Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informácie pre verejnosť o nevyžiadanej komunikácii

Nevyžiadanou komunikáciou môže byť nevyžiadané volanie živej osoby, volanie prostredníctvom automatu, e-mail, SMS alebo MMS za účelom priameho marketingu. Priamym marketingom sa na účely zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“) rozumie akákoľvek forma prezentácie tovarov alebo služieb v písomnej forme alebo ústnej forme, zaslaná alebo prezentovaná prostredníctvom verejne dostupnej služby priamo jednému alebo viacerým účastníkom alebo užívateľom. 

Na účely priameho marketingu je dovolené používanie automatických volacích a komunikačných systémov bez ľudského zásahu, telefaxu, elektronickej pošty, služby SMS a služby MMS voči účastníkovi alebo užívateľovi len s jeho predchádzajúcim preukázateľným súhlasom získaným pred kontaktovaním účastníka alebo užívateľa. Účastník alebo užívateľ môže kedykoľvek predchádzajúci súhlas odvolať alebo namietnuť volanie za účelom priameho marketingu alebo získania súhlasu.

Zoznam telefónnych čísel pre zamedzenie nevyžiadaných marketingových volaní

Úrad v zmysle § 116 ods. 7 a nasl. zákona o elektronických komunikáciách od 1.11.2022 zaviedol Zoznam telefónnych čísel pre zamedzenie nevyžiadaných marketingových volaní (ďalej len „zoznam“). Ten je verejnosti dostupný na webovej stránke www.nevyziadanevolania.sk. Pre jej správne fungovanie odporúčame použiť prehliadač Google Chrome.

Do tohto zoznamu je možné bezplatne zaregistrovať každé slovenské telefónne číslo za účelom vyjadrenia nesúhlasu s prijímaním marketingových volaní, pričom nie je rozhodujúce, či je telefónne číslo vedené na fyzickú alebo právnickú osobu. Užívateľ sa pri registrácii do zoznamu môže sám rozhodnúť, či zamedzí všetky marketingové volania na svoje telefónne číslo, alebo si vyberie len niektoré marketingové kategórie, ohľadne ktorých si neželá byť s ponukami telefonicky kontaktovaný.

Zoznam marketingových oblastí - Ilustračný obrázok

 

Ak užívateľ svoje číslo zaregistruje do zoznamu, je zakázané volanie na toto číslo za účelom priameho marketingu pre kategórie, ktoré zvolil. Na druhej strane, každý, kto má zámer vykonávať priamy marketing prostredníctvom volaní, je povinný zaregistrovať sa na webovej stránke www.nevyziadanevolania.sk ako marketingový subjekt. Následne je marketingový subjekt povinný overovať si v tomto zozname čísla, na ktoré plánuje vykonávať priamy marketing prostredníctvom volaní.

Úrad upozorňuje, že zaregistrovanie telefónneho čísla do zoznamu neznamená automaticky blokovanie hovorov v pravom slova zmysle, tzn. úrad nie je kompetentný zabezpečiť, aby marketingové subjekty nekontaktovali číslo uvedené v zozname a aby hovory boli blokované automaticky. Ak však užívateľ zadal svoje číslo do zoznamu a napriek tomu bude na toto číslo realizované volanie za účelom priameho marketingu, má možnosť podať podnet prostredníctvom webovej stránky www.nevyziadanevolania.sk (resp. e-mailom na podnety@teleoff.gov.sk). Úrad tento podnet prešetrí a v prípade zisteného nedostatku uloží sankciu.

 

Kedy je možné uskutočniť marketingové volanie aj na číslo registrované v zozname?

Úrad dáva verejnosti do pozornosti, že existuje niekoľko výnimiek, kedy je možné zavolať s marketingovou ponukou aj na telefónne číslo, ktoré je registrované v zozname.

1. V prípade ak ide o priamy marketing vlastných podobných tovarov a služieb subjektu, ktorý kontaktné údaje získal v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb.

Ak bude volať napríklad zástupca e-shopu, v ktorom nedávno zákazník nakúpil a uviedol svoje kontaktné údaje, e-shop mu môže zavolať za účelom predstavenia ponuky podobných tovarov alebo služieb, napríklad doplnkového sortimentu. V takomto prípade nejde o porušenie a e-shop môže  svojmu zákazníkovi zavolať aj napriek tomu, že číslo uviedol v zozname. Zákazník má samozrejme možnosť toto volanie priamo počas telefonátu alebo aj inou formou namietať a volajúci subjekt je zo zákona povinný námietku preukázateľne potvrdiť a viac túto osobu telefonicky nekontaktovať a rešpektovať, že svoje číslo uviedla z zozname.

2. V prípade, že je osoba v zmluvnom vzťahu s konkrétnym subjektom.

Ak má napríklad konkrétna osoba uzatvorenú zmluvu s mobilným operátorom, môže mobilný operátor tejto osobe zavolať napriek tomu, že uviedla svoje číslo v zozname. Aj v tomto prípade platí, že toto volanie priamo počas telefonátu, alebo aj inou formou je možné namietať a mobilný operátor je zo zákona povinný námietku preukázateľne potvrdiť a viac svojho zákazníka telefonicky s marketingovou ponukou nekontaktovať.

3. V prípade, že si účastník alebo užívateľ marketingovú komunikáciu vyslovene vyžiadal.

Napríklad, ak niekto požiadal cestovnú kanceláriu o cenovú ponuku na zimnú dovolenku, môže mu cestovná kancelária zavolať bez toho, aby si overovala, či telefónne číslo záujemcu je registrované v zozname.

 

Marketingová predvoľba (0)888

Podľa § 116 ods. 12 zákona o elektronických komunikáciách: „Osoba vykonávajúca priamy marketing prostredníctvom volania, automatických volacích a komunikačných systémov bez ľudského zásahu, telefaxu, služieb SMS alebo služieb MMS alebo osoba, ktorá získava predchádzajúci súhlas s volaním na účely priameho marketingu je povinná používať na účely priameho marketingu len čísla identifikované národným cieľovým kódom na tento účel v číslovacom pláne. Povinnosť podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na volania na účely priameho marketingu, ak sa vykonáva na zverejnené kontaktné údaje účastníka alebo užívateľa, ktorý je fyzickou osobou podnikateľom alebo právnickou osobou.“

V prípade že  ste kontaktovaný akýmkoľvek subjektom za účelom priameho marketingu, a teda sú vám ponúkané tovary alebo služby prostredníctvom telefonovania, SMS, MMS alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami (uvedenými vo  vyššie citovanom ustanovení), je subjekt, ktorý vás kontaktoval, povinný používať len čísla začínajúce sa predvoľbou (0)888.

 

Kedy je možné uskutočniť marketingové volanie bez predvoľby (0)888:

Úrad dáva verejnosti do pozornosti, že existuje niekoľko výnimiek, kedy osoba vykonávajúca priamy marketing nie je povinná predvoľbu (0)888 pri ponúkaní tovarov alebo služieb používať.

1. Ak sa vykonáva priamy marketing na zverejnené telefónne číslo fyzickej osoby podnikateľa (napr. živnostníka) alebo právnickej osoby (spoločnosti s ručením obmedzeným, akciovej spoločnosti atď.).

To znamená, že ak má podnikateľ alebo firma zverejnené svoje telefónne číslo, či už na svojej webovej stránke alebo iným spôsobom, subjekt vykonávajúci priamy marketing môže na uvedené číslo volať za účelom priameho marketingu s ponukou tovarov alebo služieb a nie je povinný používať predvoľbu (0)888.

2. Ak boli kontaktné údaje získané v súvislosti s predajom vlastných podobných tovarov alebo služieb, alebo ak je subjekt vykonávajúci priamy marketing s kontaktovaným zákazníkom v zmluvnom vzťahu.

Ak podnikateľ, napríklad, predal klientovi automobil na základe zmluvy, v ktorej sú uvedené jeho kontaktné údaje vrátane telefónneho čísla, a teda tieto kontaktné údaje boli získané v súvislosti s predajom automobilu, je možné klienta kontaktovať za účelom priameho marketingu s ponukou napríklad na predaj doplnkového sortimentu alebo rozšírenie služieb súvisiacich s predaným automobilom, pričom nie je potrebné použiť predvoľbu (0)888. Podmienkou uplatnenia tejto výnimky je teda existujúci zmluvný vzťah alebo preukázateľný doklad o poskytnutí podobných tovarov alebo služieb  zákazníkovi. Dôležité pre uplatnenie tejto výnimky je však naplnenie predpokladu, že ide o vlastné a podobné tovary a služby. Táto výnimka sa neuplatní v prípade, že budú ponúkané tovary a služby tretích strán (inej spoločnosti - nie vlastné) alebo tovary a služby druhovo odlišné (nie podobné).

3. Ak si osoba od podnikateľa vyslovene žiada marketingovú komunikáciu (napr. ponuku tovarov alebo služieb).

V tomto prípade je nevyhnutné, aby sa osoba vykonávajúca priamy marketing vedela hodnoverne preukázať vyžiadaním marketingovej komunikácie od konkrétneho  záujemcu o tovary alebo služby. Ak teda podnikateľa niekto preukázateľne oslovil a požiadal napríklad o cenovú ponuku na výmenu plastových okien na jeho dome alebo o pravidelné informovanie o ponukách na last minute dovolenky, nie je povinný použiť na komunikáciu číslo s predvoľbou (0)888.

Ak nie sú splnené vyššie uvedené podmienky na uplatnenie výnimky, všetci tí, ktorí vykonávajú priamy marketing spôsobom uvedeným v § 116 ods. 12 zákona o elektronických komunikáciách, sú povinní používať čísla s predvoľbou (0)888.

 

Kedy je možné zasielanie marketingových správ prostredníctvom elektronickej pošty, služby SMS alebo služby MMS bez predchádzajúceho súhlasu príjemcu?

Úrad dáva verejnosti do pozornosti, že existuje niekoľko výnimiek, kedy osoba vykonávajúca priamy marketing môže zasielať správy s marketingovou ponukou prostredníctvom elektronickej pošty, služby SMS alebo služby MMS aj bez predchádzajúceho súhlasu príjemcu.

1. V prípade, že ide o priamy marketing vlastných podobných tovarov a služieb subjektu, ktorý od zákazníka získal kontaktné údaje na doručovanie elektronickej pošty, SMS alebo MMS správ v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb.

Napríklad zástupca e-shopu, v ktorom zákazník nakúpil a uviedol svoje kontaktné údaje na doručenie elektronickej pošty, SMS alebo MMS, môže zákazníkovi poslať e-mail, SMS alebo MMS správu za účelom predstavenia ponuky podobných tovarov alebo služieb, napríklad doplnkového sortimentu. Zákazník však musí mať možnosť takéto e-maily, SMS alebo MMS jednoducho a bezplatne kedykoľvek odmietnuť. Je zakázané zasielanie elektronickej pošty, z ktorej nie je známa totožnosť a adresa odosielateľa.

V tomto prípade platí výnimka, že subjekt vykonavajúci priamy marketing nie je povinný používať predvoľbu (0)888.

2. Ak sa vykonáva priamy marketing prostredníctvom elektronickej pošty, SMS alebo MMS správ zasielaných na zverejnené kontaktné údaje fyzickej osoby podnikateľa (napr. živnostníka) alebo právnickej osoby (spoločnosti s ručením obmedzeným, akciovej spoločnosť atď.).

To znamená, že ak má podnikateľ alebo firma zverejnené svoje kontaktné údaje, či už na svojej webovej stránke alebo iným spôsobom, subjekt vykonávajúci priamy marketing môže na takto zverejnené kontaktné údaje poslať e-mail, SMS alebo MMS za účelom priameho marketingu s ponukou tovarov alebo služieb.

Subjekt vykonavajúci priamy marketing prostredníctvom SMS a MMS je v týchto prípadoch vždy povinný používať predvoľbu (0)888.

Príjemca musí mať možnosť takéto e-maily, SMS alebo MMS jednoducho a bezplatne kedykoľvek odmietnuť. Je zakázané zasielanie elektronickej pošty, z ktorej nie je známa totožnosť a adresa odosielateľa.