Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Návrh na mimosúdne riešenie sporu

Pre koho je služba určená?

Pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov, ktorí nesúhlasia s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia zo strany podniku, ktorý im poskytuje služby.

Čo je výsledkom služby?

Výsledkom úspešného vyriešenia sporu je uzavretie písomnej dohody medzi účastníkom a podnikom, ktorá je záväzná pre obe strany sporu. O uzavretí dohody podľa prvej vety účastník a podnik upovedomia úrad v lehote piatich dní od jej uzavretia. Ak strany sporu neuzavrú dohodu v stanovenej lehote, úrad ich upovedomí o márnom uplynutí lehoty na mimosúdne riešenie sporu. Tým sa považuje mimosúdne riešenie sporu za ukončené. Možnosť strán obrátiť sa v tej istej veci na súd tým nie je dotknutá.

Čo služba nepokrýva?

Alternatívne riešenie sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, alebo sporu medzi telekomunikačnými podnikmi. 

Termíny

Návrh predloží účastník bezodkladne, najneskôr do 45 dní odo dňa

  • doručenia výsledku vybavenia reklamácie účastníkovi alebo
  • márneho uplynutia lehoty na vybavenie reklamácie v zmysle zákona o elektronických komunikáciách. 

Poplatky

Bez poplatku.

Aké informácie a podklady sú  potrebné pre vyplnenie formulára?

  • Identifikačné údaje osoby podávajúcej návrh na mimosúdne riešenie sporu.
  • Názov a sídlo podniku, proti ktorému návrh smeruje.
  • Predmet sporu.
  • Odôvodnenie nesúhlasu s výsledkami reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia podnikom.
  • Návrh riešenia sporu.

Návrh na mimosúdne riešenie sporu môžete podať prostredníctvom podnety@teleoff.gov.sk