Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Výberové konania

 

Postup výberového konania je popísaný v zákone č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v § 41:

 1. Ak úrad v pláne využívania frekvenčného spektra obmedzí počet práv na používanie frekvencií, vyhlási výberové konanie na pridelenie frekvencií. Výberové konanie sa uskutočňuje formou elektronickej aukcie (ďalej len „aukcia“) alebo bez aukcie.
 2. Podmienky výberového konania určí úrad v súlade so zásadou objektívnosti a transparentnosti a zásadami a princípmi podľa § 7 a v súlade s cieľmi podľa § 1, s cieľom podpory rozvoja hospodárskej súťaže, ako aj s cieľom
  • podpory pokrytia,
  • zabezpečenia požadovanej kvality služby,
  • podpory efektívneho využívania frekvenčného spektra s prihliadnutím na podmienky spojené s právami na využívanie frekvenčného spektra a výšku administratívnych úhrad,
  • podpory inovácií a rozvoja podnikateľskej činnosti.
 3. Pri určení podmienok výberového konania úrad zdôvodní ciele, ktoré sleduje výberovým konaním a prihliada na podmienky a požiadavky podľa § 5 ods. 1 písm. l) až n) a § 32.
 4. Úrad pred vyhlásením výberového konania vykoná verejnú konzultáciu, ktorá bude obsahovať aj navrhované podmienky výberového konania. Pred zverejním výzvy na predkladanie ponúk do výberového konania zverejní na svojom webovom sídle odôvodnenie formy výberového konania, ktorú sa rozhodol použiť v dotknutom výberovom konaní. Úrad tiež zverejní výsledky posúdenia konkurenčnej, technickej a hospodárskej situácie na trhu, podmienky spojené s právami na využívanie frekvenčného spektra a zváži možnosť využitia postupu podľa § 37, ak sú pre to splnené podmienky.
 5. Úrad začne výberové konanie zverejnením výzvy na predloženie ponúk, v ktorej uvedie
  • formu výberového konania,
  • ciele výberového konania spolu s ich odôvodnením,
  • frekvencie, frekvenčné bloky alebo frekvenčné pásmo, ktoré sú predmetom výberového konania,
  • účel použitia, podmienky a zásady na optimálne používanie frekvencií,
  • hodnotiace kritériá; ak sa uskutočňuje aukcia, jediným hodnotiacim kritériom je výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií,
  • termín, do ktorého sa musí predložiť ponuka,
  • požiadavky na obsah predkladaných podkladov do výberového konania, aby bola zabezpečená porovnateľnosť ponúk,
  • výšku jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií ako očakávanú najnižšiu ponuku, ak ide o výberové konanie bez aukcie, alebo ako najnižšie podanie, ak ide o výberové konanie s aukciou; toto podanie sa považuje za ponuku,
  • výšku a podmienky zloženia peňažnej zábezpeky alebo vystavenia bankovej záruky, ak sa vyžaduje,
  • ďalšie podklady na výberové konanie, ak je to potrebné,
  • aukčný poriadok obsahujúci pravidlá aukcie, ak sa uskutočňuje aukcia,
  • všeobecné kritériá podľa § 42 ods. 4, na základe ktorých sa predlžuje dĺžka trvania práv na využívanie frekvenčného spektra,
  • predpokladaný časový harmonogram výberového konania.
 6. Vo výzve môže úrad požadovať od účastníka výberového konania informácie, ktorými preukáže svoju schopnosť splniť podmienky a záväzky spojené s účasťou vo výberovom konaní podľa odseku 5.
 7. Ponuka predložená do výberového konania sa považuje za žiadosť o vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií. Úrad preruší konanie o žiadosti o vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií až do ukončenia výberového konania.
 8. Úrad zverejní výzvu na predloženie ponúk vo vestníku, na titulnej stránke svojho webového sídla a oznam o zverejnení výzvy zverejní v jednom celoštátnom denníku periodickej tlače v Slovenskej republike. Úrad zruší výberové konanie, ak v lehote na podanie ponuky uvedenej vo výzve nebola predložená ani jedna ponuka. Úrad je oprávnený zrušiť alebo dočasne zastaviť výberové konanie, ak sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých sa výberové konanie vyhlásilo. Úrad je povinný bezodkladne oznámiť všetkým uchádzačom zrušenie alebo dočasné zastavenie výberového konania s uvedením dôvodu zrušenia alebo dočasného zastavenia. Ak tak úrad urobí, vráti účastníkom výberového konania bez zbytočného odkladu zloženú peňažnú zábezpeku. Ak bolo výberové konanie len dočasne zastavené, vo výberovom konaní sa pokračuje po opätovnom vložení zábezpeky.
 9. Na posúdenie predložených ponúk úrad zriadi výberovú komisiu, ktorá má najmenej päť členov. Členov výberovej komisie vymenúva predseda úradu; členom výberovej komisie môže byť iba osoba bezúhonná a odborne spôsobilá. Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov; to neplatí, ak ide o štátneho zamestnanca. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.76) Údaje podľa piatej vety úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov. Za odborne spôsobilú osobu sa považuje osoba, ktorá má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa právnického, ekonomického alebo technického smeru so zameraním na elektronické komunikácie a prax v odbore najmenej päť rokov. Členom výberovej komisie nesmie byť osoba,
  • ktorá je v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu k niektorému účastníkovi výberového konania alebo jeho zástupcovi,
  • ktorá je spoločníkom, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, alebo kontrolného, alebo dozorného orgánu niektorého z účastníkov výberového konania alebo jeho zástupcu,
  • ktorá je blízkou osobou77) spoločníka, štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, člena kontrolného alebo dozorného orgánu, alebo vedúceho zamestnanca niektorého účastníka výberového konania alebo jeho zástupcu,
  • o ktorej so zreteľom na jej pomer k veci, k niektorému z účastníkov výberového konania alebo k jeho zástupcovi možno mať pochybnosť o jej nezaujatosti.
 10. Osoba, ktorá má byť vymenovaná za člena výberovej komisie, poskytne predsedovi úradu písomné čestné vyhlásenie o tom, že spĺňa podmienky ustanovené v odseku 9. Ak po začatí výberového konania člen výberovej komisie prestane spĺňať podmienky ustanovené v odseku 9, je povinný bezodkladne o tom upovedomiť predsedu úradu a až do svojho odvolania sa nezúčastňovať na činnosti výberovej komisie. Predseda úradu vymenuje za člena výberovej komisie inú osobu, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v odseku 9, a poskytne o tom písomné čestné vyhlásenie.
 11. Z dôvodu zabránenia zmarenia účelu výberového konania úrad neposkytuje informácie o priebehu výberového konania ani o predložených ponukách od vyhlásenia výzvy podľa odseku 5 až do jeho ukončenia.
 12. Výberová komisia vylúči z výberového konania predkladateľa ponuky, ak jeho ponuka nespĺňa požiadavky uvedené vo výzve alebo ktorému úrad podľa § 44 ods. 9 písm. a) až d) v posledných troch rokoch zrušil individuálne povolenie na používanie frekvencií alebo odobral pridelenú frekvenciu.
 13. Účastníkom výberového konania je predkladateľ ponuky, ktorého výberová komisia nevylúčila z výberového konania podľa odseku 12.
 14. Na ponuku podanú po uplynutí určeného termínu úrad neprihliada a vráti ju predkladateľovi ponuky neotvorenú. Po uplynutí určeného termínu nemožno ponuku doplniť ani zmeniť. Za zmenu alebo doplnenie ponuky sa nepovažuje navyšovanie výšky jednorazovej úhrady ponúkanej účastníkom výberového konania, ak ide o výberové konanie s aukciou.
 15.  Ak sa uskutočňuje výberové konanie s aukciou, úrad pozve účastníkov výberového konania do aukcie. Úrad vylúči z aukcie účastníka výberového konania, ak svojím konaním porušuje aukčný poriadok podľa odseku 5 písm. k).
 16. Ak sa uskutočňuje výberové konanie bez aukcie, výberová komisia vyhodnotí ponuky podľa kritérií uvedených vo výzve na predloženie ponúk do výberového konania a určí poradie účastníkov výberového konania, o čom vyhotoví správu.
 17. Výberové konanie bez aukcie je ukončené určením poradia účastníkov výberového konania podľa odseku 16. Výberové konanie s aukciou je ukončené určením úspešných účastníkov výberového konania v aukcii. Úrad je pri prideľovaní frekvencií viazaný poradím určeným výberovou komisiou alebo výsledkom aukcie. Za neúspešných účastníkov výberového konania sa považujú účastníci výberového konania, ktorí sa umiestnili na miestach, na ktorých sa frekvencie nepridelia. Neúspešným účastníkom výberového konania a vylúčeným účastníkom výberového konania úrad konanie o ich žiadosti zastaví s uvedením dôvodov. Správa o priebehu a výsledku výberového konania je podkladom na pokračovanie v konaní o pridelení frekvencií úspešnému účastníkovi výberového konania.
 18. Úspešnému účastníkovi výberového konania úrad vydá rozhodnutie o pridelení frekvencií najneskôr do šiestich týždňov odo dňa ukončenia výberového konania. Toto rozhodnutie neoprávňuje úspešného účastníka používať frekvencie. Pred začatím používania pridelených frekvencií je úspešný účastník výberového konania povinný požiadať úrad o vydanie rozhodnutia o určení podmienok, za ktorých je možné frekvencie používať.
 19. Ak úspešný účastník výberového konania bez aukcie vezme svoju žiadosť späť pred vydaním rozhodnutia o pridelení frekvencií alebo sa pridelenia frekvencií vzdá, alebo úrad rozhodnutie o pridelení frekvencií zruší, pretože nebola uhradená jednorazová úhrada za pridelenie frekvencií v lehote splatnosti, úrad začne konanie vo veci pridelenia frekvencií s ďalším účastníkom výberového konania podľa poradia určeného výberovou komisiou. Úspešný účastník výberového konania preberá na seba záväzky, ktoré uviedol v ponuke.
 20. Peňažná zábezpeka zložená účastníkom výberového konania sa úspešnému účastníkovi výberového konania započítava do výšky jednorazovej úhrady za pridelené frekvencie. Neúspešnému účastníkovi výberového konania sa peňažná zábezpeka bez zbytočného odkladu vráti po zastavení konania o jeho žiadosti. Peňažná zábezpeka zložená účastníkom výberového konania prepadá štátu, ak účastník výberového konania svojím konaním spôsobil zmarenie účelu alebo priebehu aukcie; rovnako musí byť podmienené aj plnenie z bankovej záruky.
 21. Úrad môže poveriť technickým zabezpečením aukcie tretiu osobu.
 22. Ustanovenia o výberovom konaní sa nevzťahujú na prideľovanie frekvencií na rozhlasové analógové pozemské vysielanie.