Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Verejné diskusie o lokálnom DVB-T a na tému digitálna dividenda

Verejná diskusia o lokálnom digitálnom TV vysielaní 

     Plán terestriálneho digitálneho televízneho a rozhlasového vysielania v Európe, Afrike a časti Ázie vytvorený podpísaním tzv. Dohody Ženeva 2006 (GE06). 
     Tento dokument obsahuje základné pridelenie parametrov pre vysielače veľkých výkonov v pásmach VHF a UHF pre plne digitálnu éru terestriálneho televízneho a rozhlasového vysielania. Táto dohoda tiež stanovuje rok 2015 ako termín ukončenia ochrany súčasného analógového TV vysielania v pásme UHF, pričom Slovenská republika prevzala záväzok Európskej únie tento proces ukončiť do roku 2012. 
     Dohoda Ženeva 2006 necháva priestor na poskytovanie ďalších služieb v tzv. “bielych miestach“. Tento „voľný“ frekvenčný priestor je primárne určený pre rozhlasovú službu, preto je celkom prirodzené, že jedným z hlavných kandidátov na využitie „voľných“ frekvencií je lokálne digitálne televízne terestriálne vysielanie (lokálne DVB-T). 
     Problematiku lokálneho digitálneho televízneho terestriálneho vysielania rieši zákon č. 220/2007 o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o digitálnom vysielaní“), ktorý lokálne DVB-T definuje ako „miestny multiplex“. 
     Problematika miestnych multiplexov je veľmi náročná, nadväzuje na úspešné spustenie celoplošného terestriálneho digitálneho televízneho vysielania. 
     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) problematiku miestnych multiplexov intenzívne sleduje. Pri riešení tejto problematiky úrad mieni zohľadniť aj stanoviská a názory odbornej verejnosti, preto v snahe vytvoriť čo možno najširšiu názorovú platformu vyhlasuje úrad verejnú diskusiu k problematike lokálneho terestriálneho digitálneho televízneho vysielania predložením nasledujúcich otázok: 
 
Otázky pre verejnú diskusiu: 
 

 1. Považujete spustenie lokálneho digitálneho televízneho terestriálneho vysielania za vhodné až po ukončení zavádzania pravidelného celoplošného terestriálneho digitálneho televízneho vysielania? Ak áno, v akom časovom odstupe, resp. po spustení koľkých vrstiev (MUXov)? Ak nie, uveďte prečo a navrhnite iný časový harmonogram spustenia lokálneho terestriálneho digitálneho televízneho vysielania. 
 2. Koľko miestnych multiplexov považujete za postačujúci počet pre lokálne terestriálne digitálne televízne vysielanie v jednej lokalite? Postačuje pre každú lokalitu jeden terestriálny multiplex, alebo bude potrebné uvažovať s viacerými? 
 3. Považujete za potrebné prideľovať frekvencie pre miestne multiplexy výberovým konaním? 
 4. V prípade výberového konania, ktoré kritéria podľa § 19 zákona o digitálnom vysielaní považujete za relevantné pre výberové konanie pre miestne multiplexy? 
 5. Aké ďalšie kritéria považujete za dôležité pre výberové konanie na miestne multiplexy? 
 6. Uveďte ďalšie Vaše postrehy a návrhy.  

 
     Vážení účastníci tejto verejnej diskusie, pokiaľ ste sa rozhodli prispieť svojim názorom, dovoľujeme si vás požiadať, aby vaše príspevky boli vecné, pokiaľ možno s jasnou a konkrétnou formuláciou textu a s príslušným odôvodnením. 
     Vaše príspevky môžete v elektronickej forme zasielať do 8. apríla 2010 s označením „Miestne multiplexy – verejná diskusia“ na adresu roman.vavro@teleoff.gov.sk, alebo v rovnakom termíne písomne na adresu: Telekomunikačný úrad SR, Továrenská 7, P.O. Box 18, 810 06 Bratislava 16. 
     Táto verejná diskusia slúži predovšetkým k získaniu názorov – vytvoreniu názorovej platformy. 
     Výsledkom celého procesu bude spracovanie získaných návrhov pre ďalší postup úradu pri prideľovaní terestriálnych prevádzkových povolení pre lokálne terestriálne digitálne televízne vysielanie. 
     Na verejnú diskusiu bude nadväzovať odborný seminár na tému miestnych multiplexov, ktorý zorganizuje úrad po spracovaní verejnej diskusie. 

Všetkým prispievateľom do verejnej diskusie vopred ďakujeme. 
 
V Bratislave, 3 marca 2010 
 
Ing. Ladislav Mikuš 
predseda TÚ SR

Verejná diskusia na tému digitálna dividenda

Prechod na digitálne televízne a rozhlasové digitálne vysielanie a digitálna dividenda. 
 
Prechod z terestriálneho analógového televízneho vysielania na terestriálne digitálne televízne vysielanie (DVB-T) sa tyká frekvenčných pásem 174 − 230 MHz (tzv. III. TV pásmo, alebo VHF pásmo) a 470−862 MHz (tzv. IV. a V. TV pásmo, alebo UHF pásmo). 
Tieto pásma boli doteraz na primárnej báze vyhradené hlavne pre rozhlasovú službu - analógové terestriálne televízne vysielanie. Počiatočný frekvenčný plán pre televízne vysielanie v európskych krajinách bol zostavený a podpísaný v Štokholme v roku1961. 
V pásmach VHF a UHF rozhlasová služba nemá exkluzívne postavenie, môžu byť zdieľaná spolu s inými primárnymi službami ako sú: 

 • pevná služba, 
 • mobilná služba, 
 • rádionavigačná služba, 
 • rádioastronomická služba, 
 • satelitná rozhlasová služba. 

 
Plán terestriálneho digitálneho televízneho a rozhlasového vysielania v Európe, Afrike a časti Ázie vytvorila tzv. Dohoda Ženeva 2006, označovaná tiež ako GE-06. Tento dokument obsahuje základné pridelenie pre vysielače veľkých výkonov pre plne digitálnu éru terestriálneho televízneho a rozhlasového vysielania. Dohoda tiež stanovuje termín ukončenia ochrany súčasného analógového vysielania (rok 2015 pre pásmo UHF a rok 2020 pre pásmo VHF) a podmienky pre využitie plánovaných frekvenčných pridelení pre iné ako televíznu a rozhlasovú službu. Európska komisia odporučila všetkým členským krajinám, vrátane Slovenskej republiky, ukončiť analógového terestriálneho TV vysielania do roku 2012. 
V súvislosti s prechodom na DVB-T, ktoré pre prenos rovnakého rozsahu televíznych programov potrebuje podstatne menšie množstvo frekvencií - kanálov ako súčasné analógové televízne vysielanie vznikne tzv. digitálna dividenda. 
Digitálna dividenda – je úspora frekvenčného spektra, ktorá vznikne prechodom z analógového spôsobu šírenia TV vysielania (ATV) na digitálny spôsob šírenia TV vysielania (DTV). Samotná úspora spočíva v tom, že pre rovnaký, ale dokonca aj väčší rozsah programovej ponuky (TV programov) je potrebná podstatne menšia časť frekvenčného spektra. 
Zatiaľ čo jeden TV program vysielaný v ATV v pásme UHF potrebuje jeden frekvenčný kanál so šírkou 8 MHz, rovnakú šírku frekvenčného kanála v DTV je možné použiť pre 5 a viac TV programov. 
Vzhľadom k svojej šírke a vlastnostiam šírenia je kľúčovým predmetom záujmu hlavne UHF pásmo. Z pohľadu správy frekvenčného spektra je cieľom celého procesu digitalizácie vysielania efektívnejšie využitie frekvenčného spektra, predovšetkým vo frekvenčnom pásme 470 až 862 MHz. 
 
V rámci Európskeho spoločenstva je Európskou komisiou navrhovaný jednotný postup pri využití UHF pásma a digitálnej dividendy. 
Problematika riešenia digitálnej dividendy (DD) v rámci Európskej únie vychádza z mandátu z 15. mítingu ECC v Nikózii. Správa CEPT k mandátu EU z technického pohľadu k možnosti harmonizácie digitálnej dividendy o.i. podrobne študuje: 

 • možnosť na úrovni EÚ harmonizovať subpásmo pre multimediálne(MM) aplikácie s min. dopadom na plán GE – 06, 
 • možnosť harmonizovať subpásmo pre mobilné komunikačné aplikácie IMT (vrátane up- linku) s minimálnym dopadom na plán GE–06 a s výhľadom na využitie takýchto služieb naprieč Európou, 
 • možnosť pridania nových (budúcich) služieb do neharmonizovanej časti frekvenčného spektra digitálnej dividendy (ako sú „white spots - biele body“ medzi jednotlivými frekvenčnými vyhradeniami (allotmentami)), 
 • predbežné scenáre postupného zavádzania digitálnej dividendy v IV. a V. TV pásme – pásme UHF a špeciálne možnosti vytvorenia harmonizovaných frekvenčných úsekov, ktoré môžu byť implementované na úrovni EÚ. 

 
Optimalizácia využívania DD na úrovni Európskej únie má prispieť k:  

 • uvoľneniu časti frekvenčného spektra pre podporu zavedenia nových služieb, 
 • väčšiu flexibilitu pri správe obmedzeného zdroja - frekvenčného spektra a tým jeho efektívnejšie využívanie,  
 • posilnenie medzinárodných trhov pre potencionálne masové trhy a pre zariadenia, ktoré budú prevádzkované na uvoľnených frekvenciách. 

Európska komisia v rámci tohto mandátu uložila svojim pracovným komisiám vypracovať technické kritéria týkajúce sa harmonizačných možností pre DD tak, aby jej využitie bolo podľa možnosti v celoeurópskom priestore. Závery tohto mandátu by mali vytvoriť technický základ v európskom procese získavania DD, t.j. maximálnu časť z uvoľneného frekvenčného spektra, ktoré vznikne prechodom z ATV na DTV. Mali by taktiež viesť ku koordinovanému prístupu na úrovni EU tak, aby zaistili väčšiu flexibilitu v prístupe k frekvenčnému spektru a jeho efektívnejšie využitie. 
Európska komisia je toho názoru, že len takýmto postupom bude frekvenčné spektrum efektívne usporiadané a bude môcť byť dosiahnutá digitálna dividenda v maximálnom možnom rozsahu. 
Tá potom má umožniť uspokojenie rýchlo rastúcich požiadaviek ďalších potenciálnych uchádzačov vrátane služieb alokovaných v tomto pásme na sekundárnej báze a to ako existujúce aplikácie – predovšetkým PMSE (Program Making and Special Events) – jedná sa hlavne o bezdrôtové pripojenie pre kamery a mikrofóny, PWMS (Professional Wireless Microphones Systems) – profesionálne aplikácie pre pripojenie bezdrôtových mikrofónov, tak aj aplikácie, ktoré sa o umiestnenie v tomto pásme uchádzajú - Public Protection and Disaster Relief (PPDR), prístupové zariadenia typu Wi-Fi karty v prenosných počítačoch a pevné zariadenia typu Wireless Broadband Internet Access. Ich použitie by takto organizované spektrum umožnilo v ochranných intervaloch medzi rozhlasovou službou a IMT ako aj v ochranných intervaloch medzi FDD a TDD systémami mobilnej komunikácie, prípadne v 8 MHz segmentoch neharmonizovanej časti spektra označovaných ako WHITE SPOTS. 

Do úvahy pre využitie v „bielom priestore“ prichádzajú do úvahy ďalšie aplikácie: 

 • domáca multimediálna distribúcia 
 • WLAN siete 
 • školské, individuálne siete 
 • diaľkový monitoring pacientov a starostlivosť o prestarnutých 
 • Gaming 
 • sledovanie ľudí, zvierat 
 • priemyselná automatizácia a riadenie 
 • domáca automatizácia a riadenie 
 • zabezpečovacie systémy domov, veľkých plôch, spoločenstiev, škôl 
 • verejná bezpečnosť 
 • miestne doplnenie pokrytia pre digitálne vysielacie siete- napr. DTT a DAB 

 
Problematikou využitia DD sa zaoberala na svojom rokovaní aj Svetová rádiokomunikačná konferencia WRC-07. Na tejto konferencii boli prijaté závery, ktoré schválili primárnu koalokáciu v Regione 1 v hornej časti UHF pásma (790-862 MHz) pre mobilné služby s identifikáciou IMT (International Mobile Telecommunications). Táto zmena nadobudne účinnosť 15. júna 2015. Takáto implementácia však nebude môcť žiadať ochranu pred stanicami rozhlasovej služby prevádzkovanými v súlade GE-06 a ani im nebudú môcť spôsobovať neakceptovateľné rušenie. Toto pravidlo sa týka všetkých služieb, ktoré v danom frekvenčnom pásme už boli na primárnej báze alokované na GE-06 pred WRC-07. 
 
Ako by malo byť využité rádiové spektrum, ktoré sa vďaka digitalizácii terestriálneho televízneho vysielania môže stať dostupným aj pre iné služby a ako zhodnotiť takto vzniknutú digitálnu dividendu, sa stáva predmetom diskusie vo všetkých krajinách, ktoré k digitalizácii terestriálneho televízneho vysielania pristupujú. 
 
Nadväzujúc na vyššie uvedené a v snahe vytvoriť čo možno najširšiu názorovú platformu zahŕňajúcu všetkých používateľov frekvenčného spektra vyhlasuje Telekomunikačný úradu SR verejnú diskusiu k tejto problematike predložením nasledujúcich otázok: 
 

 1. Považujete po zavedení terestriálneho digitálneho televízneho vysielania (DVB-T) pásmo 470−862 MHz za vhodné pre šírenie aj ďalších aplikácií? Ak áno, akých a za akých podmienok? 
 2. Považujete závery WRC-07, ktoré časť pásma UHF( pásmo 790 - 862 MHz) prideľujú po roku 2015 pre širokopásmové mobilné siete, za potrebné aplikovať aj v Slovenskej republike a v akom časovom horizonte? 
 3. Koľko vrstiev (multiplexov) bude podľa Vášho názoru, Slovenská republika potrebovať pre potreby uspokojenia slovenského mediálneho trhu? Uveďte prosím aj dôvody. 
 4. Podporujete vytvorenie siete (jednej alebo viacerých) so špecifickou technológiou pre príjem mobilných multimédií alebo ste názoru, že bude postačovať možnosť príjmu DVB-T na mobilných termináloch? Aké dôvody sú podľa Vás rozhodujúce pre čo najrýchlejšie (alebo naopak pre čo najneskoršie) vytvorenie siete pre mobilné televízne vysielanie? 
 5. V akom časovom horizonte považuje za potrebné vytvoriť sieť pre mobilné multimediálne služby? 
 6. Myslíte si, že po zavedení pravidelného DVB-T a ukončení ATV vznikne priestor na vytvorenie DD vo väčšom rozsahu ako je 72 MHz (pásmo 790 – 862 MHz)? 
 7. Považujete za potrebné nahradiť takto uvoľnenú časť frekvenčného spektra v pásme UHF vytvorením nového multiplexu pre potreby terestriálneho digitálneho televízneho vysielania? 
 8. Považuje za potrebné vytvoriť pracovnú skupinu pre preskúmanie využitia digitálnej dividendy v Slovenskej republike? Kto podľa vášho názoru by mal byť členom takejto pracovnej skupiny? 
 9. Uveďte ďalšie Vaše postrehy a návrhy. 

 
 
Vážení účastníci tejto verejnej diskusie, pokiaľ ste sa rozhodli prispieť svojim názorom, dovoľujeme si vás požiadať, aby vaše príspevky boli vecné, pokiaľ možno s jasnou a konkrétnou formuláciou textu a s príslušným odôvodnením. 
 
Vaše príspevky môžete v elektronickej forme zasielať do 3. apríla 2009 s označením „Digitálna dividenda – verejná diskusia“ na adresu roman.vavro@teleoff.gov.sk, alebo v rovnakom termíne písomne na adresu – Telekomunikačný úrad SR, Továrenská 7, P.O. Box 18, 810 06 Bratislava 16. 
 
Táto verejná diskusia nie je vedená v zmysle zákona č. 610/2003 Z.z. v znení neskorších zmien, ale slúži predovšetkým k získaniu názorov – vytvoreniu názorovej platformy. 
 
Výsledkom celého procesu bude spracovanie získaných návrhov a variantov využitia DD. 
 
Všetkým prispievateľom do tejto verejnej diskusie vopred ďakujeme. 
 
 
 
V Bratislave 3. marca 2009 

Ing. Ladislav Mikuš 
predseda TÚ SR 

Závery z verejnej diskusie k digitálnej dividende