Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Odôvodnenie formy výberového konania - 1800 MHz

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“) ako národný regulátor a cenový orgán v oblasti elektronických komunikácií podľa § 6 ods. 1 písm. b), ods. 3 písm. a), § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách plánuje zverejniť podľa § 33 ods. 1, 2 a 4 zákona o elektronických komunikáciách výzvu na predloženie ponúk. Pred začatím výberového konania úrad zverejní na svojom webovom sídle odôvodnenie formy výberového konania.
 

Predmet výberového konania:
Vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 1800 MHz.

Forma výberového konania:
Výberové konanie sa uskutoční formou elektronickej aukcie.

Odôvodnenie formy výberového konania:

     Prideľovanie frekvencií formou elektronickej aukcie je na základe informácií z realizovaných výberových konaní uskutočnených v krajinách Európskej únie považovaný za spôsob podporujúci transparentnosť, efektívnosť a nediskrimináciu v rámci otvoreného prístupu k frekvenčnému spektru v členských krajinách Európskej únie. Úrad sa s uvedeným stotožňuje, a z toho dôvodu sa rozhodol realizovať pridelenie frekvencií formou elektronickej aukcie.

     Vzhľadom na existujúci stav hospodárskej súťaže na vnútornom trhu s elektronickými komunikačnými službami, úrad pri špecifikovaní podmienok tohto výberového konania postupoval tak, aby podmienky výberového konania viedli k podpore hospodárskej súťaže v súlade s rozhodnutím č. 243/2012/EU a efektívnemu, ekonomicky nenáročnému prideleniu frekvenčného spektra.

     Úrad po dôkladnom posúdení dospel k názoru, že pre naplnenie cieľov tohto výberového konania je najvhodnejšia elektronická aukcia, ktorá bude realizovaná vo formáte klasickej SMRA (simultaneous multiple round auction). Tento formát umožňuje predkladať ponuky v reálnom čase na konkrétne frekvenčné úseky v jednotlivých aukčných kolách, čo účastníkom poskytuje flexibilitu a zabezpečuje transparentnosť výberového konania.