Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Návrh na mimosúdne riešenie sporu

Účastník, ktorý nie je spotrebiteľom (fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba) a nesúhlasí s výsledkom vybavenia reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia podnikom poskytujúcim služby, môže podľa § 127 zákona o elektronických komunikáciách podať na úrad návrh na mimosúdne riešenie sporu.

Úrad rieši len spory, ktoré sa týkajú kvality a ceny elektronických komunikačných služieb. Úrad však nenahrádza činnosť súdu, nerozhoduje a nevydáva rozhodnutie.

Návrh musí obsahovať:

1. meno, priezvisko a adresu na doručovanie alebo aj adresu elektronickej pošty a telefonický kontakt, ak je účastníkom fyzická osoba,

2. obchodné meno, právnu formu, sídlo, identifikačné číslo organizácie a telefonický kontakt, ak je účastníkom právnická osoba,

3. názov a sídlo podniku, proti ktorému návrh smeruje,

4. predmet sporu,

5. odôvodnenie nesúhlasu s výsledkami reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia,

6. návrh riešenia sporu.

Je potrebné, aby účastník priložil k návrhu doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

Návrh na mimosúdne riešenie sporu je možné podať prostredníctvom návrhu na mimosúdne riešenie sporu