

      -  štvrťvlnová vertikálna anténa

      -  anténa s parazitnými prvkami (Yagi)

      -  vyžiarený výkon

6.2.Napájanie antén

      -  koaxiálny kábel

      -  dvojvodičový napájač

      -  výhody a nevýhody

      -  výstavba a použitie

6.3.Prispôsobenie antén

      -  prispôsobovacie obvody (účel)

 

7.   Frekvenčné spektrum a šírenie vĺn

     -  ionosferické vrstvy

     -  účinok ionosféry na šírenie KV

      -  únik

      -  troposféra

      -  vplyv počasia na podmienky šírenia VKV /UKV

      -  slnečné škvrny, cyklus a vplyv na komunikáciu

      -  KV, VKV, UKV vzdialenosti

-  vzťah frekvencie a vlnovej dĺžky

 

8.   MERANIE

8.1.Meracie metódy

      -  meranie jednosmerných a striedavých napätí

      -  meranie jednosmerných a striedavých prúdov

      -  meranie odporu

      -  meranie jednosmerného a vysokofrekvenčného výkonu

      -  meranie frekvencie

8.2.Meracie prístroje a ich použitie

      -  multimeter (digitálny a analógový)

      -  merač pomeru stojatých vĺn

-  absorbčný vlnomer

-  umelá záťaž

 

9.   RUŠENIE A ODOLNOSŤ PROTI RUŠENIU

9.1.Rušenie v elektronických zariadeniach

      -  interferenčné rušenie signálov televízie a rozhlasu

      -  rušenie nízkofrekvenčných systémov

9.2.Príčiny rušenia elektronických zariadení

      -  nežiadúce vyžarovanie vysielača

      -  nežiadúce vplyvy na zariadenie

      -  cez prijímaciu anténu

      -  cez ďalšie cesty (sieť, reproduktorové a spojovacie vedenia)

      -  priamym vyžarovaním

9.3.Opatrenia proti rušeniu

      -  filtre na amatérskej stanici

      -  filtre na rušenom zariadení

      -  odstránenie väzby

      -  tienenie

      -  oddelenie vysielacej a TV antény

      -  vyhýbať sa používaniu na konci napájaných antén

      -  minimálny výkon

      -  dobré uzemnenie

      -  sociálne aspekty (dobré vzťahy so susedmi)

 

10. BEZPEČNOSŤ

10.1.Ľudské telo

      - následky zásahu elektrickým prúdom

      - predbežné opatrenia proti zásahu elektrickým prúdom

10.2.Sieťové napájanie

      - rozdiel medzi fázovým, neutrálnym a ochranným vodičom

      - význam dobrých spojení so zemou

      - rýchle a pomalé poistky, hodnoty poistiek

10.3.Nebezpečenstvá

      - vysoké napätie

      - nabitý kondenzátor
 

10.4.Blesk


      - nebezpečenstvo

      - ochrana

      - uzemňovanie zariadenia