Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Individuálne povolenie bolo zrušené z dôvodu nezaplatenia opakovanej úhrady za právo používať frekvencie.

O prípade, kedy bolo zrušené individuálne povolenie na používanie frekvencií z dôvodu nezaplatenia opakovanej úhrady za právo používať frekvencie sa zmieňuje zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v § 44 ods. 9 písm. d):

(9) Úrad zruší individuálne povolenie na používanie frekvencií alebo odoberie pridelenú frekvenciu, ak

d) držiteľ individuálneho povolenia na používanie frekvencií neuhradil opakovanú úhradu za frekvencie podľa § 47 do troch mesiacov odo dňa jej splatnosti alebo neuhradil jednorazovú úhradu podľa § 47 v lehote splatnosti; to neplatí, ak účastník konania uhradí dlžnú sumu dodatočne, najneskôr však do 15 dní odo dňa začatia konania podľa tohto písmena.

Taktiež úrad nevydá individuálne povolenie podľa § 36 ods. 7 písm. f), ak o individuálne povolenie na používanie frekvencií požiadala osoba, ktorej úrad v posledných troch rokoch pred podaním žiadosti zrušil individuálne povolenie na používanie frekvencií alebo odobral pridelenú frekvenciu podľa § 44 ods. 9 písm. a) až d).