Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Záujemca o prevádzku autokina s distribúciou zvuku do autorádií prostredníctvom FM vysielača musí splniť nasledujúce požiadavky: 

 1. Na prevádzku autokina s distribúciou zvuku do autorádií prostredníctvom FM vysielača, sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov o rozhlasovom analógovom pozemskom vysielaní. 

 2.  FM vysielač je možné prevádzkovať, resp. frekvenciu na rozhlasové analógové pozemské vysielanie je možné používať len na základe individuálneho povolenia na používanie frekvencií. 

 3. Záujemca musí Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“) doručiť úplnú žiadosť o vydanie individuálneho povolenia na rozhlasové analógové pozemské vysielanie (ďalej len „žiadosť“). Formulár žiadosti je k dispozícii na webovom sídle úradu: 
  https://www.teleoff.gov.sk/tlaciva-ziadosti/ 

  Úrad nevyhľadáva frekvencie pre účely prevádzky autokina. Frekvencia je jedným z parametrov, ktoré musí obsahovať žiadosť. Záujemca o prevádzku autokina si, podobne ako pri rozhlasovom analógovom FM vysielaní alebo televíznom digitálnom pozemskom vysielaní v rámci miestneho multiplexu, na vlastné náklady vyhľadá vhodnú frekvenciu. 

  Pred samotným podaním žiadosti sa odporúča prekonzultovať s úradom reálnu možnosť použitia záujemcom zvolenej frekvencie vzhľadom na existujúcich domácich používateľov frekvenčného pásma 87,5-108,0 MHz a existujúcich používateľov tohto pásma v zahraničí. 

 4. K žiadosti je potrebné priložiť potvrdenie o úhrade správneho poplatku v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v hodnote 6,50 eura. 

 5. Úrad žiadosť posúdi a pokiaľ nie je splnené niektoré z ustanovení § 34 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách, vydá rozhodnutie, na základe ktorého je možné frekvencie používať. 

 6. Lehota platnosti individuálneho povolenia na rozhlasové analógové pozemské vysielanie závisí od požiadavky záujemcu, resp. žiadateľa; úrad vydáva individuálne povolenia najviac na 10 rokov. 

 7. Za používanie frekvencií na rozhlasové analógové pozemské vysielanie vo frekvenčnom pásme 87,5-108,0 MHz sa platí mesačná opakovaná úhrada. Výška úhrady je závislá od vyžiareného výkonu FM vysielača a od jeho umiestnenia. 

 8. Prideľovanie frekvencií pre účely prevádzky autokina nepodlieha výberovému konaniu o udelenie licencie, ktoré realizuje Rada pre mediálne služby.