Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Odôvodnenie formy výberového konania (10 GHz)

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“) ako národný regulátor a cenový orgán v oblasti elektronických komunikácií podľa § 6 ods. 1 písm. b), ods. 3 písm. a), § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“) zverejňuje podľa § 33 ods. 1, 2 až 4 zákona o elektronických komunikáciách výzvu na predloženie ponúk.

 
Predmet výberových konaní:
Vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 10150-10650 MHz v jednotlivých okresoch.
 
Forma výberových konaní:
Výberové konania sa uskutočnia formou elektronickej aukcie.

Odôvodnenie formy výberového konania:

Prideľovanie frekvencií formou elektronickej aukcie je na základe informácií z realizovaných výberových konaní uskutočnených v krajinách Európskej únie považovaný za spôsob podporujúci transparentnosť, efektívnosť a nediskrimináciu v rámci otvoreného prístupu k frekvenčnému spektru v členských krajinách Európskej únie. Úrad sa s uvedeným stotožňuje, a z toho dôvodu sa rozhodol realizovať pridelenie frekvencií formou elektronickej aukcie.


Vzhľadom na existujúci stav hospodárskej súťaže na vnútornom trhu s elektronickými komunikačnými službami, úrad pri špecifikovaní podmienok týchto výberových konaní postupoval tak, aby podmienky výberových konaní viedli k podpore hospodárskej súťaže v súlade s rozhodnutím č. 243/2012/EU a efektívnemu, ekonomicky nenáročnému prideleniu frekvenčného spektra.


Úrad po dôkladnom zvažovaní a náročnom rozhodovaní dospel k názoru, že pre naplnenie cieľov týchto výberových konaní je najvhodnejšia elektronická aukcia. Elektronická aukcia bude vykonaná vo formáte, ktorý umožňuje predkladať ponuky v reálnom čase na konkrétny frekvenčný blok, čo účastníkom poskytuje flexibilitu a transparentnosť výberového konania.