Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Verejná diskusia o lokálnom digitálnom TV vysielaní

Plán terestriálneho digitálneho televízneho a rozhlasového vysielania v Európe, Afrike a časti Ázie vytvorený podpísaním tzv. Dohody Ženeva 2006 (GE06).

Tento dokument obsahuje základné pridelenie parametrov pre vysielače veľkých výkonov v pásmach VHF a UHF pre plne digitálnu éru terestriálneho televízneho a rozhlasového vysielania. Táto dohoda tiež stanovuje rok 2015 ako termín ukončenia ochrany súčasného analógového TV vysielania v pásme UHF, pričom Slovenská republika prevzala záväzok Európskej únie tento proces ukončiť do roku 2012.

Dohoda Ženeva 2006 necháva priestor na poskytovanie ďalších služieb v tzv. “bielych miestach“. Tento „voľný“ frekvenčný priestor je primárne určený pre rozhlasovú službu, preto je celkom prirodzené, že jedným z hlavných kandidátov na využitie „voľných“ frekvencií je lokálne digitálne televízne terestriálne vysielanie (lokálne DVB-T).

Problematiku lokálneho digitálneho televízneho terestriálneho vysielania rieši zákon č. 220/2007 o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o digitálnom vysielaní“), ktorý lokálne DVB-T definuje ako „miestny multiplex“.

Problematika miestnych multiplexov je veľmi náročná, nadväzuje na úspešné spustenie celoplošného terestriálneho digitálneho televízneho vysielania.

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) problematiku miestnych multiplexov intenzívne sleduje. Pri riešení tejto problematiky úrad mieni zohľadniť aj stanoviská a názory odbornej verejnosti, preto v snahe vytvoriť čo možno najširšiu názorovú platformu vyhlasuje úrad verejnú diskusiu k problematike lokálneho terestriálneho digitálneho televízneho vysielania predložením nasledujúcich otázok:

Otázky pre verejnú diskusiu:

  1. Považujete spustenie lokálneho digitálneho televízneho terestriálneho vysielania za vhodné až po ukončení zavádzania pravidelného celoplošného terestriálneho digitálneho televízneho vysielania? Ak áno, v akom časovom odstupe, resp. po spustení koľkých vrstiev (MUXov)? Ak nie, uveďte prečo a navrhnite iný časový harmonogram spustenia lokálneho terestriálneho digitálneho televízneho vysielania.
  2. Koľko miestnych multiplexov považujete za postačujúci počet pre lokálne terestriálne digitálne televízne vysielanie v jednej lokalite? Postačuje pre každú lokalitu jeden terestriálny multiplex, alebo bude potrebné uvažovať s viacerými?
  3. Považujete za potrebné prideľovať frekvencie pre miestne multiplexy výberovým konaním?
  4. V prípade výberového konania, ktoré kritéria podľa § 19 zákona o digitálnom vysielaní považujete za relevantné pre výberové konanie pre miestne multiplexy?
  5. Aké ďalšie kritéria považujete za dôležité pre výberové konanie na miestne multiplexy?
  6. Uveďte ďalšie Vaše postrehy a návrhy. 

Vážení účastníci tejto verejnej diskusie, pokiaľ ste sa rozhodli prispieť svojim názorom, dovoľujeme si vás požiadať, aby vaše príspevky boli vecné, pokiaľ možno s jasnou a konkrétnou formuláciou textu a s príslušným odôvodnením.

Vaše príspevky môžete v elektronickej forme zasielať do 8. apríla 2010 s označením „Miestne multiplexy – verejná diskusia“ na adresu roman.vavro@teleoff.gov.sk, alebo v rovnakom termíne písomne na adresu: Telekomunikačný úrad SR, Továrenská 7, P.O. Box 18, 810 06 Bratislava 16.

Táto verejná diskusia slúži predovšetkým k získaniu názorov – vytvoreniu názorovej platformy.

Výsledkom celého procesu bude spracovanie získaných návrhov pre ďalší postup úradu pri prideľovaní terestriálnych prevádzkových povolení pre lokálne terestriálne digitálne televízne vysielanie.

Na verejnú diskusiu bude nadväzovať odborný seminár na tému miestnych multiplexov, ktorý zorganizuje úrad po spracovaní verejnej diskusie.

Všetkým prispievateľom do verejnej diskusie vopred ďakujeme.

V Bratislave, 3 marca 2010

Ing. Ladislav Mikuš
predseda TÚ SR