Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informácie pre podnikateľov, korí chcú vykonávať telemarketing

Zoznam telefónnych čísel pre zamedzenie nevyžiadaných marketingových volaní

Úrad v zmysle § 116 ods. 7 a nasl. Zákona č. 452/2021 o elektronických komunikáciách od 1.11.2022 spustil Zoznam telefónnych čísel pre zamedzenie nevyžiadaných marketingových volaní (ďalej len „zoznam“). Ten je verejnosti prístupný na webovej stránke  www.nevyziadanevolania.sk. Pre jej správne fungovanie odporúčame použiť prehliadač Google Chrome.

Do tohto zoznamu je možné bezplatne zaregistrovať každé slovenské telefónne číslo za účelom vyjadrenia nesúhlasu s prijímaním marketingových volaní, pričom nie je rozhodujúce, či je telefónne číslo vedené na fyzickú alebo právnickú osobu. Užívateľ sa pri registrácii do zoznamu môže sám rozhodnúť, či zamedzí všetky marketingové volania na svoje telefónne číslo, alebo si vyberie len niektoré marketingové kategórie, ohľadne ktorých si neželá byť s ponukami telefonicky kontaktovaný. Ak užívateľ svoje číslo zaregistruje do zoznamu, je zakázané volanie na toto číslo za účelom priameho marketingu pre kategórie, ktoré zvolil.

Zoznam marketingových oblastí - Ilustračný obrázok

 

Ak teda máte zámer vykonávať priamy marketing prostredníctvom volaní, ste povinný zaregistrovať sa webovej stránke www.nevyziadanevolania.sk ako marketingový subjekt.

Následne je potrebné overovať si v tomto zozname čísla, na ktoré plánujete vykonávať priamy marketing prostredníctvom volaní. Na tejto webovej stránke je po registrácii k dispozícii jednoduchý návod, ako postupovať pri overovaní čísel, na ktoré plánujete vykonávať volania.

Overovanie čísel prostredníctvom webovej stránky je spoplatnené.

Predplatenie overení telefónnych čísel - Ilustračný obrázok

 

Kedy je možné uskutočniť marketingové volanie aj na číslo registrované v zozname?

Úrad dáva do pozornosti, že existuje niekoľko výnimiek, kedy je možné zavolať s marketingovou ponukou aj na telefónne číslo, ktoré je registrované v zozname.

1. V prípade, že ide o priamy marketing vlastných podobných tovarov a služieb subjektu, ktorý kontaktné údaje získal v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb.

Ak napríklad prevádzkujete e-shop, v ktorom nedávno zákazník nakúpil a uviedol svoje kontaktné údaje, môžete mu v rámci vášho e-shopu zavolať za účelom predstavenia ponuky podobných tovarov alebo služieb, napríklad doplnkového sortimentu. V takomto prípade nejde o porušenie a váš e-shop môže  tomuto zákazníkovi zavolať aj napriek tomu, že číslo uviedol v zozname. Zákazník má samozrejme možnosť toto volanie priamo počas telefonátu alebo aj inou formou namietať a Vy ako volajúci subjekt ste zo zákona povinný námietku preukázateľne potvrdiť a viac túto osobu telefonicky nekontaktovať a rešpektovať, že svoje číslo uviedla v zozname.

2. V prípade, že je osoba v zmluvnom vzťahu s konkrétnym subjektom.

Ak má napríklad konkrétna osoba uzatvorenú zmluvu s mobilným operátorom alebo bankou, môže takýto subjekt zavolať tejto osobe napriek tomu, že uviedla svoje číslo v zozname. Aj v tomto prípade platí, že toto volanie priamo počas telefonátu, alebo aj inou formou, je možné namietať a mobilný operátor je zo zákona povinný námietku preukázateľne potvrdiť a viac svojho zákazníka s marketingovou ponukou telefonicky nekontaktovať.

V prípade, že si účastník alebo užívateľ marketingovú komunikáciu vyslovene vyžiadal.

Napríklad ak máte cestovnú kanceláriu a niekto Vás požiadal o cenovú ponuku na zimnú dovolenku, môžete mu v rámci Vašej cestovnej kancelárie zavolať bez toho, aby ste si overovali, či telefónne číslo záujemcu je registrované v zozname.

 

Úrad vykonáva kontrolu dodržiavania ustanovení zákona o elektronických komunikáciách na základe podnetov, ako aj z vlastnej iniciatívy. V prípade, že si marketingové subjekty nebudú plniť zákonné povinnosti a nebudú sa pred volaním za účelom priameho marketingu riadiť týmto zoznamom a porušia pravidlá, úrad im v prípade preukázania porušenia povinnosti uloží pokutu od 200 eur do 5% z obratu za predchádzajúce účtovné obdobie.

 

Marketingová predvoľba (0)888

Podľa § 116 ods. 12 zákona o elektronických komunikáciách: „Osoba vykonávajúca priamy marketing prostredníctvom volania, automatických volacích a komunikačných systémov bez ľudského zásahu, telefaxu, služieb SMS alebo služieb MMS alebo osoba, ktorá získava predchádzajúci súhlas s volaním na účely priameho marketingu je povinná používať na účely priameho marketingu len čísla identifikované národným cieľovým kódom na tento účel v číslovacom pláne. Povinnosť podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na volania na účely priameho marketingu, ak sa vykonáva na zverejnené kontaktné údaje účastníka alebo užívateľa, ktorý je fyzickou osobou podnikateľom alebo právnickou osobou.“


Ak plánujete vykonávať priamy marketing, a teda ponúkať tovary alebo služby prostredníctvom telefonovania, SMS, MMS alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami (uvedenými vo  vyššie citovanom ustanovení), ste povinní používať len čísla začínajúce sa predvoľbou (0)888.

 

Kedy je možné uskutočniť marketingové volanie bez predvoľby (0)888?

Úrad dáva do pozornosti, že existuje niekoľko výnimiek, kedy osoba vykonávajúca priamy marketing nie je povinná predvoľbu (0)888 pri ponúkaní tovarov alebo služieb používať.

1. Ak sa vykonáva priamy marketing na zverejnené telefónne číslo fyzickej osoby podnikateľa (napr. živnostníka) alebo právnickej osoby (spoločnosti s ručením obmedzeným, akciovej spoločnosť atď.).

To znamená, že ak má podnikateľ alebo firma zverejnené svoje telefónne číslo, či už na svojej webovej stránke alebo iným spôsobom, subjekt vykonávajúci priamy marketing môže na uvedené číslo volať za účelom priameho marketingu s ponukou tovarov alebo služieb a nie je povinný používať predvoľbu (0)888.

2. Ak boli kontaktné údaje získané v súvislosti s predajom vlastných podobných tovarov alebo služieb, alebo ak je subjekt vykonávajúci priamy marketing s kontaktovaným zákazníkom v zmluvnom vzťahu.

Ak ste, napríklad, predali klientovi automobil na základe zmluvy, v ktorej sú uvedené jeho kontaktné údaje vrátane telefónneho čísla, a teda tieto kontaktné údaje boli získané v súvislosti s predajom automobilu, je možné klienta kontaktovať za účelom priameho marketingu s ponukou napríklad na predaj doplnkového sortimentu alebo rozšírenie služieb súvisiacich s predaným automobilom, pričom nie je potrebné použiť predvoľbu (0)888. Podmienkou uplatnenia tejto výnimky je teda existujúci zmluvný vzťah alebo preukázateľný doklad o poskytnutí podobných tovarov alebo služieb  zákazníkovi. Dôležité pre uplatnenie tejto výnimky je však naplnenie predpokladu, že ide o vlastné a podobné tovary a služby. Táto výnimka sa neuplatní v prípade, že budú ponúkané tovary a služby tretích strán (inej spoločnosti - nie vlastné) alebo tovary a služby druhovo odlišné (nie podobné).

3. Ak si osoba vyslovene vyžiadala marketingovú komunikáciu (napr. ponuku tovarov alebo služieb).

V tomto prípade je nevyhnutné, aby ste uvedené vedeli hodnoverne preukázať predložením vyžiadania marketingovej komunikácie od konkrétneho  záujemcu o tovary alebo služby. Ak vás teda niekto preukázateľne oslovil a požiadal napríklad o cenovú ponuku na výmenu plastových okien na jeho dome alebo o pravidelné informovanie o ponukách na last minute dovolenky, nie ste povinný použiť na komunikáciu číslo s predvoľbou (0)888.


Ak nie sú splnené vyššie uvedené podmienky na uplatnenie výnimky, všetci tí, ktorí vykonávajú priamy marketing spôsobom uvedeným v § 116 ods. 12 zákona o elektronických komunikáciách, sú povinní používať čísla s predvoľbou (0)888.

 

Kedy je možné zasielanie marketingových správ prostredníctvom elektronickej pošty, služby SMS alebo služby MMS bez predchádzajúceho súhlasu príjemcu?

Úrad dáva do pozornosti, že existuje niekoľko výnimiek, kedy osoba vykonávajúca priamy marketing môže zasielať správy s marketingovou ponukou prostredníctvom elektronickej pošty, služby SMS alebo služby MMS aj bez predchádzajúceho súhlasu príjemcu.

1. V prípade, že ide o priamy marketing vlastných podobných tovarov a služieb subjektu, ktorý od zákazníka získal kontaktné údaje na doručovanie elektronickej pošty, SMS alebo MMS správ v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb.

Ak napríklad prevádzkujete e-shop, v ktorom zákazník nakúpil a uviedol svoje kontaktné údaje na doručenie elektronickej pošty, SMS alebo MMS, môžete mu v rámci vášho e-shopu poslať e-mail, SMS alebo MMS správu za účelom predstavenia ponuky podobných tovarov alebo služieb, napríklad doplnkového sortimentu. Zákazník však musí mať možnosť takéto e-maily, SMS alebo MMS jednoducho a bezplatne kedykoľvek odmietnuť. Je zakázané zasielanie elektronickej pošty, z ktorej nie je známa totožnosť a adresa odosielateľa.

V tomto prípade platí výnimka, že subjekt vykonávajúci priamy marketing nie je povinný používať predvoľbu (0)888.

2. Ak sa vykonáva priamy marketing prostredníctvom elektronickej pošty, SMS alebo MMS správ zasielaných na zverejnené kontaktné údaje fyzickej osoby podnikateľa (napr. živnostníka) alebo právnickej osoby (spoločnosti s ručením obmedzeným, akciovej spoločnosť atď.).

To znamená, že ak má podnikateľ alebo firma zverejnené svoje telefónne číslo, či už na svojej webovej stránke alebo iným spôsobom, môžete na takto zverejnené kontaktné údaje poslať e-mail, SMS alebo MMS za účelom priameho marketingu s ponukou vašich tovarov alebo služieb.

Vy, ako subjekt vykonávajúci priamy marketing prostredníctvom SMS a MMS, ste v týchto prípadoch vždy povinný používať predvoľbu (0)888.

Príjemca musí mať možnosť takéto e-maily, SMS alebo MMS jednoducho a bezplatne kedykoľvek odmietnuť. Je zakázané zasielanie elektronickej pošty, z ktorej nie je známa totožnosť a adresa odosielateľa.