Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Trieda E

Otázky z  predpisov


   1.Definícia amatérskej služby a amatérskej družicovej služby
   2.Definícia amatérskej stanice
   3.Rádiokomunikačný poriadok Medzinárodnej telekomunikačnej únie – článok 25
   4.Rozdelenie sveta na regióny podľa ITU
   5.Odporúčanie ECC (05)06, odporúčanie T/R 61-01
   6.Krátkodobé používanie amatérskej stanice v krajinách CEPT, ktoré prijali odporúčanie ECC(05)06, odporúčanie T/R 61-01
   7.Krátkodobé používanie amatérskej stanice v nečlenských krajinách CEPT , ktoré prijali odporúčanie ECC(05)06, odporúčanie T/R 61-01
   8.Odporúčanie T/R 61-02
   9.Povoľovací orgán
  10.Podmienky pre vydanie povolenia , kto môže byť držiteľom povolenia, žiadosť
  11.Osobitná odborná spôsobilosť
  12.Skúška osobitnej odbornej spôsobilosti, jej priebeh, skúšobné predmety
  13.Opakovaná a opravná skúška
  14.Triedy operátorov, prechod z triedy N do triedy E - podmienky
  15.Povolenie na používanie frekvencií, obsah povolenia
  16.Platnosť povolenia
  17.Zrušenie a strata platnosti povolenia
  18.Správne delikty
  19.Povoľovacie podmienky, ich pôsobnosť a základné pojmy amatérskej služby
  20.Zodpovednosť za prevádzkovanie amatérskej stanice
  21.Prevádzka amatérskych staníc, prevádzka pri katastrofických situáciách
  22.Prevádzkovanie amatérskej stanice právnickej osoby inými osobami
  23.Prevádzkovanie amatérskej stanice fyzickej osoby inými osobami
  24.Obsah vysielania, čo je zakázané vysielať
  25.Vysielanie mimo trvalého stanovišťa
  26.Staničný denník
  27.Technické ustanovenia povoľovacích podmienok
  28.Povolené frekvenčné pásma pre amatérsku službu, povolené druhy prevádzky , maximálna šírka pásma a výkony
 

Otázky z prevádzky


   1.Hláskovacia tabuľka slovenská a anglická
   2.Q – kódy  (Príloha č. 1)
   3.Skratky používané v amatérskej službe  (Príloha č. 2)
   4.Medzinárodné tiesňové signály, bezpečnostná prevádzka, a prevádzka počas katastrofických situácií
   5.Tiesňové signály SOS a MAYDAY
   6.Medzinárodné používanie rádioamatérskych staníc v prípade katastrofy (ARES)
   7.Volacie znaky

-    identifikácia amatérskych staníc

-    používanie volacích znakov

-    tvorba volacích znakov

-    medzinárodné volacie znaky  (Príloha č.4)

   8.IARU bandplány, dôvody
   9.Základná skladba spojenia telefónneho, telegrafného, digitálneho, kedy považujeme spojenie za platné
  10.Spojenia s DX stanicou, prevádzka simplex a split
  11.Spojenia v DX sieti
  12.Spojenia cez kozmické prevádzače
  13.Hamspirit, základné pravidlá slušnej prevádzky, zásady rádioamatérskej disciplíny
  14.Prevádzka CQ, volanie stanice, QSY, QSX
  15.Prevádzka BK, kontestové spojenia, používanie a význam skratiek K, KN, SK, CL, BK, AR
  16.Spôsob prevádzky cez amatérske prevádzače, ich význam, kanály prevádzačov
  17.Systém RST a RS
  18.Technické vyjadrenie stupnice S
  19.Šírenie KV a VKV vĺn, ionosferické vrstvy Zeme ,11 ročný cyklus
  20.Šírenia KV vĺn vo dne a v noci počas ročných období
  21.Magnetické pole zeme, Grey line a vplyv na podmienky šírenia
  22.Šírenia VKV vĺn, tropo, Es, aurora, MS, EME, vlnovody, inverzia atmosféry
  23.Prevádzka na VKV pomocou WSJT
  24.Majáky na KV a VKV, ich účel a využívanie na sledovanie podmienok
  25.Celosvetová sieť majákov IBK na KV
  26.Rádioamatérske preteky národné a medzinárodné na KV a VKV (podmienky pretekov, denník z pretekov, formáty CABRILO, ADIF, EDI)
  27.QSL lístky, spôsob odosielania
  28.QSL služba, sieť QSL služieb na svete, výrazy LoTW, EQSL,SAE, SASE, IRC
  29.Rádioamatérske diplomy
 

 Otázky z elektrotechniky


 

1.      Teória elektrotechniky a rádiotechniky

1.1     Základné elektrotechnické veličiny a jednotky


-   vodič, polovodič, izolant

-   napätie, prúd, odpor, vodivosť, výkon, príkon, práca, účinnosť

-   jednotky ampér, volt, ohm

-   Ohmov zákon

-   Kirchhoffove zákony

-   elektrický výkon (P = U . I)

-   jednotka watt

-   elektrická práca (W = P . t)

-   kapacita akumulátora (Ah)

1.2     Zdroje elektrického prúdu a napätia

-   zdroj napätia, napätie zdroja, vnútorný odpor a svorkové napätie

-   skratový prúd, kapacita zdroja napätia

-   batérie

-   akumulátory

-   solárne články

-   sériové a paralelné radenie zdrojov napätia

1.3     Elektrické pole

-   intenzita elektrického poľa

-   jednotka V/m

-   tienenie elektrického poľa

1.4     Magnetické pole

-   magnetické pole v okolí vodiča, v ktorom tečie elektrický prúd

-   tienenie magnetického poľa

1.5     Elektromagnetické pole

-   rádiové vlny ako elektromagnetické pole

-   rýchlosť šírenia elektromagnetických vĺn, vzťah frekvencie a vlnovej dĺžky (v = f . L)

-   polarizácia elektromagnetických vĺn

1.6     Harmonické signály (sínusové)

-   grafické znázornenie amplitúdy v závislosti na čase

-   okamžitá hodnota, amplitúda (Uš), efektívna hodnota (Ueff  =  Umax / 21/2)

-   perióda (T) a trvanie periódy

-   frekvencia

-   jednotka hertz (Hz)

-   fázový rozdiel

1.7     Neharmonické signály (nesínusové)

-   nízkofrekvenčný signál (reč)

-   obdĺžnikový signál

-   grafické znázornenie amplitúdy v závislosti na čase

-   jednosmerná zložka, základná harmonická, vyššie harmonické

-   šum (PN = kTB) (teplotný šum prijímača, pásmový šum, šumová hustota, šumový výkon)

1.8     Modulované signály

-   CW

-   amplitúdová modulácia

-   fázová a frekvenčná modulácia, SSB

-   frekvenčná deviácia a modulačný index (m = dF / fmod)

-   nosná, postranné pásma a šírka pásma

-   spektrum signálov CW, AM, SSB, FM

-   digitálne modulácie: FSK, 2-PSK, 4-PSK, QAM

-   digitálna modulácia: rýchlosť v bitoch, rýchlosť v Baudoch, šírka pásma

-   kód CRC a retransmisie (napr. paket radio), samoopravný mód (napr. Amtor FEC)

1.9     Výkon, príkon, účinnosť

-   výkon sínusových signálov (P = i2 . R; P = u2 / R; i = Ieff; u = Ueff)

-   pomer výkonov pri nasledovných vyjadreniach v dB: 0 dB, 3 dB, 6 dB, 10 dB a 20 dB (obe možnosti, kladné i záporné)

-   prispôsobenie (maximálny prenos výkonu)

-   pomer medzi príkonom a výkonom, účinnosť (η = Pout / Pin . 100%)

-   špičkový výkon PEP

1.10  Digitálne spracovanie signálov (DSP)

-   vzorkovanie a kvantovanie

-   minimálna vzorkovacia rýchlosť (Nyquistova frekvencia)

-   konvolúcia (časová a frekvenčná oblasť)

-   filtrovanie

-   AD/DA prevodník

 

2.      SÚČIASTKY

2.1     Rezistor

-   jednotka ohm

-   rezistancia

-   voltampérová charakterstika

-   stratový výkon

2.2     Kondenzátor

-   kapacita

-   jednotka farad, odvodené jednotky

-   pomer medzi kapacitou, rozmermi a dielektrikom kondenzátora

-   reaktancia [Xc = 1/(2π . f . C)]

-   fázový pomer medzi prúdom a napätím

2.3     Indukčnosť

-   vlastná indukcia

-   jednotka henry

-   efekt počtu závitov, priemer, dĺžka a materiál jadra indukčnosti

-   reaktancia (XL = 2π . f . L)

-   fázový pomer medzi prúdom a napätím

-   činiteľ Q

2.4     Transformátor

-   ideálny transformátor (Pprim = Psek)

-   vzťah medzi pomerom závitov a pomerom napätí (Usek / Uprim = nsec / nprim), pomerom prúdov (Isec / Iprim = nprim / nsec) a pomerom impedancií (Zprim / Zsek = (nprim / nsek)2

-   typy transformátorov

2.5     Dióda

-   charakteristiky a použitie diód usmerňovacích, zenerových, LED, varikapov

-   záverné napätie a zvyškový prúd

2.6     Tranzistor

-   PNP a NPN tranzistor

-   zosilňovací činiteľ

-   rozdiely medzi FET a bipolárnym tranzistorom

-   tranzistor v obvode so spoločným emitorom (source), spoločnou bázou (gate), spoločným kolektorom (drain) a ich vstupná a výstupná impedancia

2.7     Elektrónka

-   termoemisia, vákuová dióda

-   príkon a vnútorná impedancia výkonovej elektrónky, transformácia impedancie

2.8     Integrovaný obvod, procesor

-   typy integrovaných obvodov, TTL, CMOS, OP AMP, analógové, digitálne

-   procesor, hodinová frekvencia, max. frekvencia

 

3.      Základné elektrotechnické obvody

3.1     Kombinácia súčiastok

-   sériové a paralelné radenie rezistorov, kondenzátorov, indukčností, impedancií

-   prúd a napätie v týchto obvodoch

-   správanie reálnych rezistorov, kondenzátorov a indukčností na vysokých frekvenciách

3.2     Sériový a paralelný rezonančný obvod

-   impedancia a frekvenčná charakteristika sériového rezonančného obvodu

-   impedancia a frekvenčná charakteristika paralelného rezonančného obvodu

-   rezonančná frekvencia { f = 1 / [2π . f . (L . C)1/2] }

-   kvalita Q ladeného obvodu [ Q = (2π . f . L) / Rs;  Q = Rp / (2π . f . L);  Q = frez / B ]

-   dolnopriepustný, hornopriepustný a pásmový LC filter

-   šírka pásma

-   pí-článkové a T-článkové filtre

-   kryštálové filtre

-   digitálne filtre

3.3     Napájací zdroj, usmerňovač

-   jednocestný a dvojcestný usmerňovač, mostíkový usmerňovač

-   filtračné obvody

-   stabilizácia výstupného napätia nízkonapäťových zdrojov

-   spínané zdroje, izolácia a rušenie EMC

3.4     Zosilňovač

-   KV a VKV zosilňovač

-   zisk zosilňovača

-   amplitúdová/frekvenčná charakteristika a šírka pásma (širokopásmový a ladený zosilňovač)

-   triedy zosilňovačov A, A/B, B, C, kľudový prúd zosilňovača

-   harmonické a intermodulačné skreslenie, prebudenie zosilňovača

3.5     Detektor

-   AM detektor

-   diódový detektor

-   zmiešavací detektor a záznejový oscilátor

-   detektory FM

3.6     Oscilátor

-   spätná väzba, podmienka vzniku oscilácií

-   frekvencia oscilátora a frekvenčná stabilita

-   LC oscilátor

-   kryštálový oscilátor, harmonický oscilátor

-   napätím riadený oscilátor (VCO)

-   fázový šum oscilátora

3.7     PLL obvod

-   riadiaca slučka s fázovým detektorom

-   frekvenčná syntéza s programovateľným deličom v riadiacej slučke

3.8     Digitálne spracovanie signálov (DSP systémy)

-   topológia FIR a IIR filtrov

-   Fourierova transformácia (DFT, FFT, grafické znázornenie)

-   Priama digitálna syntéza (DDS)

 

4.      PRIJÍMAČE

4.1     Typy prijímačov


-   priamozmiešavajúci prijímač, bloková schéma

-   superheterodyn s jedným a dvoma zmiešavaniami, bloková schéma

4.2     Blokové schémy

-   CW prijímač (A1A)

-   AM prijímač (A3E)

-   SSB prijímač (J3E)

-   FM prijímač (F3E)

4.3     Činnosť a funkcia jednotlivých stupňov (len blokové schémy)

-   vf zosilňovač (s ladeným obvodom alebo pásmovým filtrom)

-   oscilátor prijímača (s pevnou a meniteľnou frekvenciou)

-   zmiešavač

-   obmedzovač

-   medzifrekvenčný zosilňovač

-   detektor, vrátane zmiešavacieho detektora

-   nízkofrekvenčný zosilňovač

-   AVC – automatické vyrovnávanie citlivosti

-   S-meter

-   umlčovač šumu

4.4       Vlastnosti prijímača

-   selektivita

-   citlivosť, šum prijímača a šumové číslo

-   stabilita

-   zrkadlová frekvencia

-   znižovanie reálnej citlivosti / blokovanie

-   intermodulácia, krížová modulácia

-   recipročné zmiešavanie (fázový šum)

 

5.      VYSIELAČE

5.1       Typy vysielačov


-   vysielač s násobičom frekvencie, bloková schéma, módy prevádzky

-   vysielač so zmiešavačom frekvencie, bloková schéma, módy prevádzky

5.2     Blokové schémy

-   CW vysielač

-   SSB vysielač

-   FM vysielač

5.3       Činnosť a funkcia jednotlivých stupňov (len blokové schémy)

-   oscilátor

-   zmiešavač

-   oddeľovací stupeň

-   budič

-   násobič frekvencie

-   výkonový zosilňovač

-   výkonové prispôsobenie

-   výstupný filter

-   frekvenčný modulátor

-   SSB modulátor

-   fázový modulátor

-   kryštálový filter

5.4       Vlastnosti vysielačov

-   frekvenčná stabilita

-   vf. šírka pásma

-   postranné pásma

-   nelinearita (harmonické a intermodulačné skreslenie)

-   výstupná impedancia

-   výstupný výkon

-   účinnosť

-   frekvenčný zdvih

-   modulačný index

-   CW kľúčovanie, kliksy a chirp (šírka pásma)

-   SSB premodulovanie a spletry (šírka pásma)

-   nežiadúce vyžarovanie

-   fázový šum

 

6.      ANTÉNY

6.1       Typy antén


-   polvlnová anténa napájaná v strede (dipól)

-   polvlnová anténa napájaná na konci

-   skladaný dipól

-   štvrťvlnová vertikálna anténa (ground plane)

-   anténa s parazitnými prvkami (Yagi)

-   štrbinové antény (parabolický reflektor, horn)

-   trapovaný dipól

6.2     Charakteristiky antén

-   priebeh napätia a prúdu na dipóle

-   impedancia v bode napájania

-   kapacitná a induktívna impedancia na nerezonančnej anténe

-   polarizácia vf vlnenia

-   smerovosť antény, účinnosť a zisk

-   vyžiarený výkon (ERP, EIRP)

-   predozadný pomer

-   horizontálny a vertikálny vyžarovací diagram antény

6.3     Vf vedenia

-   dvojlinka

-   koaxiálny kábel

-   vlnovod

-   charakteristická impedancia vedenia

-   skracovací činiteľ

-   pomer stojatého vlnenia

-   straty na vedení

-   symetrizácia, balun

-   prispôsobovacie obvody – články π a T

 

7.      ŠÍRENIE ELEKTROMAGNETICKÝCH VĹN

-   šírenie elektromagnetických vĺn, útlm signálu, pomer signál šum

-   ionosférické vrstvy, kritická frekvencia

-   vplyv slnka na ionosféru

-   maximálna použiteľná frekvencia MUF

-   prízemná vlna, odrazená vlna, vyžarovací uhol a vzdialenosť skoku

-   viaccestné šírenie vĺn

-   selektívny únik

-   troposféra (vlnovody, odrazy)

-   vplyv výšky antény na dosah signálu (rádiový horizont)

-   teplotná inverzia

-   odrazy od sporadickej vrstvy E

-   odrazy od aurory

-   odrazy od meteorických stôp

-   odrazy od Mesiaca

-   atmosférický, galaktický a tepelný šum

-   predpoveď šírenia elektromagnetických vĺn

 

8.      MERANIE

8.1     Meracie metódy


-   meranie jednosmerných a striedavých napätí a prúdov

-   chyby merania - vplyv frekvencie, vplyv priebehu napätia, vplyv vnútorného odporu meracieho prístroja

-   meranie odporov

-   meranie jednosmerného a striedavého výkonu (výkon, stredný výkon, PEP)

-   meranie PSV

-   meranie frekvencie

-   meranie rezonančnej frekvencie (GDO)

8.2     Meracie prístroje

-   multimeter (analógový a digitálny)

-   merač výkonu

-   merač PSV (mostíkový)

-   signálny generátor

-   čítač frekvencie

-   osciloskop

 

9.      INTERFERENCIE (RUŠENIE) A ODOLNOSŤ PROTI RUŠENIU

9.1     Rušenie v elektronických zariadeniach


-   blokovanie (príjem rušený silným signálom na inej frekvencii)

-   interferencia (príjem rušený silným signálom na rovnakej frekvencii)

-   intermodulácia

-   detekcia silného signálu v nf obvodoch rušeného zariadenia

9.2     Príčiny rušenia v elektronických zariadeniach

-   sila elektromagnetického poľa v okolí vysielača a antény

-   vysielanie nežiaducich produktov (parazitické frekvencie, harmonické signály)

9.3     Spôsoby odstránenia rušenia

-   filtrácia

-   oddelenie

-   tienenie

 

10.  Bezpečnosť

-   ľudské telo a nebezpečie úrazu sieťovým a vysokým napätím

-   bezpečnosť práce so sieťovými zariadeniami (izolačný odpor, nulovanie)

-   zásady konštrukcie sieťového zdroja s ohľadom na bezpečnosť pri práci so sieťovým napätím (izolácia živých častí a ochrana nulovaním)

-   zásady konštrukcie vn sieťového zdroja s ohľadom na bezpečnosť pri práci s vysokým napätím (izolácia živých častí, ochrana nulovaním, krytím)